0088.3.0010 @be_coi (soát xong, GD)

28/12/15
0088.3.0010 @be_coi (soát xong, GD)
 • PDF
  GoogleDocs

  cute_smiley15cute_smiley15cute_smiley15

  #0088.3.00010

  Đánh máy: teszine


  – 182 –


  10 chữ


  127 – Khi thương, bong co ruột,

  Lúc ghét, mắng chó mèo.


  128 – Khó giúp nhau mới thảo,

  Giàu trừ nợ không ơn.


  129 – Khôn cũng chết, dại cũng chết, ai biết thì sống.


  130 – Khôn ngoan kiếm ăn người,

  Mạt đời kiếm ăn quanh.


  131 – Không ai giàu ba họ,

  Không ai khó ba đời.


  132 – Không ai khen đám cưới,

  Không ai cười đám ma.


  133 – Không mãnh nào nó qua,

  Không ma nào nó nhìn(1).


  134 – Không gấp đi đâu tối,

  Không vội đi đâu đêm.


  135 – Khôn mỗi người một ý,

  Lịch-sự mỗi vẻ một hay.


  136 – Khôn ngoan hiện ra mặt,

  Què quặt hiện ra chân tay.


  137 – Khôn dại tại tâm, hay giận thầm là người ít có.


  138 – Không cho nói thì khóc, cho nói thì móc câu dại.


  12 chữ


  139 – Khéo liệu, khéo lo, khéo bán con bò tậu lấy ĩnh-ương.


  (1) – Vờn.


  – 183 –


  140 – Khi nóng, bắt lấy tai,

  Khi nguội chẳng biết tai là gì.


  141 – Khi lành, quạt giấy cũng cho,

  Khi dữ, quạt mo cũng đòi.


  142 – Khi lành, cho nhau ăn cháy,

  Khi dữ, mắng nhau cậy nồi.


  143 – Khôn từ trong trứng khôn ra(1),

  Dại dẫu đến già cũng dại.


  14 chữ


  144 – Khác nào quạ mượn lông công,

  Ngoài hình xinh đẹp, trong lòng xấu xa.


  145 – Khen ai khéo tạc bình phong,

  Ngoài long, lân, phượng, trong lòng gạch vôi.


  146 – Khen ai khéo tạc giàn mui,

  Tôi với không tới, tôi chui, tôi trèo.


  147 – Khen ai khéo đúc chuông chì,

  Dạng thì có dạng, đánh thì không kêu.


  148 – Khi vui thì miệng lép-bép,

  Khi buồn ruồi đậu bên mép không đòi.


  149 – Khi vui, non nước cũng vui,

  Khi buồn sáo thổi, kèn đôi cũng buồn.


  150 – Khi vui, thì muốn sống dai,

  Khi buồn, thì muốn thác mai cho rồi.


  151 – Khi vui thì vỗ tay vào,

  Đến khi tẻ ngắt (2), thì nào thấy ai.


  (1) – Khôn thì từ thuở lên ba

  (2) – có sự hoặc hoạn nạn.


  – 184 –


  152 – Khi chưa, cầu lũy trăm đàng,

  Được rồi, thì lại phũ-phàng làm ngơ.


  153 – Khi xưa ai biết ai đâu,

  Chỉ vì điếu thuốc, miếng giàu nên quen.


  154 – Khi xưa ước những chân mây,

  Bây giờ rớt xuống giữa dây bìm-bìm.


  155 – Khi xưa ăn những gạo vay,

  Bây giờ mó đến cái chầy giã hơi.


  156 – Khi ăn chẳng nhớ đến tai,

  Đến khi phải bỏng, lấy ai mà sờ.


  157 – Khi giàu chẳng có đỡ ai,

  Đến khi hoạn nạn, lấy ai đỡ mình.


  158 – Khi nên vung phá cũng nên,

  Khi suy, dù khéo giữ gìn, cũng suy.


  159 – Khi thương nhau ngóng trông làu-lạu,

  Khi ghét nhau mặt cạu làm ngơ.


  160 – Khi đi cửa Hội còn không,

  Khi về cửa Hội đồn trong, điếm ngoài.


  161 – Khi đi trúc mọc le-te,

  Khi về trúc đã cánh bè giữa sông.


  162 – Khó thì hết thảo, hết ngay,

  Công cha cũng bỏ, nghĩa thầy cũng quên.


  163 – Khó khăn tôi rắp cậy ông,

  Ai ngờ ông lại khốn cùng hơn tôi.


  164 – Khó khăn đắp đổi lần hồi,

  Giàu thì chưa dễ em ngồi em ăn.


  165 – Khoan-khoan hỡi ả chèo đò,

  Ỡi anh cầm lái dặn đò trước sau.


  – 185 –


  166 – Khôn thế-gian làm quan Địa-ngục,

  Dại thế-gian làm quan Thiên-đường.


  167 – Khôn ngoan tâm tính tại lòng,

  Lọ là uống nước giữa dòng mới khôn.


  168 – Khôn ngoan chẳng lọ là nhiều,

  Người khôn mới nói nửa lời đã khôn.


  169 – Khôn ngoan thì bảo rằng ngoa,

  Vụng dại thì bảo người ta rằng đần.


  170 – Không ngoan chẳng lọ thật thà,

  Lường lưng, tráo đấu chẳng qua đong đầy.


  171 – Khôn ngoan ở đất nhà bay,

  Dù che, ngựa cưỡi, đến đày phải luồn.


  172 – Khôn ngoan củng thể đàn bà,

  Dẫu rằng vụng dại cũng là đàn ông.


  173 – Khôn ngoan qua cửa sông La(1),

  Dễ ai có cánh bay qua Lũy Thầy(2).


  174 – Khôn ngoan đá đáp người ngoài,

  Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.


  175 – Khôn ngoan đá đáp người trong,

  Gà cùng một mẹ chỉ tròng nhau chơi.


  176 – Khôn thì trong trí lượng ra,

  Dại thì học lõm người ta bề ngoài.


  177 – Không tiền ngồi gốc cây đa,

  Có tiền, thì sẽ lân-la vào hàng.


  178 – Không chồng mà chửa mới ngoan,

  Có chồng mà chửa, thế-gian sự thường.


  (1) – Thanh-Hà (2) – Lũy-Chàng.


  – 186 –


  179 – Không sơn mà gắn mới hèo,

  Không bùa, không thuốc mà theo mới tình.


  180 – Không nghe tan cửa, hại nhà,

  Nghe thì hay bảy, mươi ba cục lòng.


  181 – Không thương đoái lại chút tình,

  Nhẽ nào có nhẽ bất bình cả hai.


  182 – Khuyên anh cờ bạc thời chừa,

  Rượu chè, giai gái say-sưa mặc lòng.


  183 – Khuyên chàng đọc bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào ngâm thơ,

  Dầu hao thiếp rót, đèn mờ thiếp khêu.


  184 – Khuyên chàng nhóm lửa thui trâu,

  Sôi kinh, nấu sử, dao bầu thớt lim.


  15 chữ


  185 – Khôn ngoan đến cửa quan mới biết,

  Giàu có đến ba mươi Tết mới hay.


  16 chữ


  186 – Khôn ngoan quỉ quyệt chết lao, chết tù,

  Lủ-khủ lù-khù chết già chết rũ.


  187 – Khôn thì ăn cháo ăn chè,

  Dại thì ăn đếch, ăn đác, ăn gh… cái l…


  188 – Khôn thì ăn trước, ngồi trên,

  Dại thì dứng dựa cột đình, đánh trống cầm canh.


  189 – Khôn cho người đải, dại cho người thương,

  Dở-dở ương-ương, tổ người ta ghét.  – 187 –


  L


  3 chữ


  1 – Lành như Bụt.

  2 – Lạnh như đồng.

  3 – Lặng như tờ.

  4 – Lý sự cùn.

  5 – Lịch quá niên.


  4 chữ


  6 – Lá rụng về cội.

  7 – Làm phúc phải tội.

  8 – Làm bạn mất bạn.

  9 – Làm mướn không công.

  10 – Làm tốt, mốt dui.

  11 – Làm ơn nên oán.

  12 – Làm chẳng nên ăn.

  13 – Làm thừa, làm thiếu.

  14 – Làm nem, làm chạo.

  15 – Lành ăn, dễ khiến.

  16 – Lão lai tài tận.

  17 – Lão giả an chi.

  18 – Lão bạng sinh châu.

  19 – Lão mưu đa kế.

  20 – Lạt mềm buộc chặt.

  21 – Lắm duyên nhiều nợ.

  22 – Lắm người nhiều điều.


  – 188 –


  23 – Lắm thầy rầy(1) ma.

  24 – Lắm rễ nhiều cành.

  25 – Lắm bạc nhiều tiền.

  26 – Lắm thóc, nhọc xay.

  27 – Lận ngòi, noi nước,

  28 – Lận hồ hái muống.

  29 – Lấy thịt đè người.

  30 – Lấy gậy chọc giời.

  31 – Lấy dây buộc mình.

  32 – Lấy công làm lãi.

  33 – Lấy thúng úp voi.

  34 – Lấy đầu làm lễ.

  35 – Lật như bàn tay.

  36 – Lâu ngày đầy kén.

  37 – Leo cây dò cá.

  38 – Lễ bạc tâm thành.

  39 – Lễ vô bất đáp.

  40 – Lễ đo nghĩa khởi.

  41 – Lễ nghi tùy xử.

  42 – Lễ như tế sao.

  43 – Lên bổng xuống chìm.

  44 – Lên ngược, xuống xuôi.

  45 – Lên ngàn, xuống bể.

  46 – Lên thác, xuống ghềnh.

  47 – Lên đồn, xuống phủ.

  48 – Lên mặt, xuống chân.

  49 – Lý vô tận sát.


  (1) – thối.


  – 189 –


  50 – Lý vô nhị thị.

  51 – Lý gian, bàn ngay.

  52 – Liệu(1) gió phất cờ.

  53 – Liệu oản đọc canh.

  54 – Liệu cơm, gắp mắm.

  55 – Liệu bò, đo chuồng.

  56 – Lo bò trắng răng.

  57 – Long giời, lở đất.

  58 – Lòng vàng, gan đá.

  59 – Lòng kiến dạ kiến.

  60 – Long chim dạ cá.

  61 – L… tù, c… lính(2).

  62 – Lông mày mũi mác.

  63 – Lộng giả thành chân.

  64 – Lợi bất cập hại.

  65 – Lợn nhà, gà chợ.

  66 – Lục diện bát phương.

  67 – Lừ-lừ mắt voi.

  68 – Lửa xe nước gáo.

  69 – Lựa dịp gieo cầu.

  70 – Lực bất tòng tâm.

  71 – Lực bất như mưu.

  72 – Lưng đen khố cao.


  5 chữ


  73 – Lá lành đùm lá rách.

  74 – Làm phúc như làm giàu.

  75 – Làm phúc lại được phúc.

  76 – Làm ơn được nên ơn.


  (1) – tùy (2) – hầm.

  – 190 –


  77 – Làm quan, sang cả họ.

  78 – Làm khách thì sạch ruột.

  79 – Làm như trò phường phèo.

  80 – Lát-sát như bát vỡ.

  81 – Lão bất tử thành tặc.

  82 – Lắm mối tối nằm không.

  83 – Lặp-cặp gặp là họa.

  84 – Lấy chồng ăn mày chồng.

  85 – Lấy chồng hơn ở hóa.

  86 – Lấy chỉ buộc chân voi.

  87 – Lấy đồng tiền làm lào.

  88 – Lấm-lét như chuột ngày.

  89 – Lần như ma lần mồ.

  90 – Lập-lòe như ma chơi.

  91 – Lè-nhè như chè thiu.

  92 – Leo cây đã đến buồng.

  93 – Lính tuần là ao rượu.

  94 – Lội sông đã đến bờ.

  95 – Lơ-láo như bồ-nhìn.

  96 – Lụt thì lút cả làng.


  6 chữ


  98 – Lạy ông tôi ở bụi này.

  99 – Làm hàng săng chết bó chiếu.

  100 – Làm có(1) chúa, múa có(2) trống.

  101 – Làm phù-thủy phải đền gà(3).

  102 – Làm như nhà trò giữ dịp.


  (1) – và (2) – không (3) – không nhẽ đền gà.


  – 191 –


  103 – Làm cỗ sẵn cho người ăn.

  104 – Làm cỗ không lo mất phần.

  105 – Làm biếng lấy miệng mà đưa.

  106 – Làm đĩ có văn tế nôm.

  107 – Làm tùy chủ, ngủ tùy chồng.

  108 – Làm phúc không cầu được phúc.

  109 – Làm lớn thì làm cho láo.

  110 – Làm nên, một mình một cỗ.

  111 – Làm tôi ngay, ăn mày thật.

  112 – Lanh-chanh như hành không muối.

  113 – Lành cho đường, dữ thêm trượng.

  114 – Lành, rách đùm bọc lấy nhau.

  115 – Lành thì đỡ, dở thì dè.

  116 – Láo-nháo như cháo với cơm.

  117 – Lào-lạo như gạo trông giang.

  118 – Lăn-lóc như cóc bôi vôi(1).

  119 – Lăng-xăng như thằng mất khố.

  120 – Lặng như ao, động như bể.

  121 – Lặng như nhà Thánh tế rồi.

  122 – Lập-cập như ông gặp bà.

  123 – Lâu ngày lá dâu thành lụa.

  124 – Lâu ngày cứt trâu hóa bùn.

  125 – Lẩu-bẩu như chó hóc xương.

  126 – Le-te như ghe vào khó.

  127 – Lẽ thầy đạo, gạo thầy tu.

  128 – Lem-lém như thực ăn giăng.

  129 – Len-lét như rắn mồng năm.

  130 – Len-lét như quạt tháng mười.

  131 – Lép-bép như gà mổ tép.


  (1) – trêu tường.


  – 192 –


  132 – Lệch-xệch như gà mang hòm.

  133 – Lỳ-lỳ như đì hàng thịt.

  134 – Lỳ như tiền chì hai mặt.

  135 – Lính ngộ trận mới nên công.

  136 – Lịnh ông không bằng cồng bà.

  137 – Lo (1) bạc râu, sầu (2) bạc tóc.

  138 – Lo như cá nằm trên thớt.

  139 – Lo nát gan, bàn nát trí.

  140 – Lò-rò như cò bắt tép.

  141 – Loanh-quanh như chó nằm chòi.

  142 – Lon-son như con với mẹ.

  143 – Lọng máu cáo, áo hoa tiên.

  144 – Lồ-sồ như ngô vỡ tầu.

  145 – Lôi-thôi như dọi bà cốt.

  146 – Lôi-thôi đấm voi chả chết.

  147 – Lôi-thôi như mèo sổ ruột.

  148 – Lôi-thôi như con bạch tuột.

  149 – Lội nước còn sợ ướt chân.

  150 – Lộn con toán, bán con trâu.

  151 – Lơ-thơ như sáo buổi sớm.

  152 – Lo-láo như chó thấy thóc.

  153 – Lờ-đờ như mắt chó giấy.

  154 – Lờ-đờ như đom đóm đực.

  155 – Lờ ngờ như gà mang hòm.

  156 – Lợi bốn tám, hại năm tư.

  157 – Lợn lành chữa ra lợn toi(3).

  158 – Lù-lù như mu mới mọc.

  159 – Lúa rẻ là mẹ lúa chiêm.

  160 – Luẩn-quẩn như chèo đò đêm.


  (1) – đói (2) – rầu (3) – què.


  – 193 –


  161 – Lúng-túng như ếch mắc xiếc.

  162 – Lút-lít như đứa có tịt.

  163 – Lửa cháy lại tưới dầu thêm.

  164 – Lưng chữ cụ, vú chữ tâm.

  165 – Lươn bò để tanh cho rổ.

  166 – Lướt-sướt như áo lễ sinh.


  7 chữ


  167 – Làm giai nói phân hai dễ chối(1).

  168 – Làm kẻ cả(2) phải ngả mặt lên.

  169 – Làm kiếp trâu kéo cầy giả nợ.

  170 – Làm đổ mồ-hôi, xót con mắt.

  171 – Làm khi lành để dành khi đau.

  172 – Làm thân lươn chẳng nề lấm mắt.

  173 – Lang-lảng như chó phải dùi đục.

  174 – Lang-thang như Thành-hoàng làng khó.

  175 – Lảng-vảng như Thành-hoàng xuất ngoại.

  176 – Lành với Bụt, chẳng lành với ma.

  177 – Lắm người yêu hơn nhiều người ghét.

  178 – Lắm sãi không ai đóng cửa chùa.

  179 – Lấy chồng nhờ hồng phúc nhà chồng.

  180 – Lẩy-bẩy như Cao-Biền dậy non.

  181 – Lầm-dầm như đĩ khấn Tiên-sư.

  182 – Lầm-lầm như chó ăn vụng bột.

  183 – Lấm-lét như quạ chui chuồng lợn.

  184 – Lật-dật như xa vật ống vải (3).

  185 – Lèo-nhèo như mèo vật đống rơm.

  186 – Léo-nhéo như mõ réo quan viên.


  (1) – mà nói – (2) – làm anh, làm ả – (3) – ma vật ông vải.


  – 194 –


  187 – Lễ vào quan như than vào lò.

  188 – Lênh-đênh như bè nứa trôi sông.

  189 – Lính buổi mai, cai lính buổi chiều(1).

  190 – Loanh-quanh như thầy bói dọn cưới.

  191 – Lóc-sóc không bằng một góc ruộng.

  192 – Lòe trôn kim, ai lòe yếm thắm.

  193 – Lòng người ai bẻ thước mà đo.

  194 – Lôi-thôi như cá trôi sổ ruột.

  195 – Lồi-lồi như cứt trôi đầu bè.

  196 – Lông-bông như ngựa chạy đường quai.

  197 – Lờ-đờ như rợ xuống đồng bằng.

  198 – Lợn trong chuồng thả ra mà đuổi.

  199 – Lù-rù như chuột chù phải khói.

  200 – Lú-nhú như chú nằm với cháu.

  201 – Lụ-khụ như ông cụ bảy mươi.

  202 – Lúa bông vang thì vàng con mắt.

  203 – Lủi-thủi như hủi đi chợ trưa.

  204 – Lúng-túng như thợ vụng mất kim.

  205 – Lừ-đừ như ông từ vào đền.

  206 – Lừ-lừ như mèo nằm với người.

  207 – Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

  208 – Lửa thử vàng, gian nan thử đức.

  209 – Lửa đã đỏ lại bỏ rơm thêm.

  210 – Lựa được con dâu, sâu con mắt.

  211 – Lượt-bượt như lễ-sinh dắt vở.

  212 – Lượt-thượt như ông đồ chết vợ.


  8 chữ


  213 – Làm quan có mả, kẻ cả có dòng.


  (1) – hôm.


  – 195 –


  214 – Làm quan hay quân, làm chồng hay vợ.

  215 – Làm quan có dạng, làm dáng có hình.

  216 – Làm thầy địa-lý mất mả-táng cha.

  217 – Làm thầy thì dễ, thế chuộng thì khó.

  218 – Làm thầy nuôi vợ, làm thợ nuôi miệng.

  219 – Làm tôi nhà giàu hơn hầu quan lớn.

  220 – Làm sui một nhà, làm ra cả họ.

  221 – Làm giàu có số, ăn cỗ có phần.

  222 – Làm ơn nên oán, làm bạn thiệt mình.

  223 – Làm không đụng xác, vác không đụng vai.

  224 – Làm ruộng không trâu, làm giàu không thóc.

  225 – Làm ruộng thì ra, làm nhà thì tốn.

  226 – Làm ruộng tháng năm, coi chăm tháng mười.

  227 – Làm ruộng có năm, nuôi tằm có lứa.

  228 – Làm vậy, làm vọ, làm nọ, làm khác.

  229 – Làm phúc quá tay ăn mày không kịp.

  230 – Làm phúc nơi nao cầu ao chẳng bắc.

  231 – Làm thần đất ta, làm ma đất người.

  232 – Lang đuôi thì bán, lang trán thì cầy.

  233 – Lành ở một chỗ, lo ở một nơi.

  234 – Lao nhi vô công, dật nhi đắc thành.

  235 – Lắm ruộng thì thu, lắm trâu thì bán.

  236 – Lấy vợ không treo quèo ngoèo không mẩu(1).

  237 – Lấy vợ xem tong, lấy chồng kén giống.

  238 – Lần trước bị đau, lần sau thì chừa.

  239 – Lấp sông lấp giếng ai lấp được miệng.

  240 – Lê tồn Trịnh tại, Lê bại Trịnh vong.

  241 – Lên thác xuống ghềnh, mày tao, mày tớ.

  241 – Liệu cơm gắp mắm, liệu con gả chồng.


  (1) – tiền gieo xuống ngói.


  – 196 –


  243 – Liệt hỏa thi kim, gian nan thi đức.

  244 – Lo co đầu gối, lo rối lông l…

  245 – Lòng sung sung nổ, lòng gỗ gỗ kêu.

  246 – Lọt sàn xuống nia, đi đâu mà thiệt.

  247 – Lỗ miệng ky cóp, lỗ trôn tán tài.

  248 – Lỗ miệng khoan thai, lỗ chôn thong thả.

  249 – Lỗi thầy mặc bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào, cứ mạch mà cưa.

  250 – Lội bùn lấm chân, vọc sơn phù mặt.

  251 – Lợi bất khả độc, mưu bất khả chúng.

  252 – Lúa chiêm bóc vỏ, lúa mùa sỏ tay.

  253 – Lụa tốt xem biên, người hiền xem tướng.

  254 – Lửa lò thét ngọn vàng càng nên trong.


  9 chữ


  255 – Làm tôi thằng hủi hơn chịu hủi anh em.

  256 – Làm đĩ chín phương để một phương lấy chồng.

  257 – Lằm-cằm lụi-cụi như mụ tra rút trạc.

  258 – Lộn thừng, lộn chão quá như trâu lộn cầy.

  259 – Lợn đói một bữa bằng người đói nửa năm.


  10 chữ


  260 – Lạc đàn nắm đuôi chó,

  Lạc ngõ nắm đuôi trâu.


  261 – Làm cho đẩu rau phải mùa, chùa đất phải cười.


  262 – Làm ruộng ăn cơm nằm,

  Chăn tằm ăn cơm đứng.


  263 – Làm ruộng ba năm, không bằng chăn tằm một lứa.


  – 197 –


  264 – Làm hoa cho người hái,

  Làm gái cho người chòng.


  265 – Làm kiếp trâu ăn cỏ,

  Làm kiếp chó ăn dơ.


  266 – Làm giai lấy vợ bé,

  Nhà giầu tậu nghé hoa.


  267 – Làm đầy tớ thằng khôn hơn làm thầy thằng dại.


  268 – Làm bạn với sông giang, mất cả quang lẫn gánh.


  269 – Làng theo thể lệ làng,

  Nước theo thể lệ nước.


  270 – Lành làm gáo, vỡ làm môi, lôi thôi làm thìa(1).


  271 – Lắm con, lắm nợ, lắm vợ nhiều cái oan gia.


  272 – Lấy con mắt mà đưa, đừng lấy tay mà sờ.


  273 – Lấy của che thân, không ai lấy thân che của.


  274 – Lễ Phật quanh năm không bằng ngày rằm tháng giêng.


  275 – Lợn đói một năm không bằng tằm đói một bữa.


  276 – Lúa rỗ thập thòi, vợ chồng đánh nhau lòi mắt.


  277 – Lúa rỗ, ngả mạ, vàng dạ thời mạ xuống rược.


  (1) – sống nuôi chết thịt.


  – 198 –


  11 chữ


  278 – Lấy chồng khó giữa làng, hơn lấy chồng sang thiên hạ.


  279 – Lấy con xem nạ, lấy gái hóa xem đời chồng xưa.


  280 – Lo trẻ mùa hè, không bằng lo bỏ que tháng sáu.


  281 – Lộc Phật hằng-hà sa số, đường nào lợi thì tu.


  12 chữ


  282 – Là-lượt là vợ thông lại,

  Nhễ-nhại là vợ học-trò.


  283 – Làm nhà cạnh đường, kẻ rằng dùng dằng người rằng kéo co.


  284 – Làm rể nhà giàu, vừa được cơm no, vừa được bò cưỡi.


  285 – Làm rể chớ nấu thịt trâu,

  Làm dâu chớ đồ xôi lại.


  286 – Láo-nháo cháo cũng như cơm,

  Lơm-nhơm cơm cũng như cháo.


  287 – Lấy cợ kiêng tuổi đàn bà,

  Làm nhà kiêng tuổi đàn ông.


  288 – Lịnh làng nào làng ấy đánh,

  Thánh làng nào làng ấy thờ.


  289 – Lúc khôn đã già, lúc biết ăn bớt đã ra lão làng.


  290 – Luồn cửa tiền, cửa hậu chẳng thèm luồn bờ giậu chó chui.


  – 199 –


  13 chữ


  291 – Làm nên, một mình một cỗ,

  Chẳng làm nên, thì vỗ tay không.


  292 – Lúc thì chẳng có ai, lúc thì ôngxã ông cai đầy nhà.


  293 – Lúc giận bẻ ngay hóa vạy,

  Khi ưa tô vẽ méo nên tròn.


  14 chữ


  294 – Lá khô mà hay treo ngành,

  Giận thì nói vậy sao đành bỏ nhau.


  295 – Lá vàng còn ở trên cây,

  Lá xanh rụng xuống, giời hay chăng giời.


  296 – Lạ gì tính mụ cũng hay,

  Phải năm ba chén, mụ say la-đà.


  297 – Lạ lùng anh mới tới đây,

  Lạ thung lạ thổ, anh nay lạ nàng.


  298 – Lạy giời cho cả gió nồm,

  Cho thuyền chúa Nguyễn thẳng buồm chẩy ra.


  299 – Lạy giời cho cả gió nồm,

  Cho kẹo tôi chẩy, cho mồm tôi xơi.


  300 – Lạy giời cho cả gió đông,

  Cho kẹo tôi chẩy cho chồng tôi xơi.


  301 – Lạy Giời lạy Phật lạy vua,

  Để tôi sức khỏe, tôi xua con ruồi.


  – 200 –


  302 – Làm giai đã đáng nên giai,

  Đánh(1) đông đông tĩnh, đánh(2) đoài đoài tan.


  303 – Làm giai chí ở cho bền,

  Đừng lo muộn vợ, chớ phiền muộn con.


  304 – Làm giai có chí lập thân,

  Rồi ra gặp hội phong vân có ngày.


  305 – Làm giai quyết chí tang bồng,

  Sao cho tỏ mặt anh hung mới cam.


  306 – Làm giai cờ bạc thì chừa,

  Rượu làng thì uống, rượu mua thì đừng.


  307 – Làm giai rửa bát, quét nhà,

  Vợ gọi thì dạ: «Bẩm bà tôi đây».


  308 – Làm giai đã đáng nên giai,

  Ăn cơm với vợ, lại nài vét niêu.


  309 – Làm giai có chí thì hơn,

  Lấy vợ hay hờn nhiều bữa đánh no.


  310 – Làm giai cho đáng nên giai,

  Vót đũa cho dài ăn vụng cơm con.


  311 – Làm giai cho đáng nên giai,

  Một trăm bữa cỗ chẳng sai bữa nào.


  312 – Làm giai lấy vợ Sơn-Đông,

  Thịt xôi chẳng có, tiền chồng như non.


  313 – Làm giai tập đánh tổ tôm,

  Uống chè phương-thái, xem nôm Thúy-Kiều.


  314 – Làm thì chẳng muốn (3) bằng ai,

  Ăn thì thứ nhất, thứ hai trong làng.


  (1) – xuống (2) – lên (3) – so chẳng.


  – 201 –


  315 – Làm chẳng nên, lại trách giời cao,

  Đã vụng múa, lại chê đất lệch.


  316 – Làm tôi thì ở cho trung,

  Chớ ở hai lòng mà hóa dở-dang.


  317 – Làm anh, ăn trước, bước đầu,

  Vẽ vời em út ngõ hầu thay cha.


  318 – Làm trên ở chẳng chính ngôi,

  Khiến cho kẻ dưới chúng tôi hỗn hào.


  319– Làm gì những thói đưa-đong,

  Gái bắt nạt chồng, em chẳng có ngoan.


  320 – Làm người có miệng, có môi,

  Khi buồn thì khóc, khi vui thì cười.


  321 – Làm người suy chín, xét xa,

  Cho tường gốc ngọn, cho ra vắn dài.


  322 – Làm người phải đắn phải đo,

  Phải cân nặng nhẹ, phải rò nông sâu.


  323 – Làm người mà chẳng biết suy,

  Đến khi nghĩ lại, còn gì là thân.


  324 – Làm người ăn tối lo mai,

  Việc mìn hồ dễ để ai lo lường.


  325 – Làm dâu vụng nấu, vụng kho,

  Chồng không bắt bẻ, mụ o nhím trề.


  326 – Làng cày lại hỏi làng cày,

  Lưng đen như ác, mặt dầy như mo.


  327 – Láng diềng còn để(1) ba ngày,

  Chồng cô, vợ cậu nửa ngày cũng không.


  (1) – đề chở
 • Chia sẻ trang này