0088.3.0014 @Trần Lê Hương(soát xong)

8/1/16
0088.3.0014 @Trần Lê Hương(soát xong)
 • PDF
  GoogleDocs

  :rose::rose::rose:

  0088.3.00014

  Đánh máy: Tuyết Linh


  -- 264 –


  12 chữ

  156 – Nhà giàu ngày ăn ba bữa, nhà khó đỏ lửa [ba lần.

  157 – Nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rông, nhất [nông nhì sĩ.

  158 – Nhất Thanh-Oai, hai Thanh-Trì, nhất Thanh- [Trì nhì Thanh-Oai.

  159 – Nhẹ bằng lông quăng chẳng đi, nặng bằng [chì, xa lăng-lắc.

  160 – Nhiều tiền thiên niên vạn đại, ít tiền làm [lại làm đi.

  161 –Nhiều tiền hoàng-cầm hoàng-kỳ, ít tiền [trần-bì chỉ-xác (1).

  162 – Nhời nói quan tiền thúng thóc, nhời nói [dùi đục cẳng tay.

  163 – Những người cưa sừng sẻ tai, chẳng long [tai thì gẫy cuống.


  14 chữ


  164 – Nhà giàu yêu kẻ thật thà,

  Nhà quan ưa kẻ vào ra nịnh thần.

  165 – Nhà (2) giàu giồng lau ra mía,

  Nhà khó giồng củ tía ra củ nâu.

  166 – Nhà mày có quái trong nhà,

  Có con chó đực cắn ra đằng mồm.

  167 – Nhà bay chết lợn toi gà.

  Năm ba ông cống đến nhà ngày mưa.

  ________________

  1. – rễ si rễ mái (2) – số.

  -- 265 –

  168 – Nhà Bè nước chảy chia hai ,

  Ai về Gia-Định, Đồng-Nai thì về.

  169 – Nhác trông ngỡ tượng tô vàng,

  Nhìn lâu mới biết chẫu-chàng giời mưa.

  170 – Nhất cao là núi Tản-Viên,

  Thanh nhàn vô sự (1) là tiên trên đời.

  171 – Nhất cao là núi Tản-Viên,

  Nhất sâu là vũng Thủy-Tiên cửa Vường.

  172 – Nhất cao là núi Ba-Vì,

  Thứ ba Tam-Đảo, thứ nhì Độc-Tôn.

  173 – Nhất trong là nước Giếng Hồi,

  Nhất béo, nhì bùi là cá rô câu.

  174 – Nhọ đen cũng thể là vàng,

  Đá hoa chạm vẽ lát đàng mà đi.

  175 – Nhọc nhằn ăn nọ được khoai,

  Nấu một nồi bộng lựa hai củ sùng.

  176 – Nhờ giời mưa thuận gió hòa,

  Nào cày, nào cấy, trẻ già đua nhau.

  177 – Nhớ ai nhớ mãi thế này,

  Nhớ đêm quên ngủ, nhớ ngày quên ăn.

  178 – Nhớ ai như nhớ thuốc lào,

  Đã chôn điếu xuống, lại đào điếu lên.

  179 – Nhời nói chẳng mất tiền mua,

  Lựa nhời mà nói cho vừa lòng nhau (2).

  180 –Nhởn-nhơ rạo bước đường mây.

  Dịu-dàng ca vũ giang tay chúc mời.

  _____________

  1. – Nhất thanh, nhất sắc (2) – tai nghe.

  -- 266 –

  181- Những người chẹp miệng thở dài,

  Chỉ là sầu khổ bằng ai bao giờ.

  182 – Những người lử-khử lừ-khừ,

  Chẳng ở Đại-Từ thì ở Vũ-Nhai.

  183 - Những người ti-hi mắt lươn,

  Giai thì chộm cắp, gái buôn chồng người.

  184 – Những người phinh-phính mặt mo,

  Chân đi chữ bát thì cho chẳng màng.


  16 chữ


  185 – Nhất niên chi kế mạc như chủng cốc,

  Thập niên chi kế mạc như chủng mộc.

  ______________


  O

  4 chữ

  1 – Oan hồn, hồn hiện.

  5 chữ

  Ỏn-ẻn như quan thị.

  6 chữ

  3 – Oai-oái như rắn bắt nhái.

  4 – Óc-nóc cũng có mỡ sa.

  5 - Ỏng bụng muốn trèo cây cao.

  7 chữ

  6 – O mày coi dáng cũng như mày.


  -- 267 –

  14 chữ

  7 – O này có tính dở người,

  Nấu cơm ra cháo, nấu khoai ra bù.

  8 – O bà cũng nọ mần chi,

  Hễ ông thương đặng, thì dì cũng hơn.

  9 – O mi coi dáng nhu-mì,

  Cứt dê bỏ bị mà đi khắp làng.

  10 – Ong làm mật mà không được ăn,

  Yến làm tổ mà không được ở.

  11 – Ong kiến còn có vua tôi,

  Huống chi loài người chẳng có nghĩa rư.

  _______________


  Ô

  4 chữ


  1 – Ôm chân nấp bóng.

  2 – Ông gì ông ổng.


  5 chữ

  3 – Ông ghê, bà cũng gớm.

  6 chữ

  4 - Ốm tiếc thân, lành tiếc của.

  5 – Ông vừa qua, bà vừa đến.

  6 – Ông nói gà, bà nói vịt.


  -- 268 –

  7 – Ông phải đấm, bà phải đạp.

  7 chữ

  8 – Ông trên bờ, bà quờ xuống ruộng.

  8 chữ

  9 – Ông huyện chửa đi, ông chi đã lại.

  10 – Ông có cái giò, bà thò chai rượu (1).

  11 – Ông mất của kia, bà chia của nọ.

  12 – Ông sư có ngãi, bà vãi có nghi.

  13 – Ông Đùng bà Đà, ông Đa, bà Mít.


  10 chữ

  14 - Ốc chẳng mang nổi mình, lại còn

  [mang cọc rêu.

  12 chữ

  15 – Ông thầy khoe ông thầy tốt.

  Bà cốt cạy bà cốt hay.

  16 –Ông lão hóc, con nít khóc,

  Trẻ con học, cối xay thóc.

  14 chữ

  17 – Ông tha ma bà (2) chẳng tha,

  Đánh một (3) cái lụt mồng ba tháng mười.

  18 – Ông thánh còn có khi nhầm,

  Huống chi con gái tám nhăm tuổi đầu.

  ___________

  1. – cái nậm (2) – mụ (3) – hãy còn.

  -- 269 –

  19 – Ông ơi, tôi chẳng lấy đâu,

  Ông đừng cạo mặt, nhổ râu tốn tiền.

  _________________


  Ơ

  4 chữ

  1 -Ở chùa đốt chùa.

  2 - Ở bể vào ngòi.

  3 – Ơn vua, lộc nước.

  4 – Ơn dân nghĩa bợm

  5 chữ

  5 - Ở hiền (1) lại gặp lành (2).

  6 – Ơn nghĩa mắt hơn mua.

  7 - Ở đình nào, chúc đình ấy.

  8 - Ở chọn nơi, chơi chọn bạn.

  9 - Ở nhà giàu, hầu quan lớn.

  7 chữ

  10 - Ở chùa có ông Thiện, ông Ác.

  11 – Ơn dân như hạt cơm dính mỡ.

  8 chữ

  12 - Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài.

  13 - Ở yên chẳng lành, đọc canh chịu tội.

  ______________

  1. – [] (2) – []

  -- 268 –

  7 – Ông phải đấm, bà phải đạp.

  7 chữ

  8 – Ông trên bờ, bà quờ xuống ruộng.

  8 chữ

  9 – Ông huyện chửa đi, ông chi đã lại.

  10 – Ông có cái giò, bà thò chai rượu (1).

  11 – Ông mất của kia, bà chia của nọ.

  12 – Ông sư có ngãi, bà vãi có nghi.

  13 – Ông Đùng bà Đà, ông Đa, bà Mít.


  10 chữ

  14 - Ốc chẳng mang nổi mình, lại còn

  [mang cọc rêu.

  12 chữ

  15 – Ông thầy khoe ông thầy tốt.

  Bà cốt cạy bà cốt hay.

  16 – Ông lão hóc, con nít khóc,

  Trẻ con học, cối xay thóc.

  14 chữ

  17 – Ông tha ma bà (2) chẳng tha,

  Đánh một (3) cái lụt mồng ba tháng mười.

  18 – Ông thánh còn có khi nhầm,

  Huống chi con gái tám nhăm tuổi đầu.

  ___________

  1. – cái nậm (2) – mụ (3) – hãy còn.

  -- 269 –

  19 – Ông ơi, tôi chẳng lấy đâu,

  Ông đừng cạo mặt, nhổ râu tốn tiền.

  _________________


  Ơ

  4 chữ

  1 -Ở chùa đốt chùa.

  2 - Ở bể vào ngòi.

  3 – Ơn vua, lộc nước.

  4 – Ơn dân nghĩa bợm

  5 chữ

  5 - Ở hiền (1) lại gặp lành (2).

  6 – Ơn nghĩa mắt hơn mua.

  7 - Ở đình nào, chúc đình ấy.

  8 - Ở chọn nơi, chơi chọn bạn.

  9 - Ở nhà giàu, hầu quan lớn.

  7 chữ

  10 - Ở chùa có ông Thiện, ông Ác.

  11 – Ơn dân như hạt cơm dính mỡ.

  8 chữ

  12 - Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài.

  13 - Ở yên chẳng lành, đọc canh chịu tội.

  ______________

  1. – [] (2) – []

  -- 270 –

  14 - Ở đâu có khói, thì lửa ở đó.

  15 – Ơn bằng cái đĩa, nghĩa bằng con ruồi.

  16 – Ơn vua giấy vàng, ơn làng giấy trắng.

  9 chữ

  17 - Ở hóa ba năm, lấy phải chồng hay ngủ.

  12 chữ

  18 - Ở tinh gặp ma, ở quỷ gặp quái, gian tà

  [gặp nhau.

  19 - Ở hiền gặp lành, chui đầu vào giành mà

  [ trợn mắt lên.

  14 chữ

  20 - Ở cho phải phải, phân phân,

  Cây đa cậy thần, thần cậy cây đa.

  21 - Ở đời chẳng biết sợ ai,

  Sợ thằng say rượu nói – dai tối ngày.

  22 - Ở nhà nhất mẹ, nhì con,

  Ra đường lắm kẻ còn giòn (1) hơn ta.

  23 - Ở sao cho vừa lòng người,

  Ở rộng người cười, ở hẹp người chê.

  24 - Ở hiền thì lại gặp lành,

  Ở ác gặp giữ tan tành như [] (2).

  25 - Ở đây gần bạn, gần thầy,

  Có công mài săt, có ngày nên kim.

  _____________

  1. – [] vạn kẻ giòn (2) – những người nhân đức giờ dành phúc cho.

  -- 271 –


  26 - Ở đây những núi cùng khe,

  Chân sim, bóng đá, tiếng ve gọi sầu.

  27 – Ơn ai một chút chớ quên,

  Oán ai một chút để bên dạ này.

  15 chữ

  28 - Ở xa anh tưởng là tiên,

  Lại gần mới biết gái thuyền-quyên lộn chồng.

  ______________


  PH

  3 chữ

  1 – Phật tại tâm.

  4 chữ

  2 – Phải trái hai mang.

  3 – Phải ai tai nấy.

  4 – Phận gái theo chồng.

  5 – Phận mỏng cánh chuồn.

  6 – Phận đẹp, duyên may.

  7 – Phú quý dật lùi.

  8 – Phụ nhân nan hóa.

  9 – Phúc đẳng hà sa.

  10 – Phúc chủ, lộc thầy.

  11 – Phúc đức tại mẫu.


  -- 272 –

  5 chữ

  13 – Phật thường độ hữu duyên.

  13 – Phép vua thua lệ làng.

  14 – Phú quý sinh lễ nghĩa.

  15 – Phụ vợ không gặp vợ.

  16 – Phúc thiên đãi phúc địa.

  17 –Phúc đức khán tử tôn.

  6 chữ

  18 – Phóng lưu xa cũng nên gần.

  19 – Phóng tài hóa thu nhân tâm.

  20 – Phu một cũng như phu mười.

  21 – Phú bất nhân, bần bất nghĩa.

  22 – Phục dược bất như giảm khẩu.

  7 chữ

  23 – Phận đàn em ăn thèm, vác nặng.

  24 – Phí của giời, mười đời chẳng có.

  8 chữ

  25 – Phải tội cửa sau, luôn vào cửa trước.

  26 – Phải tội mua mạ, phải vạ mua than.

  27 – Phấn giồi mặt, chẳng ai giồi gót chân.

  28 – Phúc bất trùng lai, họa vô đan chí.

  29 – Phúc chí tâm linh, họa lai thần ám.

  9 chữ

  30 – Phụ trái tử hoàn, tử trá phụ bất can.


  -- 273 –


  10 chữ

  31 – Phá lá cây thì dễ, phá chồi chẳng dễ đâu.

  32 – Phỉ châm bất dẫn tuyến, vô thủy bất độ

  [ thuyền.

  33 – Phú quý đa nhân hội, bần cùng thân thích ly.

  12 chữ

  34 – Phản chủ đầu trâu, ăn cơm nhà Phật đốt

  [ râu thầy chùa.

  32 – Phong lưu mỗi người một cách, lịch sự mỗi

  [ người một kiểu.

  14 chữ

  36 – Phải duyên như bám như keo,

  Trái duyên, trái kiếp (1) như kèo đục vênh.

  37 – Phải duyên phải kiếp thì theo,

  Cám còn ăn được, nữa bèo hử anh.

  38 – Phải là con mẹ con cha,

  Thì sinh ra đất Duyên-Hà Thần-Khê.

  39 – Phong-phanh ba thước lụa hồ,

  Ba vuông khăn nhiễu cơ đồ có chi.

  40 – Phong lưu là cạm ở đời,

  Hồng nhan là bả những người tài hoa.

  41 – Phòng khi sấm sét bất ỳ,

  Cá ao rây họa nữa thì làm sao.

  42 – Phượng hoàng chặt cánh đuổi đi,

  Bắt con bìm-bịp đem về mà nuôi.

  ____________

  1. – Chổng chểnh.

  -- 274 –

  22 chữ

  43 – Phỉ hổ, lấy rổ mà che, lấy nong mà đè, lấy đấu mà đưa, lấy ngọn rau dừa chấm

  [cứt mà ăn.

  __________________


  QU

  3 chữ

  1 – Quần cháo lòng.

  2 – Quyền thằng hủi.

  4 chữ

  3 – Qua rào vỗ vế.

  4 – Qua đò khinh sóng.

  5 – Qua cầu cất dịp.

  6 – Qua sông đến bến.

  7 – Qua ngày đến tối.

  8 – Qua ngày, đoạn tháng.

  9 – Quá mùa ra mưa.

  10 – Quá giận mất khôn.

  11 – Quá khẩu thành tàn.

  12 – Quả xanh, nanh sắt.

  13 – Quả hòa vô thân.

  14 – Quạ mổ, diều tha.

  15 – Quạ theo gà con.

  16 – Quay thua, dáo gỡ.

  17 – Quan tha, nha bắt.


  -- 275 –

  18 – Quan yêu, bạn ghét.

  19 – Quan bất tại ngu.

  20 – Quan hai, lại một.

  21 – Quan cẫn, dân trễ.

  22 – Quan thăng, lại tồn.

  23 – Quan pháp vô thân.

  24 – Quạt nồng, ấp lạnh.

  25 – Quấy hôi, bôi nhọ.

  26 – Quân tử phòng thân.

  27 – Quan tử nhất ngôn.

  28 – Quần là, áo lượt.

  29 – Quần rộng, áo dài.

  30 – Quen thói hành hung.

  31 – Quen thói bốc rời.

  32 – Quen mặt dắt hàng.

  33 – Quê cha đất tổ.

  34 –Quỉ khốc, thần kinh.

  35 – Quỉ tha, ma bắt.

  36 – Quỉ quấy nhà chay.

  37 – Quỉ đông, quỉ tây.

  38 – Quyền rơm, vạ đá

  39 – Quyền cao, chức trọng.

  40 – Quyền bà hoàng-hậu (1).

  41 – Quít ngọt, chanh chua.

  42 – Quít làm, cam chịu.

  5 chữ

  1. – Quả không vo mà tròn.
  44 – Quạ thấy gà thì dớp.


  1. – đô đốc.

  --276 –

  45 – Quạ qua nuôi tu-hú.

  46 – Quan cả thì vạ to.

  47 – Quân trong hơn quan ngoài.

  48 – Quần manh dẫn quần manh.

  49 – Quí vật đãi quí nhân.

  6 chữ

  50 – Qua sông đấm b… vào sóng.

  51 – Quan bất phiền, dân bất nhiễu.

  52 – Quan nhất thời (1) dân vạn đại (2).

  53 – Quan cứ lệnh, lính cứ truyền.

  54 – Quan Phủ (3) đi, quan Tri nhậm.

  55 – Quan kẻ Mọc, thóc Mễ-Trì.

  56 – Quần lồng đèn, áo mảnh bát.

  57 – Quần trứng sáo, áo hoa hiên.

  58 – Quen mui thấy mùi ăn mãi.

  59 – Quen nhà mạ, lạ nhà chồng.

  60 – Quen dái (4) dạ, lạ dái áo (5).

  61 – Quen biết dạ, lạ hỏi tên.

  7 chữ

  62 – Quạ ăn dưa, bắt cò dãi nắng.

  63 – Quan thấy kiện như kiến thấy mỡ.

  64 – Quan xứ Nghệ, lính lệ xứ Thanh.

  65 – Quan thời xa, bản nha thời gần.

  66 –Quan muốn sang, nhà hàng muốn đắt.

  67 – Quan nói hiếp, chồng nghiệp nói thừa.

  68 – Quan Trầm Vạc, cờ bạc Khóa-nhu.

  69 – Quân vô tướng như hổ vô đầu.

  _____________

  1. – Chi quan (2) – chi dân (3) – huyện (4) – sợ (5) – sợ áo quần.

  -- 277 –

  8 chữ

  70 – Quan riêng hết năm, qua rầm hết tháng.

  71 – Quan viên tháng giêng, tuần phiên tháng mười.

  72 – Quan tám cũng ừ, quan tư cũng gật.

  73 – Quan sang đã trải, bị mang đã từng.

  9 chữ

  74 – Quân-tử phòng thân, tiểu-nhân phòng bị gậy.

  10 chữ

  75 – Qua chợ còn tiền, vô duyên càng khỏi nhẵn-

  [ má.

  76 – Quân-tử cố cùng, tiểu-nhân cùng tư lạm hĩ.

  12 chữ

  77 – Quan to thì ông Phủ Đinh,

  Quan nhỏ thì ông Phủ Kiến.

  78 – Quân tử học tắc ái nhân,

  Tiểu-nhân học tắc dị sử.

  14 chữ

  79 – Qua đình, ghé nón trông đình,

  Đình bao nhiêu ngói, thương mình bấy nhiêu.

  80 – Qua cầu dừng bước trông cầu,

  Cầu bao nhiêu dịp, em sầu bấy nhiêu.


  -- 278 –

  83 – Quả báo: ăn táo gẫy răng,

  Ăn cơ gẫy đũa, sỉa răng gẫy chầy.

  84 – Quạ mà đã biết quạ đen,

  Có đâu quạ dám mon-men với cò.

  85 – Quan chảy rồi, thợ ngồi cũng [],

  Còn cô chiêu lếch-xếch theo sau.

  86 – Quan có cần nhưng dân chưa vội,

  Quan có vội, quan lội quan sang.

  87 – Quan đâu thương kẻ ngu si,

  Của đâu cho đứa nằm lì mà ăn.

  88 – Quan văn mất một đồng tiền,

  Xem bằng quan võ mất quyền quận-công.

  89 – Quan không lành, mắng giành không trơn,

  L … không lành, mắng quanh làng xóm.

  90 – Quân-tử ngồi buồn rung chống gối,

  Tiểu-nhân đắc chí gẩy đàn môi.

  91 – Quân-tử cố cùng, quân-tử cố,

  Tiểu-nhân đắc-ý tiểu-nhân hay.

  92 – Quân-tử thời oán tam niên,

  Tiểu-nhân thời oán mãn tiền mà thôi.

  93 – Quân-tử ứ-hự đã đau,

  Tiểu-nhân dùi đục đập đầu như không.

  94 – Quân-tử là quân-tử Tàu,

  Ăn cơm thì ít, ăn rau thì nhiều.

  95 –Quần dài thì ăn mắm thối,

  Quần đến đầu gối thì ăn mắm thơm.


  --279 –


  96 – Quần hồ áo cánh làm chi,

  Quần hồ áo cánh có khi ăn mày (1).

  97 – Quý nhau như nén vành hồ,

  Cho một tí lửa hóa gio tức thì.

  98 – Quý hồ anh có lòng thương,

  Em có lòng đợi như rương khóa rồi.

  99 – Quỳnh-lâm, khánh đá, chuông đồng,

  Muốn chơi, em giả của chồng, em chơi.

  18 chữ

  100 – Quân-tử nhất ngôn là quân-tử dại,

  Quân-tử nói đi, nói lại là quân-tử khôn.

  ________________

  R

  4 chữ

  1 – Ra ngõ gặp gái.

  2 – Ra luồn, vào cúi.

  3 – Ra chạm, vào đụng.

  4 – Rán sành ra mỡ.

  5 – Rào sau, đón trước.

  6 – Rát như lửa bỏng.

  7 – Rau già, cá ươn.

  8 – Rau nào sâu ấy.

  9 – Răng cắn phải lưỡi.

  ______________

  1. – tới tàn.

  --280 –

  10 – Rầy tới mai qua.

  11 – Rầy nắng, mai mưa.

  12 – Rầy đó, mai đây.

  13 – Rậm râu, sâu mắt.

  14 – Rổ rá cạp lại.

  15 – Rối như ruột tằm.

  16 – Rối như canh hẹ.

  17 – Rốn sâu như giếng.

  18 – Rốn lồi quả quít.

  19 – Rốn bể mò kim.

  20 – Rồng đến nhà tôm.

  21 – Rỗng như đít bụt.

  22 – Run như cầy sấy.

  23 – Run như que giẽ.

  24 – Rung khô, bẻ héo.

  25 – Rung cây nhát khỉ.

  26 – Ruộng sâu, trâu nái.

  27 – Ruộng cả, ao liền.

  28 – Ruột để ngoài da.

  29 – Ruột như phổi bò.

  30 – Rút dây động rừng.

  31 –Rụt như cổ rùa.

  32 – Rừng mạch, vách tai.

  33 – Rước voi giầy mồ.

  34 – Rượu vào, nhời ra.


  5 chữ

  35 – Ra tay lửa đốt giời.

  36 – Rách như tàu chuối khô.

  37 – Rậm người hơn rậm của.


  -- 281 –

  38 – Róng chà cho cá nhảy.

  39 – Ruột ngay như ruột ngựa.

  40 – Rữa như miếng phổi bò.


  6 chữ

  41 – Ra tay gạo xay ra cám.

  42 – Rành-rành như canh nấu hẹ.

  34 – Rành-rành như hành nấu thịt.

  44 – R… ai vừa mũi người ấy.

  45 – Rắn đi còn dầm để lại.

  46 – Rắn con lăm nuốt cá voi.

  47 – Răng chuối tiêu, lưỡi núc nác.

  48 – Rẻ tiền mặt, đắt tiền chịu.

  49 – Rế rách cũng đỡ nóng tay.

  50 – Rỏ nhà ai, quai nhà nấy.

  51 – Rộng làm kép, hẹp làm đơn.

  52 – Ruồi bậu mép chẳng buồn xua.

  53 – Ruộng đầu chợ, vợ giữa làng.

  54 – Ruộng giữa đồng, chồng giữa làng.

  55 – Ruộng ai thì nấy đắp bờ.

  56 – Ruộng bỏ (1) ra, da bỏ (2) vào.


  7 chữ

  57 – Ráng mỡ gà thì nhà có giữ.

  58 – Rắn đến nhà chẳng đánh thời quái.

  59 – Râu ông nọ cắm cầm bà kia.

  60 – Rẻ như bèo, nhiều hươu cũng hết.

  61 – Rền-rĩ như đĩ phải tim-la.

  ______________

  1. – và (2) – ném.
 • Chia sẻ trang này