0076.058 - @Lười Đọc Sách (done)

30/12/15
0076.058 - @Lười Đọc Sách (done)
 • :rose::rose::rose:

  - Lời văn như là chất thủy-tinh ; sự trong-trẻo tạo ra sự sáng-chói của nó.
  J. Joubert

  - Ngòi bút có thể còn hung-bạo hơn lưỡi gươm.
  Robert Burton

  - César sẽ phải chết trong trí-nhớ của con người nếu ngòi bút không tiếp-trợ cho lưỡi gươm của ông ta.
  Henry Vauglan

  - Chớ khinh-thường sự rung-cảm của người nào. Sự rung-cảm của mỗi người, chính là thiên-tài của họ.
  Ch. Baudelaire

  - Tôi có làm một đôi điều tốt, đó là tác-phẩm hay nhất của tôi.
  Voltaire

  - Sự ngắn gọn là chị của thiên-tài.
  A. Tchékhov

  - Văn hay chẳng luận đặt dài,
  Vừa mở đầu bài đã biết văn hay.
  Ca-dao


  ẢNH-HƯỞNG CỦA VĂN-CHƯƠNG

  - Đừng làm điều gì mà anh không muốn người khác làm cho anh. Cảm-quan của họ có thể khác của anh.
  G. B. Shaw

  - Anh nên biết rằng những nhà tiểu-thuyết thường đặt trong tác phẩm họ những cái mà họ không có làm, và những cái mà họ muốn làm.
  Roger Peyrefitte

  - Phân nửa những cái ta viết là nguy-hại, phân nửa kia là vô-ích.
  H. Becque

  - Trước khi viết, hãy tập suy-nghĩ.
  Boileau

  - Những tiểu-thuyết tình-cảm đối với y-học được xem như là những chuyện của người bệnh-hoạn.
  Von Hardenberg Navalia

  - Người ta thích được biết văn-chương đã lũng đoạn phong-tục hay chính phong-tục đã lũng-đoạn văn chương.
  A. Capus

  - Toán-học làm cho trí-tuệ đúng về phần toán-học, văn-chương làm cho trí-tuệ đúng về phía luân-lý.
  J. Joubert

  - Văn-chương bay là trên khoa-học.
  Pasteur

  - Tài-năng càng to lớn chừng nào thì càng có quyền-lực làm cho người ta lạc-lối.
  A. Huxley

  - Khi nào người ta có thể tự nhìn mình đau khổ và thuật lại những điều mình đã thấy, tức là người ta đã sinh ra để làm văn-chương.
  Edouard Bourdet


  NHÀ VĂN

  - Nếu khi đọc anh, tôi nghĩ rằng anh nói dối khéo, đó là anh có tài. Nếu anh có thể làm cho toi tin rằng anh thành-thật, đó là anh có nhiều tài năng.
  Pierre Reverdy

  - Sự thắng lợi lớn của nhà văn là làm cho những người có thể suy-tưởng phải suy-tưởng.
  Delacroix

  - Sự sung-túc không tiêu diệt tài năng, nó làm cho nguy-hại.
  L. de Bonald

  - Những tác-giả độc-đáo ngày nay không phải là những người mang lại cái mới, nhưng là những người biết nói những cái mà người ta đã biết thế nào khiến cho người ta tưởng rằng điều ấy trước anh, chưa hề được nói đến lần nào.
  Goethe

  - Không nên cho giấm vào văn, mà phải để thêm tý muối.
  Montesquieu

  - Nếu anh muốn trở thành một nhà văn xứng đáng, hãy viết.
  Epictète

  - Có những nhà văn sâu như kiểu những cái giếng: dưới đáy của cả hai, chỉ có nước trong veo.
  Jules Petit-Senn

  - Những đại văn-hào thật-sự là những người mà tư-tưởng chiếm hết các góc cạnh lời văn của họ.
  Victor Hugo

  - Thiên-tài chỉ là một thói quen về kiên-nhẫn.
  Buffon

  - Hãy yêu-thích người ta khuyên anh hơn là ca-ngợi anh.
  Boileau

  - Một nhà văn nhận một phần thưởng văn-học là mất-danh dự.
  Paul Léautaud

  - Có phải thật là kỳ-lạ khi người ta sắp các nhà làm văn theo mùi-vị của họ ? Những kẻ có mùi thuốc lá, những kẻ hôi hành, v.v…
  Henri Heine

  - Hãy gõ ngay vào tim anh, thiên-tài là ở đó.
  A. de Musset

  - Đức-tính trước tiên của một nhà văn là sự chiếm-hữu từ-ngữ.
  Abel Hermant

  - Tác-giả hay nhất sẽ là người biết cái hổ-thẹn phải làm một nhà văn.
  Nietzsche

  - Yêu như một bổn-phận, viết như một nghề-nghiệp ; cả hai phía : rỗng không.
  P. Léautaud

  - Chúng ta phải viết thế-nào như là ta nói, nhưng đừng nói quá nhiều như ta viết.
  Sainte-Beuve

  - Thường thì tôi chỉ khởi-sự một quyển bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào khi nó đã viết rồi.
  A. Dumas (cha)

  - Mọi người đều là nhà văn khi có một vấn-đề gì để nói. Viết, không là gì cả ; cái hiếm-có, cái khó, là có trong trí óc những mẩu chuyện, những ý-tưởng đáng để ghi-chép lại.
  Jean và Jérôme Tharaud

  - Mục-đích của nhà tiểu thuyết là làm cho linh-hồn con người biết rung cảm, làm cho chúng ta hiểu biết và thương yêu linh-hồn ấy trong cái vinh-quang cũng như lúc khốn-cùng, trong những thắng lợi cũng như lúc bại trận. Ngưỡng-mộ và thương xót, đó là phương-châm của tiểu-thuyết.
  Georges Duhamel

  - Hãy viết như người ta nói.
  Voltaire

  - Để có thể diễn-tả tất cả, phải cảm-thông tất cả.
  Lamartine

  - Một nhà văn chính-thật là con người không thể chịu đựng được sự tĩnh-mịch. Mỗi người chúng ta là một sa-mạc.
  Francois Mauriac

  - Điều mà tôi thích ở một tác-giả tốt là không phải họ nói mà là họ thì-thầm.
  L. P. Smith

  - Nhà văn cổ-điển là người đã chứa-đựng nơi họ một nhà phê-bình và kết-hợp người ấy vào công việc của họ một cách mật-thiết.
  Paul Valéry

  - Những nhà văn cỡ lớn không phải sinh ra để chấp-nhận luật-lệ của các nhà văn-phạm, mà là để bắt-buộc họ chấp-nhận luật-lệ của mình.
  P. Claudel

  - Hãy làm lại công việc của anh hai mươi lần ; Giồi mài mãi và lại cứ giồi mài.
  Boileau


  VĂN-HÓA

  - Văn-hóa là cái gì còn lại khi người ta đã quên hết những điều học tập.
  Herriot

  - Văn-hóa của một nước là tấm gương phản-chiếu sự hiểu-biết, sự tín-ngưỡng và những tập-tục cổ-truyền. Nói tóm lại, đó là chiếc chìa khóa mà người ta dùng để mở cái cửa của sự hiểu-biết của dân-tộc và các công-trình của dân-tộc ấy. Một sự nhận xét sáng-suốt, đặt trên những tin-tức chính-xác về phần nó, là con đường chân-chính để đưa đến tình bằng-hữu và sự thông-cảm giữa các quốc-gia trên thế-giới.
  Hoàng-tử F. Konoye

  - Các nền văn-hóa đều phải trải qua các giai-đoạn phát triển riêng biệt của con người. Mỗi nền văn-hóa đều có tuổi ấu-thời, tuổi trẻ, trung niên và tuổi già của nó.
  Oswald Spengler


  VĂN-HỌC

  - Văn-học, đó là tư-tưởng đi vào cái đẹp trong ánh-sáng.
  Charles du Bos

  - Trong văn-học, cách xác-nhận mình có lý chắc-chắn, là chết đi.
  Victor Hugo

  - Tôi đã đi đến cái dư-luận cho rằng văn-học, cũng như các nghệ-thuật khác, là một thứ đồ nhảm-nhí.
  P. Léautaud


  VĂN-MINH (tiến bộ)

  - Trên đời này, chỉ có sự tiến-bộ thật-sự bên trong là đáng kể, sự tiến-bộ vật-chất chỉ là hư không.
  Julien Green

  - Chúng ta là một nền văn-minh biết tạo ra chiến-tranh nhưng không còn biết làm sao để tạo ra hòa-bình.
  G. Ferrern

  - Tất cả những cái gì làm quá vội-vàng thì chắc-chắn sẽ bị lỗi-thời. Chính vì thế mà nền văn-minh kỹ-nghệ cận-đại của chúng ta có cái vẻ-dáng của sự dã-man.
  G. K. Chesterton

  - Văn-minh là một chứng bệnh sinh ra do sự tập-tành xây-dựng xã-hội bằng những vật-dụng mục nát.
  G. B. Shaw

  - Văn-minh cho ta những ánh-sáng thay vì những đức-hạnh.
  H. Becque

  - Không thể có một nền văn-minh bền-vững nếu không có một số nhiều những thói xấu đáng yêu.
  A. Huxley

  - Những công-trình của văn-minh không phải phát-sinh không chật-vật ; nó có thể chết đi một cách bất-ngờ mà người ta không nghĩ đến.
  André Thérive

  - Tới một vài giai-đoạn nào đó của nền văn-minh, tới một tuổi nào đó của các dân-tộc, trong khắp các nước, vài sản-hẩm văn-chương biến mất, vài khả-năng vật-chất không tồn-tại nữa.
  G. Carducci

  - Nếu văn-minh không ở trong lòng người, như thế thì nó không ở đâu hết.
  Georges Duhamel

  - Sau tất cả, văn-minh có mục-đích không phải là sự tiến-triển của khoa-học và máy móc, mà là sự tiến-triển của con người.
  Bác-sĩ A. Carrel

  - Văn-minh có nghĩa là một xã-hội đặt trên dư-luận của công-chúng. Nó có nghĩa là sự bạo-động, pháp-luật của các chiến-sĩ và những lãnh-tụ chuyên chế, những điều-kiện của quân-trại và của chiến-tranh, những sự nổi loạn và sự bạo-tàn, đều nhường bước cho các nghị-viện, nơi mà luật-pháp được soạn thảo và cho các tòa án độc-lập trong đó luật-pháp được giữ vững lâu-dài.
  Winston Churchill


  VẮNG MẶT

  - Xa mặt cách lòng.
  Properce

  - Người vắng mặt bị ám-sát bằng những nhát lưỡi.
  Searron

  - Kẻ vắng mặt lúc nào cũng bị thiệt-thòi.
  Destouches

  - Sự vắng mặt là một phương thuốc cho sự thù ghét cũng như một bộ máy chống lại tình yêu.
  La Fontaine


  VẤN-ĐÁP

  - Đừng đặt câu hỏi, người ta sẽ không bày những câu nói láo.
  Oliver Goldsmith

  - Đối với câu hỏi ngu-xuẩn, không nên có câu trả lời nào.
  Jean Le Bon

  - Không phải câu hỏi nào cũng cần trả lời.
  Publilius Syrus

  - Hành-động là câu trả lời hay nhất.
  G. Herbert


  VÂNG LỜI

  - Phải tập vâng lời để biết chỉ huy.
  Solon d’Athènes

  - Ai chỉ biết vâng lời sẽ chỉ-huy sai.
  Corneille

  - Chỉ có kẻ nào đã tập chỉ-huy mới biết vâng lời.
  Bà De Girardin

  - Hãy vâng theo một lời cầu-xin hơn là một mệnh-lệnh.
  Publilius Syrus

  - Sự vâng lời là một nghề thật là khó-nhọc.
  Corneille

  - Cách vâng lời làm cho sự vâng lời thêm giá-trị.
  De Méré

  - Chiếc tàu không tuân theo bánh lái thì sẽ tuân theo ghềnh đá.
  G. Torriano


  VINH-DỰ

  - Vinh-dự cho ta ba cái lợi : có cơ-hội làm điều phải, có điều kiện đến với người cao-quý, có sự tăng-gia tài-sản.
  Francois Bacon

  - Có nhiều người đổi danh-dự để lấy vinh-dự.
  Alphonse Karr

  - Vinh-dự, cũng giống như một cây diêm quẹt, chỉ dùng được một lần.
  Marcel Pagnol


  VINH-QUANG

  NHẬN-THỨC VỀ SỰ VINH-QUANG

  - Vinh-quang là mặt trời của kẻ chết.
  Honoré de Balzac

  - Tôi nhất-định không hiểu tại sao dội bom một thành phố bị chiếm đóng lại vẻ-vang hơn việc ám-sát một người bằng những nhát búa.
  Fédor Dostoĩevski

  - Sự êm dịu của vinh-quang to lớn đến nỗi khi gắn liền nó vào một vật gì, ngay khi đã chết, người ta cũng yêu nó.
  B. Pascal

  - Vinh-quang là một con rắn, xin nó đừng bao giờ cắn vào tôi.
  V. Rozanov

  - Sự vinh-quang giống như nơi chợ : đôi khi chúng ta ở đó ít lâu, giá-cả xuống đi.
  Francois Bacon

  - Sự vinh-quang như một vòng nước trên mặt ao mở rộng ra luôn, cho đến khi nào hết rộng được nữa, thì tan mất.
  M. Shakespeare

  - Những đường mòn của sự vinh-quang đưa đến nấm mồ.
  Thomas Gray

  - Không một con đường có hoa nào mà không đưa đến vinh-quang.
  La Fontaine

  - Những ngọn lửa bình-minh cũng không êm-dịu bằng cái nhìn của sự vinh-quang.
  Vauvenarques

  - Không, tôi không khinh-bỉ sự vinh-quang, người ta không khinh-bỉ những điều mà người ta không với tới được.
  Gustave Flaubert

  - Vinh-quang chỉ tự hiến mình cho những kẻ nào luôn luôn mơ-ước.
  Charles de Gaulle

  - Sự vinh-quang và danh-dự chỉ là những yêu-quái ; hạnh phúc và niềm vui chỉ là một sự ham-muốn không đối-tượng ; đời sống, những khốn-khổ vô-ích, không cho ta kết-quả nào.
  Giacomo Leopardi


  VINH-QUANG VÀ CON NGƯỜI

  - Sự vinh-quang của các bậc vĩ-nhân, một phần tư là do sự liều-lĩnh, hai phần tư là do sự tình-cờ, và phần còn lại là do hành-động sát-nhân.
  Ugo Foscolo

  - Nơi nào không có đức-hạnh thì không có vinh-quang.
  De Prompignan

  - Sự vinh-quang và danh vọng chỉ êm-dịu từ đằng xa khi ta mơ-ước nó, nhưng khi ta đạt được rồi thì chỉ thấy toàn là gai chông.
  A. Kouprine

  - Chỉ có sự vinh-quang mới không cần đến lễ-phép, và cũng lại là vinh-quang nữa, khi nó tựa vào một nấm mồ.
  B. d’ Aurévilly

  - Chính trong cái ánh sáng riêng của anh mà anh đứng vững.
  J. Heywood

  - Khi người ta có thể tự trang-điểm bằng cái vinh-quang của chính mình thì người ta không mượn lấy của tiền nhân.
  St Évremont

  - Nguy-hiểm càng nhiều, vinh-quang càng lớn.
  Granval

  - Lợi-thế của vinh-quang : có một cái tên truyền-rao bởi cửa miệng của những thằng ngốc.
  B. d’ Aurévilly

  - Đức-hạnh là con đường ngắn nhất để đi đến vinh-quang.
  H. d’ Éphèse

  - Thú vui và sư vinh-quang không bao giờ hòa-hợp với nhau.
  P. Syrus


  VĨ-NHÂN

  - Những bậc vĩ-nhân mà người ta đặt vào guồng máy cai-trị của quốc-gia cũng giống như những người bị tội khổ-hình, chỉ khác nhau là một đằng chịu tội vì lỗi-lầm, một đằng chịu tội vì danh-vọng của họ.
  Hồng-y Richelieu

  - Cái hạnh-phúc to lớn nhất có thể đến với một bậc vĩ-nhân một trăm năm sau khi ông ta mất, là có những kẻ thù.
  Stendhal

  - Những bậc vĩ-nhân lấy mặt đất chung làm nấm mồ.
  Thucydide

  - Vĩ-nhân là người mà gần họ ta cao-cả thêm.
  G. K. Chesterton

  Những bậc vĩ-nhân đôi khi cao-quý ngay trong những việc nhỏ.
  Vauvenargues

  - Chính những hành-động vĩ-đại đã ca-ngợi những bậc vĩ-nhân.
  Voltaire

  - Vĩ-nhân là những chất lưu-tinh để đốt lên soi sáng cho địa-cầu.
  Napoleon Đệ-nhất

  - Muốn thành một vĩ-nhân, cần phải làm những công việc lớn. Nhưng không phải là làm những công việc lớn là có thể thành ra vĩ-nhân.
  Marie d’ Agoult
 • Chia sẻ trang này