0081.0015-Quocsan, vancuong7975(xong)Wiki

14/1/16
0081.0015-Quocsan, vancuong7975(xong)Wiki
 • PDF
  GoogleDocs

  :rose::rose::rose:

  ra đấy, toan phân kim lấy rồi nằm xuống cho chôn; nhưng đến nửa đường thì đã gần chết, không kịp đến được chỗ kia, mới trỏ một cái gò bên cạnh đường, dặn con rằng: "Chỗ kia là ngôi huyết-thực (nghĩa là được hưởng người ta cúng tế), bất-đắc-dĩ táng ngay ở đấy cũng xong".

  Nói xong thì mất, bấy giờ mới 65 tuổi. Hai con đem táng vào gò ấy, quả nhiên về sau làm phúc-thần một làng.

  Địa-lý xưa nay ở nước Nam, không ai giỏi bằng ông Tả-Ao, thế mà chỉ làm phúc cho người, đến mình thì không sao làm được, mà con cái thì vẫn nghèo khổ. Thế mới biết rằng câu tục-ngữ nói "Tiên tích phúc nhi hậu tầm long".


  55.- Nguyễn-thị-Điểm


  Thị-Điểm người huyện Đường-hào, tỉnh Hải-dương(1), em gái ông Tiến-sĩ Nguyễn-trác-Luân. Lúc lên 5,6 tuổi, học bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào Hán-cao-tổ, anh có ra câu đố rằng:

  "Bạch-xà đương đạo; Quí bạt kiếm nhi trảm chi"

  Thị-Điểm đối rằng:

  "Hoàng-long phụ chu; Vũ ngưỡng thiên nhi thán viết"(2)

  Anh chịu câu ấy là tài, tự bấy giờ cho chuyên tập về nghề nghiên bút. Đến năm 15 tuổi, văn chương đã giỏi lắm. Một khi ngồi trước cửa sổ soi gương, anh ra câu đối rằng:

  "Đối kính hoạ mi; Nhất điểm phiên thành lưỡng điểm"(3)

  Thị-Điểm ứng khẩu đối rằng:

  "Lâm trì ngoạn nguyệt; Chích luân chuyển tác song luân"(4)

  Thái-học-sinh là Đặng-trần-Côn nghe tiếng Thị-Điểm hay chữ, đưa thơ đến có ý muốn ghẹo.

  Thị-Điểm xem thơ cười nói rằng:

  - Trẻ thơ mới học, thơ từ chẳng bõ ngứa tai!

  Đặng-trần-Côn tức giận trở về, cố công đi học, mới thành danh-sĩ.

  Bấy giờ tiếng Thị-Điểm lừng lẫy chốn kinh-thành. Các học-trò hay chữ ai cũng muốn trêu ghẹo. Một hôm, có Nguyễn-huy-Kỳ ở Thụy-nguyên, Trần-danh-Tân ở Cổ-am, Nguyễn-bá-Cư ở Cổ-đô, Võ-Toại ở Thiên-lộc, bốn người ấy có tiếng hay chữ, người ta thường gọi là "Tràng-an tứ hổ"(nghĩa là bốn con hổ ở chỗ Tràng-an). Bốn người đến chơi tận nhà Thị-Điểm, muốn thử làm thơ với nhau.

  Thị-Điểm ra câu đối rằng:

  "Đình-tiền thiếu-nữ khuyến tân-lang"(5)

  Bốn người không đối được, phải xấu hổ trở về.

  Lại một khi Thị-Điểm đi thủng thẳng một mình, gặp quan Thượng-thư là Nguyễn-công-Hãng ở ngoài đường. Công-Hãng bắt Thị-Điểm vừa đi vừa ngâm một bài thơ "Đi một mình".

  Thị-Điểm ngâm ngay rằng:

  "Đàm đạo cổ kim tâm phúc hữu"(6)

  "Chu hàm tả hữu cổ quăng thần"(7)

  Công-Hãng khen hay hay, thưởng cho 10 quan tiền.

  Trong thời Long-đức (đời vua Thần-tôn nhà Lê) có sứ Tàu sang phong vương. Hoàng-thượng sai Thị-Điểm đứng chực ở ngoài cửa Đoan-môn. Thị-Điểm cố ý trêu ghẹo sứ-giả. Sứ-giả nói đùa một câu rằng:

  "An-nam nhất thốn thổ; Bất tri kỉ nhân canh?"

  Thị-Điểm đối rằng:

  "Bắc-quốc đại trượng-phu; Giai do thử đồ xuất!"

  Sứ-giả thẹn đỏ mặt rồi đi.

  Thị-Điểm kén chồng kĩ lắm, không ai lấy được. Ngoài 20 tuổi, mới lấy lẽ quan Thượng-thư ở huyện Từ-liêm là Nguyễn-Kiều. Hai vợ chồng quí trọng nhau như vàng.

  Thị-Điểm có làm ra bộ bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào "Tục-truyền kỳ" lưu truyền ở đời.

  (1) Đăng-khoa-lúc cho là người Bình-lao, huyện Cẩm-giàng, tỉnh Hải-dương. Tang-thương-lục cho là người Bắc-giang, chưa biết đích nhời nào là phải.

  (2) Hai câu cùng chữ sẵn mà chọi nhau từng chữ, cho nên tài.

  (3) Nghĩa là soi gương, vẽ lông mày, một nét hoá ra hai nét. Điểm là nét vẽ, lại là tên bà ấy, có ý một nàng Điểm hoá ra hai nàng Điểm nữa.

  (4) Nghĩa là cạnh sông xem bóng giăng, một vầng giống như hai vầng. Luân là vầng giăng, vừa là tên anh. Có ý một ông Luân thành ra hai ông Luân nữa.

  (5) Thiếu-nữ một nghĩa là gió, một nghĩa là con gái nhỏ.

  Tân-lang một nghĩa là cau, một nghĩa là rể mới. Câu này nghĩa là: Trước sân gió động cây cau vì thêm ý con gái nhỏ mời rể mới ăn giầu, cho nên khó đổi.

  (6) Bàn bạc truyện xưa nay, có người lòng ruột.

  (7) Chung quanh bên tả hữu, có bề tôi chân tay.

  Hai câu chững chạc, mà rõ là tình cảnh đi một mình.


  Chung


  MỤC LỤC


  Trang

  Tựa ……………………………………………………………………………

  CHƯƠNG THỨ I

  Các bậc đại anh-kiệt

  1.- Trưng-vương ………………………………………………………………

  2.- Bố-cái đại-vương ………………………………………………………….

  3.- Đinh-tiên-Hoàng …………………………………………………………..

  4.- Lý Thái-tổ …………………………………………………………………

  5.- Lê Thái-tổ …………………………………………………………………

  6.- Bắc-bình-vương …………………………………………………………...

  7.- Gia-Long đế………………………………………………………………..

  CHƯƠNG THỨ II

  Các bậc danh-thần

  8.- Lý-thường-Kiệt ……………………………………………………………

  9.- Tô-hiến-Thành …………………………………………………………….

  10.- Trần-hưng-Đạo …………………………………………………………..

  11.- Nguyễn-Trãi ……………………………………………………………...

  12.- Trịnh-Kiểm ……………………………………………………………….

  13.-Lương-hữu-Khánh ………………………………………………………...

  14.- Phạm-đình-Trọng …………………………………………………………

  15.- Đào-duy-Từ ……………………………………………………………….

  16.- Trịnh-hoài-Đức ……………………………………………………………

  CHƯƠNG THỨ III

  Các bậc danh-hiền

  17.- Mạc-đĩnh-Chi …………………………………………………………….

  18.- Chu-văn-An ………………………………………………………………

  19.- Nguyễn-bỉnh-Khiêm ……………………………………………………...

  20.- Đặng-đình-Tướng …………………………………………………………


  -II-

  CHƯƠNG THỨ IV

  Các bậc văn tài

  21.- Nguyễn-Hiền ……………………………………………………………..

  22.- Lương-thế-Vinh …………………………………………………………..

  23.- Vũ-công-Duệ ……………………………………………………………...

  24.- Giáp-Hải …………………………………………………………………..

  25.- Phạm-Trấn, Đỗ-Uông ……………………………………………………..

  26.- Lê-như-Hổ …………………………………………………………………

  27.- Phùng-khắc-Khoan …………………………………………………………

  28.- Lê-quí-Đôn …………………………………………………………………

  CHƯƠNG THỨ V

  Các bậc mãnh-tướng

  29.- Lê-phụng-Hiểu ……………………………………………………………..

  30.- Đoàn-Thượng ………………………………………………………………

  31.- Phạm-ngũ-Lão ……………………………………………………………...

  32.- Nguyễn-Xí ………………………………………………………………….

  33.- Phạm-tử-Nghi ……………………………………………………………...

  34.- Đinh-văn-Tả ……………………………………………………………….

  35.- Võ-Tính ……………………………………………………………………

  36.- Nguyễn-văn-Thành ………………………………………………………..

  37.- Lê-văn-Duyệt ………………………………………………………………

  CHƯƠNG THỨ VI

  Các vị thần linh-ứng

  38.- Sử-đồng-Tử ………………………………………………………………..

  39.- Phù-đổng-thiên-vương …………………………………………………….

  40.- Tản-viên sơn-thần ………………………………………………………….

  41.- Lý Hiệu-uý …………………………………………………………………

  42.- Tô-lịch giang-thần ………………………………………………………….

  43.- Bạch-mã thần ……………………………………………………………….

  44.- Sóc-thiên-vương …………………………………………………………….

  45.- Liễu-hạnh tiên-chúa …………………………………………………………

  CHƯƠNG THỨ VII

  Các vị tiên-thích

  46.- Từ-Thức …………………………………………………………………….

  47.- Tú-Uyên …………………………………………………………………….

  48.- Phạm-Viên ………………………………………………………………….

  49.- Từ-đạo-Hạnh ………………………………………………………………..

  50.- Nguyễn-minh-Không ……………………………………………………….

  51.- Trần-Lộc ……………………………………………………………………

  CHƯƠNG THỨ VIII

  Các người có danh-tiếng

  52.- Ngô-Soạn …………………………………………………………………..

  53.- Từ-nhị-Khanh ……………………………………………………………...

  54.- Tả-ao ……………………………………………………………………….

  55.- Nguyễn-thị-Điểm …………………………………………………………..
 • Chia sẻ trang này