0059.100 - @ nhani78 (Done WK)[Team S02]

14/1/16
0059.100 - @ nhani78 (Done WK)[Team S02]
 • PDF
  GoogleDocs

  :rose::rose::rose:

  Trần Bá Kiên : 90, 100, 107, 150, 174, 270, 328, 346, 357, 373, 385, 393, 411, 437, 475, 611, 764, 805
  Trần Bá Lượng : 368
  Trần Chấn : 290, 382, 498, 511, 540, 736, 849, 867, 920
  Trần Chính Đức : 55, 98, 136, 202, 542, 576, 604, 645, 746
  Trần Công Chiếu : 539
  Trần Công Chương : 699, 925
  Trần Công Điều : 740, 911
  Trần Công Lại: 53, 114, 148, 292, 358
  Trần Công Ngôn : 647
  Trần Công Trung : 543
  Trần Công Tuân : 35, 48, 108, 115, 137, 148, 270, 311, 321, 339
  Trần Công Tuấn : 252
  Trần Công Yến : 511, 795
  Trần Danh Phác : 334
  Trần Diệu : 29
  Trần Duy Hoà : 29
  Trần Duy Trinh : 926, 927
  Trần Đăng Long : 72, 97, 257, 317, 334, 348, 358, 383, 404, 424, 463, 510, 597, 636, 638, 668, 671,703, 708, 801
  Trần Đăng Luật: 649
  Trần Đăng Nghi : 88, 204, 273, 302, 347, 389, 419, 424, 449, 493, 532, 622, 730, 778, 789, 871
  Trần Đình Đạt: 102
  Trần Đình Tiến : 48, 212, 244, 304, 382, 394, 419, 547
  Trần Đình Trưng : 39, 168, 458, 789
  Trần Đức Chính : 646
  Trần Đức Cung : 87
  Trần Đức Hoà : 353, 739
  Trần Đức Hợp : 428
  Trần Hoá An : 428
  Trần Hung : 95, 127, 198, 204, 466, 472, 664
  Trần Huy Phác : 142, 831, 864
  Trần Huy Phan : 29
  Trần Hưng Chính : 95, 198
  Trần Hưng Đạo : 466
  Trần Hưng Đạt: 127
  Trần Hưng Hoà : 466, 472, 664
  Trần Hưng Khanh : 204
  Trần Hưng Mỹ : 198
  Trần Hữu Bảo : 40
  Trần Hữu Khách : 55
  Trần Hữu Quyền : 164
  Trần Hữu Thăng : 886
  Trần Hữu Thiện : 53
  Trần Lâm : 520, 791
  Trần Lê Hiệu : 197, 208, 232, 847
  Trần Lê Quyền : 103
  Trần Lợi Trinh : 100, 116, 142, 145, 193, 229, 335, 354, 369, 393, 439, 465, 486, 487, 489, 502, 508, 510, 522, 529, 540, 577, 614, 619, 622, 631, 635, 643, 662, 734, 762, 818
  Trần Mậu Quế: 127, 384
  Trần Minh Nghĩa : 35, 60, 64, 127, 133
  Trần Ngọc Dao : 920
  Trần Ngọc Trung : 754, 881
  Trần Nhật Vĩnh : 62, 117, 147, 221, 223, 243, 352, 370, 392, 411, 665, 722, 730, 741, 744, 778, 818, 830, 917
  Trần Nhượng : 29
  Trần Phòng Quan : 914
  Trần Phúc Trung : 123
  Trần Phúc Tứ : 384
  Trần Quang Chiếu : 461
  Trần Quang Dương : 479
  Trần Quang Quýnh : 28
  Trần Quang Tiến : 437, 545
  Trần Quang Tĩnh : 172, 447, 510, 541, 545, 552, 586, 641
  Trần Quang Vĩnh : 168
  Trần Quý : 733, 824, 825, 872
  Trần Quý (người Thanh): 733, 824
  Trần Thái Tín : 222, 404
  Trần thị: 30, 384
  Trần Thiên Tải : 100, 104, 107, 186, 380, 493, 611, 647, 769, 792, 863, 887, 891, 922, 933
  Trần Tiến Lưu : 546, 819
  Trần tĩnh ba thanh (đình): 58
  Trần Trọng Huyên : 398, 455, 847
  Trần Tử Tuấn : 102
  Trần Văn Chiêu : 407, 578, 632, 729
  Trần Văn Cốc : 395
  Trần Văn Cơ : 266
  Trần Văn Cương : 619
  Trần Văn Dao : 414
  Trần Văn Du : 575
  Trần Văn Duy : 294, 573, 673
  Trần Văn Dưỡng : 300, 339, 408, 781
  Trần Văn Đại: 53
  Trần Văn Đản : 329, 786
  Trần Văn Đường : 37
  Trần Văn Hãnh : 35, 403
  Trần Văn Hạnh : 82
  Trần Văn Hiên : 279
  Trần Văn Hiền : 372, 477
  Trần Văn Hiến : 476
  Trần Văn Hiệu : 62, 246, 752
  Trần Văn Hoằng : 332, 393, 534, 667, 729, 740, 826, 871
  Trần Văn Học : 147
  Trần Văn Hùng : 614, 861
  Trần Văn Hựu : 464, 477, 559, 652, 825
  Trần Văn Kình : 372
  Trần Văn Lễ : 479, 699, 855
  Trần Văn Long : 411
  Trần Văn Lộc : 54, 126, 175, 223, 388, 396, 431, 462, 555, 577, 673, 715, 757, 778, 789, 871,911
  Trần Văn Năng : 57, 62, 75, 80, 155, 156, 172, 180, 199, 208, 239, 272, 283, 296, 301, 331, 366, 374, 408, 435, 443, 475, 480, 502, 508, 510, 518, 525, 638, 671, 703, 726, 792
  Trần Văn Nghị: 279
  Trần Văn Nghĩa : 415, 461
  Trần Văn Ngoạn : 751
  Trần Văn Phú : 115, 408
  Trần Văn Quần : 674, 852
  Trần Văn Quế: 106, 320
  Trần Văn Quý : 611, 852, 853, 911
  Trần Văn Tam : 69, 130, 786
  Trần Văn Thạc : 494
  Trần Văn Thái: 40, 87, 92, 238
  Trần Văn Thành : 518
  Trần Văn Thọ : 435, 539
  Trần Văn Thông : 87, 467, 566, 598
  Trần Văn Thuật: 384
  Trần Văn Thục : 214
  Trần Văn Tính : 35, 45, 101, 117, 177, 218, 257, 288, 283, 293, 315, 324, 370, 414, 415, 424, 434, 439, 486, 508, 510, 577, 621, 651, 664, 730, 778
  Trần Văn Toản : 311, 509, 535, 609
  Trần Văn Trạc : 45
  Trần Văn Trí: 94, 414, 476, 819
  Trần Văn Trung : 774
  Trần Văn Tuân : 55, 115, 352, 387, 409, 754
  Trần Văn Tứ : 837
  Trần Văn Vân : 463, 464, 509
  Trần Viết Khải: 27
  Trần Viết Tứ : 353, 739
  Trần Vĩnh Hựu : 65
  Trần Xác : 212, 218, 312, 333, 393, 663, 664
  Trấn Ninh : 635, 636, 643, 644, 661, 670, 678, 693, 705, 710, 723, 727, 728, 733, 736, 738, 741, 742, 746, 747, 748, 760, 773, 780, 781, 800, 810, 815, 854, 855, 859, 867, 873, 879, 890, 905, 912, 913, 924, 930, 931, 932
  Trấn Biên (phủ): 729, 733, 746, 760, 779, 780, 853, 859, 873, 874, 879, 932
  Trấn Di (bảo): 738
  Trấn Di (cửa biển): 698
  Trấn Di (đồn): 914
  Trấn Hà (bảo): 233, 234, 240, 291, 342
  Trấn Hà (đồn): 290
  Trấn Hải (đài) : 62, 248, 250, 279, 290, 380, 381, 391, 494, 524, 535, 565, 609
  Trấn Man (phủ): 873, 874
  Trấn Ninh (đồn điền): 738
  Trấn Ninh (sở): 80
  Trấn Tĩnh (phủ): 760, 761, 810, 815, 879
  Trấn Yên (châu): 383
  Trấn Yên (huyện): 117, 291, 652
  Trí Tường (cửa): 125
  Trí Xuyên : 875
  Triển Thân (đền): 456
  Triệu Khánh (phủ): 101
  Triệu Phong (phủ): 249
  Triệu Thành Bảo : 253
  Triệu tổ (miếu): 126, 196, 438
  Triệu Tường (núi): 162, 224, 835
  Triệu Văn Khánh : 253
  Triệu Việt vương (miếu): 152
  Trinh Hà (xã): 152
  Trinh Thuận (tên thuỵ): 384
  Trinh Tĩnh (tên thuỵ): 313, 357
  Trình Cố (châu): 380, 740
  Trình Cố (huyện) : 661, 729, 739, 740, 779,780
  Trình Cụ (động): 576, 739, 780
  Trình Diệt (đất): 678
  Trình Lạn (mỏ đồng đỏ): 128
  Trình Tuận : 736
  Trịnh (chúa): 55, 85
  Trịnh Cao (châu): 682,737
  Trịnh Cương : 55
  Trịnh Đường : 493
  Trịnh Hiến : 90, 100, 105, 166
  Trịnh Hiệu : 55, 107
  Trịnh Hoài Đức : 42, 45, 63, 69, 78, 88, 89, 91, 97, 98, 108, 113, 121, 133, 144, 148, 154, 156, 158, 159, 167, 176, 177, 184, 193, 194, 197, 203, 208, 209, 211, 214, 218, 222, 231, 232, 237, 244, 308, 321, 342, 349, 355, 368, 369, 383, 385, 390, 398, 402, 423
  Trịnh Kỳ Như : 423
  Trịnh Tráng : 224
  Trịnh Trụ: 161
  Trịnh Văn Nỗi: 494
  Trịnh Văn Phượng : 115
  Trịnh Văn Thành : 139, 321
  Trịnh Xuân Thưởng : 27
  Trịnh Xuân Trạm : 166, 356, 457, 665, 669, 674, 717
  Trọng Chính hầu : 127
  Trúc Lâm : 86, 290
  Trúc Phê (xã): 190
  Trung Cẩn (tên thuỵ): 193
  Trung Hòa (điện) : 35, 52, 180, 183, 385, 487, 505
  Trung hoà vị dục (ấn) : 40
  Trung Hùng (ấp): 236
  Trung hưng công thần (miếu) : 74, 81, 371, 548
  Trung khuông (quân): 190
  Trung Mẫn (tên thuỵ) : 380
  Trung Nhã (tên thuỵ): 433
  Trung Thuỵ (xã): 187
  Trung tiết công thần (miếu) : 74, 548
  Trung Tráng (tên thuỵ): 213
  Trung Trinh (xã) : 271
  Trung Ý (tên thuỵ): 305
  Trực Cát (xã): 563
  Trực Lượng (tên thuỵ): 127
  Trưng vương (miếu): 152
  Trừng Hà (tổng): 722
  Trừng quốc công : 113, 114, 129
  Trương Cam Triêm : 297, 599
  Trương Công Nguyên : 292
  Trương Công Tồn : 94, 123
  Trương Công Tuyên : 46, 266, 396, 408, 464, 576, 745, 782, 790, 886 Trương Công Vĩ: 39, 86, 124, 317
  Trương Đăng Quế : 26, 61, 285, 497, 609, 653, 723, 743, 768, 777, 824, 926, 927
  Trương Giảng : 29
  Trương Hảo Hợp : 464, 521, 588, 680, 895
  Trương Hữu Tự : 29
  Trương Minh Giảng : 288, 397, 398, 565, 570, 598, 628, 632, 664, 665, 732, 748, 777, 826, 831, 871
  Trương Phúc Cuơng : 437, 725, 726, 741, 755, 819, 826, 922
  Trương Phúc Đặng : 47, 57, 111, 124, 200, 311, 319, 386, 406, 414, 449, 478, 480, 481, 516, 517, 558, 564, 577
  Trương Quang Hải: 42, 123, 262, 484
  Trương Quốc Dụng : 5, 7, 26, 437, 831, 864
  Trương Tăng Diễn : 437
  Trương Thừa Huy : 188, 359
  Trương Tiến Bửu : 57, 61, 122, 260, 280, 301, 392, 460,
  Trương Văn Ba : 559
  Trương Văn Chính : 40, 55, 256, 377, 472, 473, 476, 477, 481, 487, 491, 492, 501, 595, 715, 831
  Trương Văn Đoán : 101
  Trương Văn Hạnh : 408
  Trương Văn Hậu : 463, 595, 677, 778, 812
  Trương Văn Hoa : 561
  Trương Văn Kế: 88, 364
  Trương Văn Loan : 202 
  Trương Văn Minh : 55, 63, 101, 124, 135, 256, 332, 369, 389, 429, 430, 434, 449, 457, 486, 512, 526, 522, 523, 539, 564, 569, 571, 579, 583, 585, 646, 651, 663, 665, 668, 679, 703, 704, 709, 731, 753, 755, 756, 774, 775, 818, 862, 863, 887, 903
  Trương Văn Nho : 743
  Trương Văn Thịnh : 799
  Trương Văn Tín : 554, 559, 612, 622, 841, 916
  Trương Văn Trâm : 73
  Trương Vãn Tuân : 175
  Trương Văn Tùng : 521
  Trương Văn Tự : 347
  Trương Viết Suý : 99, 629
  Trường Cơ (lăng): 125, 242
  Trường Diên (lăng): 242, 614
  Trường Nguyên (lăng) : 125, 162, 224, 225, 242
  Trường Ninh (cung): 230, 593
  Trường Tân (bến): 537
  Trường Thuận (bang): 488
  Trường Yên (phủ): 170
  Trường Yên thượng : 152


  U


  U Nang (biển): 481, 587
  Uy Viễn: 301, 315, 356
  Uy viễn (đồn) : 41, 148, 260, 263, 323, 349, 350, 418, 509, 539, 540, 730, 737, 754, 799, 811, 868
  Ứng Chân (chùa): 431
  Ứng Hoà công : 94, 390


  V


  Vạn Ninh (châu) : 164, 361, 370, 640, 743, 837, 875
  Vạn Thổ (vụng): 871
  Vạn Tượng (nước) : 122, 173, 185, 222, 274, 333, 599, 609, 621, 622, 623, 625, 626, 627, 628, 631, 631, 635, 642, 644, 661, 664, 665, 682, 684, 685, 727, 728, 738, 746, 747, 754, 770, 772, 773, 780, 783, 784, 788, 802, 810, 821, 822, 839, 865, 905, 931, 932
  Văn Bàn (châu) : 211, 233, 234, 259, 290, 291, 341, 342, 383, 566
  Văn Chấn (huyện): 240, 652
  Văn Giang (huyện): 262, 395, 583, 615
  Văn lý mật sát (ấn): 75, 284, 712, 717
  Văn Miếu : 82, 148, 170, 182, 183, 189, 194, 208, 242, 290, 367, 412, 413, 414, 485, 548, 581, 625, 657, 678, 734, 832, 833
  Văn Quỹ (xã) : 519
  Văn Uyên (châu): 934
  Văn Xá (xã) : 141, 352, 578, 686, 687, 688
  Văn Xá bá : 127
  Vân Cù (xã): 41, 44
  Vân Dương (xã): 74, 456
  Vân Đồn (châu): 837, 875
  Vân Phong (Hòn Khói): 698
  Vân Phong (cửa tấn): 467, 698
  Vân Phong (tấn) : 906
  Vân Quan : 99, 263, 513, 523, 634, 797
  Vân Sàng (cầu): 816
  Vân Trúc (bảo): 225, 533
  Vị Bôn Lịch (người): 82
  Vị Lại (bảo): 875
  Vị Nê (mũi Né): 698
  Viên Chăn (thành) : 625, 644, 738, 747, 770, 783
  Viên Kiệu (nguồn): 218, 693
  Viên Kiệu (bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào): 218
  Viên Kiệu (tổng): 693
  Việt Châu (châu): 249
  Việt sử ngoại kỷ biên niên : 268
  Việt Yên (cửa biển): 44, 698
  Việt Yên (huyện) : 78, 537, 793, 900
  Việt Yên (tấn): 705
  Vĩnh An (chùa): 299
  Vĩnh An (huyện): 119, 319
  Vĩnh An (sông): 631
  Vĩnh Bình (bang, đội): 487
  Vĩnh Bình (huyện): 318, 374, 417
  Vĩnh Diên (lăng): 299
  Vĩnh Diễn (lăng): 299
  Vĩnh Điện (cầu): 338
  Vĩnh Điện (sông): 338, 429, 446, 775
  Vĩnh Định (huyện): 119, 541
  Vĩnh Định (sông) : 411, 429, 448, 492, 499
  Vĩnh Hoà (huyện): 345, 703, 800
  Vĩnh Lại (huyện) : 389, 438, 475, 527, 554, 575, 900
  Vĩnh Lộc : 891
  Vĩnh Lợi (cầu): 504, 693
  Vĩnh Ninh (thành): 840, 897
  Vĩnh Phú (kho): 596
  Vĩnh Tế (sông) : 44, 54, 114, 239, 259, 280, 331, 351, 358, 366, 691 Vĩnh Thanh : 50, 70, 144, 188, 213, 223, 228, 243, 248, 296, 310, 327, 329, 358, 361, 366, 370, 374, 376, 382, 388, 406, 424, 446, 475, 479, 526, 540, 541, 553, 555, 556, 613, 639, 681, 698, 714, 724, 729, 744, 791, 799, 863, 871, 909
  Vĩnh Thanh (cơ): 292, 306
  Vĩnh Thanh (thành cung): 574
  Vĩnh Thanh (dân thọ): 503, 582, 795, 827
  Vĩnh Thanh (đạo): 50
  Vĩnh Thanh (trấn) : 97, 239, 260, 288, 292, 321, 323, 404, 419, 472, 485, 543, 631, 738, 757, 802, 891, 909, 915, 922, 933
  Vĩnh Thanh (trường): 215, 452
  Vĩnh Thuận (bang): 487
  Vĩnh Thuận (huyện): 167, 900
  Vĩnh Tường (phủ) : 189, 193, 318, 461, 554, 564
  Vĩnh Xương (xã): 837
  Vĩnh Yên (huyện): 915
  Võ Doãn Đạo : 296
  Võ Hàm Chương : 264
  Võ Khánh : 60, 443, 519, 892
  Võ Mỹ : 892
  Võ Nguyên Biều : 63
  Võ Quý Dĩnh : 262
  Võ Tánh : 66, 184, 354, 443, 519, 555, 892
  Võ Văn Chí : 414
  Võ Văn Tín : 847
  Võ Văn Tường : 147
  Võ Viết Bảo : 61, 262
  Võng Nhi (thuộc) : 479
  Vọng Doanh (huyện) : 249
  Vũ Công Độ : 27
  Vũ Danh Dương : 779
  Vũ Doãn Đạo : 442
  Vũ Doãn Triều : 102
  Vũ Du : 101, 132, 178, 225, 317, 318, 432, 508, 536
  Vũ Đình Đinh : 481
  Vũ Đình Lục : 190
  Vũ Đình Sách : 403
  Vũ Đức Cát : 480, 481, 494
  Vũ Đức Hựu : 271, 439, 463, 477, 520, 673, 819
  Vũ Đức Khuê : 154, 197, 250, 486, 542, 570, 604, 645, 646, 722
  Vũ Đức Mẫn : 437, 489, 503, 813, 877, 912
  Vũ Đức Quang : 167
  Vũ Đức Thông : 96, 100, 110, 153, 176, 481, 529, 545, 560, 583
  Vũ Giu : 909, 922
  Vũ Hàm Chương : 148, 156, 358, 377
  Vũ Hành : 459, 526, 751
  Vũ Huy Đạt : 123, 153, 229, 247, 300, 389, 394, 398, 439, 447, 448, 483, 484, 540, 639
  Vũ Huy Quýnh : 758, 768, 922
  Vũ Hữu Lễ : 65
  Vũ Hữu Tần : 535
  Vũ Hữu Tín : 101, 116, 404
  Vũ Khánh : 336, 372, 395, 443
  Vũ Khắc : 729
  Vũ Khố : 39, 60, 87, 88, 89, 94, 97, 100, 112, 127, 129, 140, 141, 203, 207, 218, 240, 246, 248, 280, 298, 304, 311, 332, 333, 347, 348, 358, 360, 369, 389, 393, 406, 441, 463, 486, 498, 516, 519, 521, 534, 549, 553, 554, 580, 589, 598, 598, 630, 640, 642, 703, 704, 712, 722, 725, 734, 767, 778, 779, 781, 810, 825, 851, 854, 880, 924, 925
  Vũ Khố (đúc ấn) : 667, 781
  Vũ Khố (đúc súng) : 206, 299, 317, 424, 897
  Vũ Khô' (đúc tiền) : 60, 431, 520, 618
  Vũ Khố (kho) : 64
  Vũ kinh trực giải : 581
  Vũ Lao (động) : 233, 234, 253
  Vũ Ngọc Giá : 437, 438, 483
  Vũ Phạm Khải : 27
  Vũ Phan : 447, 489, 503, 826, 864, 881, 895
  Vũ Quang Gia : 73, 305, 462
  Vũ Quýnh : 632, 791, 800, 922
  Vũ Sư (miếu) : 513, 637, 735, 755
  Vũ Thấu : 27
  Vũ Thị Ngũ : 622
  Vũ thược (vũ đạo) : 195
  Vũ Tiêm : 271
  Vũ Tiến Uyên : 149
  Vũ Trọng Đại : 258, 308, 382, 464, 753
  Vũ Trinh : 66, 620
  Vũ Văn An : 360
  Vũ Văn Châu : 46, 209, 377, 411
  Vũ Văn Chi : 266, 630
  Vũ Văn Chí: 511, 855
  Vũ Văn Chinh : 630
  Vũ Văn Chính : 855
  Vũ Văn Diệu : 494
  Vũ Văn Du : 559
  Vũ Văn Điềm : 115
  Vũ Văn Đoan : 290
  Vũ Văn Giai : 554
  Vũ Văn Giải : 623, 649, 687, 727, 748, 820, 861
  Vũ Văn Hảo : 446, 559
  Vũ Văn Huân : 249, 735
  Vũ Văn Kế : 69
  Vũ Văn Lương : 271, 333
  Vũ Văn Lượng : 81
  Vũ Văn Nhẫn : 360
  Vũ Văn Phượng : 372, 498
  Vũ Văn Sáng : 92
  Vũ Văn Tài : 614
  Vũ Văn Thân : 202, 323, 324, 507, 508, 558, 575, 791, 848
  Vũ Văn Thục : 189
  Vũ Văn Thuyên : 674, 852
  Vũ Văn Tín : 289, 356, 419, 556, 881, 906
  Vũ Văn Tinh : 299, 411, 530, 562
  Vũ Văn Tính : 46
  Vũ Văn Tuấn : 27
  Vũ Văn Từ : 203, 266, 622, 687
  Vũ Văn Vượng : 63, 101
  Vũ Viết Bảo : 93, 130, 132, 149, 155, 156, 175, 176, 177, 180, 209, 214, 137, 139, 163
  Vũ Viết Bân : 143
  Vũ Viết Đảng : 584, 585
  Vũ Viết Sĩ : 24
  Vũ Viết Trường : 132, 185, 230
  Vũ Xuân Biều : 124, 289, 305, 384
  Vũ Xuân Cẩn : 69, 79, 149, 167, 185, 275, 286, 292, 328, 339, 345, 411, 417, 475, 482, 483, 493, 529, 600, 632, 662, 691, 789, 874, 922
  Vũng Lấm (trấn) : 547
  Vương Đình Chiểu : 29
  Vương Hưng Văn : 311, 382, 431, 609
  Vương Khôn Nguyên : 183
  Vương Vĩnh Phát : 233


  X  Xa Hổ (huyện) : 661, 729, 746, 780, 853, 874
  Xa Văn Nhị : 553, 575, 598
  Xi Mân : 622
  Xỉ Úc Hạt : 173
  Xỉ Vu Hâm : 173
  Xích Đằng (kho) : 126, 167, 731
  Xiêm : 6, 9, 37, 42, 83, 106, 140, 168, 180, 189, 193, 222, 231, 295 324, 325, 349, 372, 374, 383, 401, 413, 432, 440, 443, 522, 523, 599, 609, 621, 623, 625, 626, 627, 628, 631, 632, 635, 636, 642, 643, 644, 661, 664, 665, 678, 682, 725, 727, 728, 741, 747, 754, 770, 773, 780, 783, 784, 785, 788, 801, 802, 810, 812, 817, 821, 858, 861, 865, 905, 931, 932
  Xiêm (đi sứ) : 83, 84, 97, 184, 223, 372, 383, 400, 522, 609, 661, 783, 784, 785, 821, 839, 871
  Xú Pha Họa Di (tướng Xiêm): 642, 643
  Xuân Canh: 894
  Xuân Đài (cửa biển): 698
  Xuân Đài (kho): 553
  Xuân Đài (trấn): 547
  Xuân Kinh: 10
  Xuân Quan (xã): 152
  Xuân Sơn : 194, 810
  Xuy Sóc : 95
  Xuy Vàng : 854
  Xương Cụm (bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào): 185, 274
  Xương Thịnh (mường): 841
  Xương Thịnh (bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào): 274

  y


  Y Bích (cửa): 230, 541
  Ỷ Đốn (tổng): 554
  Ỷ Đống (man): 425, 524
  Ỷ Đống (bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào): 396, 425, 472, 565
  Ỷ Lô (bảo): 225
  Ỷ Tuân (bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào) : 396, 425, 472, 481, 491, 501, 565
  Yên Cương (cửa biển): 467
  Yên Hải (bang): 487, 874
  Yên Khánh (huyện):344
  Yên Khánh công : 276, 277, 412
  Yên Kinh: 150
  Yên Lãng (huyện) : 288, 297, 318, 488, 793, 899
  Yên Lập (huyện): 117, 652
  Yên Mô (huyện): 344, 637, 868
  Yên Mỹ (bảo): 144
  Yên Mỹ (phường): 8, 40
  Yên Ninh (xã): 892
  Yên Quảng : 56, 69, 87, 97, 115, 155, 163, 164, 228, 249
  Yên Sơn (động): 173, 345, 575, 754, 761, 793
  Yên Sơn (đê): 880, 888, 899
  Yên Sơn (huyện): 755, 761, 793, 813
  Yên Tân (ấp): 892
  Yên Thế (huyện): 51, 373, 900
  Yên Tôn (bảo): 144
  Yên Việt (cửa biển): 44
  Yẽn Việt (huyện): 78
  Yến (hoàng tử): 278
  Yến hộ (đội): 66, 383
  Yến oa (đội): 66
  Yến Sơn (động): 54, 815
  Yêu ủng (bảo): 90, 300

  MỤC LỤC

  CHÍNH BIÊN ĐỆ NHỊ KỶ


  Quyển I Thực lục về Thánh Tổ Nhân hoàng đế 30
  Quyển II Thực lục về Thánh Tổ Nhân hoàng đế 50
  Quyển III Thực lục về Thánh Tổ Nhân hoàng đế 61
  Quyển VI Thực lục về Thánh Tổ Nhân hoàng đế 74
  Quyển V Thực lục về Thánh Tổ Nhân hoàng đế 89
  Quyển VI Thực lục về Thánh Tổ Nhân hoàng đế 99
  Quyển VII Thực lục về Thánh Tổ Nhân hoàng đế 109
  Quyển VIII Thực lục về Thánh Tổ Nhân hoàng đế 120
  Quyển IX Thực lục về Thánh Tổ Nhân hoàng đế 133
  Quyển X Thực lục về Thánh Tổ Nhân hoàng đế 142
  Quyển XI Thực lục về Thánh Tổ Nhân hoàng đế 153
  Quyển XII Thực lục về Thánh Tổ Nhân hoàng đế 165
  Quyển XIII Thực lục về Thánh Tổ Nhân hoàng đế 179
  Quyển XIV Thực lục về Thánh Tổ Nhân hoàng đế 192
  Quyển XV Thực lục về Thánh Tổ Nhân hoàng đế 205
  Quyển XVI Thực lục về Thánh Tổ Nhân hoàng đế 216
  Quyển XVII Thực lục về Thánh Tổ Nhân hoàng đế 231
  Quyển XVIII Thực lục về Thánh Tổ Nhân hoàng đế 242
  Quyển XIX Thực lục về Thánh Tổ Nhân hoàng đế 254
  Quyển XX Thực lục về Thánh Tổ Nhân hoàng đế 268
  Quyển XXI Thực lục về Thánh Tổ Nhân hoàng đế 282
  Quyển XXII Thực lục về Thánh Tổ Nhân hoàng đế 294
  Quyển XXIII Thực lục về Thánh Tổ Nhân hoàng đế 303
  Quyển XXIV Thực lục về Thánh Tổ Nhân hoàng đế 313
  Quyển XXV Thực lục về Thánh Tổ Nhân hoàng đế 327
  Quyển XXVI Thực lục về Thánh Tổ Nhân hoàng đế 338
  Quyển XXVII Thực lục về Thánh Tổ Nhân hoàng đế 351
  Quyển XXVIII Thực lục về Thánh Tổ Nhân hoàng đế 364
  Quyển XXIX Thực lục về Thánh Tổ Nhân hoàng đế 376
  Quyển XXX Thực lục về Thánh Tổ Nhân hoàng đế 384
  Quyển XXXI Thực lục về Thánh Tổ Nhân hoàng đế 392
  Quyển XXXII Thực lục về Thánh Tổ Nhân hoàng đế 407
  Quyển XXXIII Thực lục về Thánh Tổ Nhân hoàng đế 423
  Quyển XXXIV Thực lục về Thánh Tổ Nhân hoàng đế 436
  Quyển XXXV Thực lục về Thánh Tổ Nhân hoàng đế 447
  Quyển XXXVI Thực lục về Thánh Tổ Nhân hoàng đế 460
  Quyển XXXVII Thực lục về Thánh Tổ Nhân hoàng đế 474
  Quyển XXXVIII Thực lục về Thánh Tổ Nhân hoàng đế 489
  Quyển XXXIX Thực lục về Thánh Tổ Nhân hoàng đế 504
  Quyển XL Thực lục về Thánh Tổ Nhân hoàng đế 518
  Quyển XLI Thực lục về Thánh Tổ Nhân hoàng đế 538
  Quyển XLII Thực lục về Thánh Tổ Nhân hoàng đế 548
  Quyển XLIII Thực lục về Thánh Tổ Nhân hoàng đế 507
  Quyển XLIV Thực lục về Thánh Tổ Nhân hoàng đế 588
  Quyển XLV Thực lục về Thánh Tổ Nhân hoàng đế 603
  Quyển XLVI Thực lục về Thánh Tổ Nhân hoàng đế 624
  Quyển XLVII Thực lục về Thánh Tổ Nhân hoàng đế 642
  Quyển XLVIII Thực lục về Thánh Tổ Nhân hoàng đế 666
  Quyển XLIX Thực lục về Thánh Tổ Nhân hoàng đế 677
  Quyển L Thực lục về Thánh Tổ Nhân hoàng đế 701
  Quyển LI Thực lục về Thánh Tổ Nhân hoàng đế 715
  Quyển LII Thực lục về Thánh Tổ Nhân hoàng đế 735
  Quyển LIII Thực lục về Thánh Tổ Nhân hoàng đế 750
  Quyển LIV Thực lục về Thánh Tổ Nhân hoàng đế 764
  Quyển LV Thực lục về Thánh Tổ Nhân hoàng đế 783
  Quyển LVI Thực lục về Thánh Tổ Nhân hoàng đế 794
  Quyển LVII Thực lục về Thánh Tổ Nhân hoàng đế 809
  Quyển LVIII Thực lục về Thánh Tổ Nhân hoàng đế 831
  Quyển LIX Thực lục về Thánh Tổ Nhân hoàng đế 846
  Quyển LX Thực lục về Thánh Tổ Nhân hoàng đế 860
  Quyển LXI Thực lục về Thánh Tổ Nhân hoàng đế 881
  Quyển LXII Thực lục về Thánh Tổ Nhân hoàng đế 901
  Quyển LXIII Thực lục về Thánh Tổ Nhân hoàng đế 915

  Chịu trách nhiệm xuất bản
  :

  Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc NGÔ TRẦN ÁI

  Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập NGUYÊN QUÝ THAO

  Tổ chức bản thảo và chịu trách nhiệm nội dung :

  Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc NXBGD tại Tp. Đà Nẵng HUỲNH BÁ VÂN

  Viện trưởng Viện Sử học TRẦN ĐỨC CƯỜNG

  Biên tập và sửa bản in :

  LÊ ĐÌNH HÀ - TRẦN THÁI HÀ - BÙI TUYẾT HUƠNG

  Trình bày bìa :

  NGUYỄN MẠNH HÙNG

  Chế bản :

  PHÒNG CHẾ BẢN (NXB GIÁO DỤC)

  ĐẠI NAM THỰC LỤC - TẬP HAI

  Mã số: 7X385n6-CNĐ

  In 1.000 bản, khổ 16x24cm tại Công ty In Quảng Nam-260 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ. số xuất bản: 619-2006/CXB/9-1332/GD. In xong và nộp lưu chiểu tháng 4 năm 2007.
 • Chia sẻ trang này