1. Click vào đây để xem chi tiết
 2. Click vào đây để xem chi tiết

0076.051 - @Suongdem(done)

25/12/15
0076.051 - @Suongdem(done)
 • :rose::rose::rose:
  - Làm như kẻ khác không phải là phạm lỗi.

  Boccace

  - Biết bao nhiêu người đàn-ông trở nên tội-lỗi chỉ vì yếu-đuối trước một người đàn-bà.

  Napoléon Đệ-nhứt.

  *

  TU-THÂN

  · Ý-THỨC TU-THÂN

  - Đồ vật dơ thì biết rửa, tâm-địa dơ sao lại để yên?

  (Ý-lâm)

  - Muốn người ta chấm-dứt sự nói xấu đối với mình, không gì bằng biết tu-thân.

  Khổng-tử

  - Nếu mày dối bản-tâm, bản-tâm lập-tức phục cái thù của mầy.

  Trần-tử-Tính

  - Suy-xét đời xưa, nghiệm đời nay, để cho chẳng lầm. Muốn biết việc chưa lại, trước xét việc đã qua.

  (Tố-thư)

  - Một đầu óc tầm-thường nhưng chuyên-chú đi xa hơn một đầu-óc cao-siêu mà không chuyên-chú.

  Baltazar Gracian

  - Muốn chống rét thì không gì bằng mặc nhiều áo cừu. Muốn tắt lời gièm-pha thì không gì bằng mình tự sửa mình.

  Từ-cán-Trung

  - Người có tài thì bao giờ đời cũng phải quý, người có đức thì bao giờ người ta cũng phải trọng.

  (Sách Nhị-vị)

  - Có những tấm gương để soi mặt, không có tấm gương nào để soi tinh-thần.

  Baltazar Gracian

  - Người ta không tự do một khi không làm chủ được mình.

  Démophile

  - Sự chiến-thắng đối với bản-thân là một chiến-thắng to lớn nhất.

  Platon

  - Phải là người chủ của chính mình để có thể là chủ của thế-giới.

  Charles Quint

  - Con người làm chủ được mình thì không có ai là chủ nữa.

  P. Soullié

  - Sắc đẹp mà được đức-hạnh đi kèm, đó là chất đường được bồi thêm mật.

  Shakespeare

  - Trách người một, trách ta mười.

  Bởi ta bạc trước, cho người tệ sau.

  Ca-dao

  - Trách người quân-tử bạc-tình,

  Có gương mà để cạnh mình chẳng soi.

  Ca-dao

  · CÁCH TU-NHÂN

  - Tỏ ra mình hơn người khác chưa phải là hay. Cái chân giá-trị là có thể tỏ rằng hôm nay mình đã hơn chính mình ngày hôm qua.

  Ấn-độ

  - Cái giá-trị thực-tế là ở nơi tinh-thần tự-chủ.

  Daniel Deloe

  - Thấy điều thiện của người mà tìm điều thiện của mình. Thấy điều ác của người mà tìm điều ác của mình, như thế mới là có ích.

  (Sách Tính-lý)

  - Thấy người có đức tốt ta lo theo kịp ; thấy người không có đức thì ta lo xét mình.

  Cổ-ngữ

  - Ở đời có ba điều đáng tiếc : một là hôm nay bỏ qua, hai là đời này chẳng học, ba là thân này lỡ hư.

  Chu-Hy

  - Chớ tự dối mình.

  (Đại-học)

  - Kẻ can-đảm nhất trong chúng ta cũng sợ cái tôi của mình.

  Oscar Wilde

  - Thượng-đế giúp cho những kẻ biết tự giúp mình.

  B. Franklin

  - Cái giá-trị thật-tế của một con người là tìm xem trong thể-thứ nào và theo chiều-hướng nào hắn có thể đi đến chỗ tự giải thoát khỏi cái tôi.

  Albert Einstein

  - Bao giờ anh còn sống và còn một hơi thở nơi anh, đừng giao-phó anh cho bất-cứ ai.

  Rudyard Kipling

  - Hãy cầu mong cho linh hồn được trong sạch trong một cơ-thể trong sạch.

  Juvénal

  - Ai không biết nghe tất không biết nói chuyện.

  Girardin

  - Hãy hướng về phía mặt trời, bóng tối sẽ ngã về phía sau bạn.

  Whitman

  - Tự khoe mình là không công, tự tôn mình là không đức.

  Lão-tử

  - Trữ thóc lúa thì không lo đói rét ; trữ đạo-đức thì không sợ hung-ác, gian-tà.

  Lưu Hội

  - Không nên khoe cái nết nhỏ mà chung-cuộc làm hại cho cái đức lớn.

  (Thư-binh)

  - Thánh-nhân tích đức chứ không thích của. Giữ đạo thì toàn thân, giữ lợi thì có hại.

  Lão-tử

  - Phúc sinh ở thanh-kiệm, đức sinh ở nhún nhường, đạo sinh ở yên-lặng, mệnh sinh ở hòa-sương, hại sinh ở nhiều lòng dục, họa sinh ở nhiều lòng tham, lỗi sinh ở nhiều khinh-thường, tội sinh ở bất-nhân.

  Tử-hư-Nguyên

  - Buổi sáng nghe đạo, buổi chiều chết cũng cam.

  Khổng-tử

  - Anh có muốn người ta tin những điều tốt về anh ? Chớ nên nói.

  - Một sự khinh-suất nhỏ sinh ra một tai hại lớn.

  V. Lespy

  - Chớ nên coi thường việc nhỏ : đóm lửa con đủ cháy nhà, lỗ hổng nhỏ đủ đắm thuyền, con sâu con đủ hại người.

  (Quan-tử)

  - Những cái làm cho người ta thuận theo kỷ luật là tinh-thần lợi ích chung, tinh-thần danh-dự chung, tinh-thần sự-nghiệp chung. Phải có những tinh-thần ấy, kỷ-luật mới không tiêu-trừ hay làm suy-yếu sáng-kiến của các phần-tử trong tổ-chức.

  Sertillanges

  - Chính sự kỹ-lưỡng làm cho công việc thành tựu.

  Hésiode

  - Thiếu kỹ-lưỡng gây nhiều tai-hại hơn là thiếu hiểu-biết.

  B.Franklin

  - Muốn tu đạo tiên, trước tu đạo người ; đạo người chẳng hay tu, đạo tiên xa vậy.

  (Sách Chu-lễ)

  - Đi cần phải thong-thả mà êm-đềm, đứng cần phải đứng-đắn và kính-cẩn, ngồi phải ngay-thẳng và chính-đính, nói cần phải thấp tiếng và khoan-thai.

  (Sách cách-ngôn)

  - Lòng làm hại người không bao giờ nên có, nhưng lòng phòng giữ cho người ta khỏi hại mình cũng không nên.

  (Sách Nhị-vị)

  - Người ta dù trong sạch đến đâu, những không cẩn-thận thì cũng có lúc bị ô-uế. Những bậc thượng-trí dù khôn-ngoan đến đâu, nhưng không chịu để ý suy-nghĩ, lỡ xảy ra việc, cũng không khỏi mang tiếng là một người ngu.

  Không-Động-Tử

  - Người ta ai mà không có lỗi, nhưng lỗi mà biết đổi, thì còn hay nào bằng.

  (Sách Tả-truyện)

  - Đè-nén được lòng mê-say là một tính tốt.

  B.Pascal

  - Bản-thân mình không có quy-củ thì chỉnh-lý thế nào được một nhà.

  (Trình Hán thư)

  - Đừng nhìn thấy điều gì có lợi cho anh nếu điều ấy làm cho anh mất sự kính-trọng đối với anh.

  Marc Aurèle

  - Dù ai nói ngược nói xuôi,

  Ta đây vẫn giữ đạo trời khăng khăng.

  Ca-dao

  - Mặc ai chác lợi mua danh,

  - Miễn ta học đặng đạo lành mà thôi.

  Ca-dao

  · XÉT MÌNH, XÉT NGƯỜI

  - Việc người thì sáng, việc mình thì quáng.

  Tục-ngữ

  - Mình tự khinh mình trước, làng nước khinh mình sau.

  Mạnh-tử

  - Xử-sự mà biết đem lòng dung mình để dung người thì ít oán, đem lòng trách người mà trách mình thì ít lỗi.

  Lâm-Bô

  - Chẳng trách người mà trách mình là phương-pháp cần nhất để tu tỉnh thân ta. Hay thể-tất cho người là phương-pháp cần nhất để gây nuôi độ lượng.

  Lã-Khôn

  - Trong đời chỉ có đôi ba dịp để chúng ta tỏ ta hùng-mạnh, nhưng suốt đời lúc nào ta cũng có dịp để tỏ ra mình không hèn-nhát.

  René Bazin

  - Có tự biết mình thì mới tự điều-khiển được mình.

  Henry Bordeaux

  - Ai biết tự thắng mình trong cuộc chiến-thắng, đó là chiến thắng hai lần.

  P. Syrus

  - Ai đi vào một cuộc chiến gay-go nhất bằng kẻ tự thắng mình ?

  Gérard de Groote

  - Phải tự biết mình ; nếu điều đó không giúp chúng ta tìm được sự thật, thì nó cũng giúp ta điều-hòa cuộc sống và không có gì là công-bằng hơn.

  Pascal

  - Nếu có người nào thuyết-phục tôi và có thể chứng-minh rằng tôi đã lầm-lỗi, tôi rất vui lòng mà sửa-đổi vì tôi tìm chân-lý.

  Marc Aurèle

  - Yêu người mà người không thân thì phải xét lại cái nhân của mình. Trị người mà người không phục, thì phải xét lại cái trí của mình. Lễ người mà người không đáp, thì phải xét lại cái kính của mình, phàm làm việc gì mà không đạt đều phải xét lại mình cả.

  Mạnh-tử

  - Sự cô-tịch rất có ích. Đôi khi chúng ta chỉ nên nói chuyện với mình. Lúc bấy giờ chúng ta có thể nghe những lời thật đau-đớn hoặc giả-dối êm-đềm tùy theo chúng biết phân-tách hay tưởng-tượng về con người của mình.

  Henri de Régnier

  - Đừng coi mình là quý mà xem kẻ khác là hèn ; đừng xem mình lớn mà cho người khác là nhỏ ; đừng cậy mình mạnh mà khinh kẻ thù.

  Thái-công

  - Thấy lời chê mà vội giận, ấy là dễ làm mồi cho kẻ sàm-báng. Thấy ai khen mình mà vội mừng, ấy là dễ làm mồi cho kẻ nịnh hót vậy.

  Vân-trung-Tử

  - Nước trong khe suối chảy ra,

  Mình chê ta đục, mình đà trong chưa ?

  Ca-dao

  - Không nên oán là ta không được bằng người, thử xem thiên-hạ còn nhiều người kém ta, không nên khoe là ta hơn người, thử xem thiên-hạ còn nhiều người hơn ta.

  Nang Thứng

  - Những người không chịu để ý xét mình thì không bao giờ biết được những nết xấu của mình. Những người không chịu quen được những sự phiền-phức, thì suốt đời không làm được sự nghiệp gì.

  (Cách-ngôn liên-bích)

  - Biết tự-thẹn là cách giữ mình hay nhất.

  Vô danh

  - Muốn làm chủ thời-cuộc, phải làm chủ người xung quanh. Muốn làm chủ người xung quanh, phải làm chủ lấy mình, phải lo phát-triển những chỗ yếu của mình cho mạnh lên.

  Victor Pauchet

  - Phải làm thế nào để không hổ-thẹn đối với chính mình.

  Baltazar Gracian

  - Hãy tự hiểu biết lấy anh.

  Thalès de Milet

  - Mỗi người là kẻ thù của chính mình.

  Anacharsis

  - Biết tự thấy mình, đó là người sáng-suốt.

  Lão-tử

  - Người ta không thể chế-nhạo kẻ tự cười mình.

  Sénèque

  - Cái bản-ngã vừa là bạn vừa là kẻ thù của tôi.

  Phạn-ngữ

  - Con mắt thấy tất cả nhưng không tự thấy nó.

  Henry Smith

  - Cung tự hậu nhi bạc trách ư nhân. (mình trách mình nhiều mà trách người khác thì ít).

  Trung-hoa

  · GIÁ-TRỊ CỦA HẠNH-KIỂM

  - Muốn cho thân không có bịnh trước hết phải để cho tâm không có bịnh.

  Tuân-sinh-Tử

  - Vì một cây đinh mà hỏng một cái móng ngựa; vì một móng ngựa mà hỏng một con ngựa và vì một con ngựa mà hại người cưỡi ngựa.

  G. Herbert

  - Thân mình như hòn ngọc trắng, hễ cầm sẩy tay là vỡ tan.

  Gao-phan-Long

  - Tư-cách với con người giống như hương thơm với cành hoa.

  Ch. M. Schwab

  - Chỉ có những người đã từng chấn-hưng đạo-đức ở chính họ mới có thể lãnh việc chấn-hưng xã-hội.

  DanielRops

  - Đức-hạnh sẽ không đi xa nếu sự tự-phụ không làm bạn với nó.

  La Rochefoucauld

  - Nước tên mình con vịt còn rõ hơn là vết nhơ trên người đàn bà.

  Jean Giraudoux

  - Đức-hạnh, nơi người này là sự e-sợ công-lý ; nơi nhiều người là sự yếu-đuối ; nơi những người khác là sự tính-toán.

  Gérard de Nerval

  - Đức-hạnh là một người đàn-bà đẹp không tham-vọng.

  Xavier Forneret

  - Thật là đẹp được làm người đức-hạnh, nhưng dạy cho kẻ khác được trở nên như thế lại càng đẹp đẽ hơn nhiều… và cũng là dễ hơn nhiều.

  Mark Twain

  - Nói về đức-hạnh của phụ-nữ, sự thật và danh-tiếng thường khó mà đi đôi với nhau.

  Nữ Công-tước d’ Abrantès

  - Đức-hạnh chỉ cần nơi nó ; nó làm cho con người được đáng yêu trong đời sống và được tưởng nhớ đến sau khi đã chết.

  B.Gracian

  - Chỉ có đức hạnh mới phân-biệt được con người vừa khi họ nằm xuống.

  Linh-mục De Choisy


  - Cái nỏ biết uốn-nắn luôn thì mới cứng. Con ngựa có rèn luôn thì mới hay. Người học-trò có hạnh-kiểm tốt mới nên khôn-ngoan, nếu hạnh-kiểm không tốt mà quá khôn thì cũng như loài hùm-beo không ai dám đến gần.

  (Cách-ngôn liên-bích)

  - Một quan mua người, mười quan mua nết.

  Tục-ngữ

  Nếu đẹp đã có tiếng đồn,

  Lọ là nhí-nhảnh như trôn chích-chòe.

  Ca-dao

  - Tư cách là kim-cương, nó cắt được tất cả những thứ ngọc khác.

  Bartol

  *

  TỤC-NGỮ

  - Tục-ngữ là tiếng nói của quần-chúng, như vậy là tiếng nói của thượng-đế.

  R.C. Trench

  - Một câu tục-ngữ là tinh-thần của một người và sự thông-thái của toàn-thể.

  John Russell

  - Một câu tục-ngữ, khi nó đến đúng lúc, thì lúc nào cũng đáng nghe.

  Plaute

  - Tục-ngữ giống nhưng những con bướm, người ta bắt được vài con, những con khác thì bay mất.

  W. Wander

  - Một câu tục-ngữ không phải là một lẽ phải.

  Voltaire

  *

  TƯ-HỮU

  - Cái của tôi tốt hơn là cái của chúng ta.

  B. Franklin

  - Ai có cái tốt, có cái xấu.

  J. Desjardins

  - Trên cánh đồng của kẻ khác, mùa-màng lúc nào cũng tốt hơn.

  Ovide

  - Tư hữu, đó là sự trộm-cắp.

  Proudhen

  - Người ta có tài-sản mà không hạnh-phúc cũng như người ta có nhiều vợ mà không hạnh-phúc.

  Rivarol

  - Quyền tư-hữu là quyền cố-hữu của con người. Không có quyền nầy thì việc cấy-trồng không còn ích-lợi gì nữa. Bỏ nó đi, và chúng ta trở lại thời man-dã.

  Léon Tolstol

  *

  TUỔI TRẺ

  · NHẬN-THỨC VỀ TUỔI TRẺ

  - Có một cái tuổi mà tiếng động hay hơn âm-nhạc và cái chua của trái còn xanh ngon hơn trái chín muồi.

  L. Veuill

  - Một người trẻ mà không biết khóc là một tên dã-man ; một người già mà không cười là một kẻ vô tri-giác.

  George Santayana

  - Tuổi trẻ không những phải tiêu-hóa tất cả cái gì do nền văn-hóa cũ tạo ra, còn phải nâng văn-hóa lên một trình-độ, mới mà những người của xã-hội cũ không với tới.

  C. Stanislavski

  - Nếu thật ra tuổi trẻ là một tính xấu, người ta sửa-chữa nó rất mau.

  Goethe

Chia sẻ trang này