0113.16 - mabu_af đang soát

7/3/16
0113.16 - mabu_af đang soát
 • PDF
  GoogleDocs
  :rose:  HÌNH 35: số 18 - Nồi ba chân (cách). Mầu của nhân vật Ba' sống ở đời Châu.

  |Tư tưởng Minh Mạng: “Giặc Xiêm điên cuồng xâm chiếm bờ cỡi nước ỉa. Chúng bị chúng ta đánh bại, chúng mất nhiều tầu bè, chủng ta giết nhiều quàn thủ.

  - Khi thành phố Tân Long được chiếm lại chủng ta ghì nhớ trên lã cờ đê kỹ niệm chiến thắng”.


  FÍỊT. — S' lí). Alarmite à s piedí ícách hiên thièụ. Epoque dtì. Qtiỉe»

  P-ensíịes dô jtfïth~>]*Dp : * Ordonnez le degrèvement des imptïJs r en .faveur de U pepỊtil»Ịi'oo et prolégeï-la. N engagez pơint dẹ «dépenses inutiles. Modérez vos désTrs. Si le? céôt familles lies « habitant^ sont riches* vte serez aussi P

  Année Ki-Hori du règne de iîiah-ifarg.

  HÍNH 36: Sô 19 - Nỗi ba chân {cách hiển thiết), đời Châu.

  Tư tưởng Minh Mạng: Truyền giảm iituế cho clâỉ) vã bảo vệ họ. Không nên tiêu pha lãn ít phí. Điều độ sự ỉ\ám muốn. Nếu trăm họ giàu cỏ, íhì NgĩUiì cũng sẽ như vậy",

  Năiĩl Kỷ HỢit niên hiệu Minh Mạne.


  Fig. 3T. — S» 20- [récipient cia modèle de Pha^Phu^ômiu Epoque de la dynastie des Tbtnrnç.

  Pensees de Miah-^oog-: *Que serait on mets «as assaisooaemem ?

  * A quoi servirait une barque sam rameurs imbiles ? Sachet choisir les

  * boas serviteurs pour rom faciliter le gouvernement du royaume »,


  ^ Année Ky-ftpi du régne de ,'ïïûii~Manp\

  HÎNH 37: Sô 20 - Binh theo mau çûa Phu phu âinh, thài kÿ

  Thurang.

  Tii tiicfng Min h Mang: “Ci)» gi Ici thûc an nêu ihiêu gia vi’ Cf liée ifù ré/ dung khi ihiêu tay chèa .'¡ành sut - P hui hiêi vhon nhân iài inmg dâm hê tôt de dê tri vi dâî mtôc!"

  NHLfNG NGUÔI BAN CÔ BÔ HUÉ

  . .. *


  fît-, 58 V 21. lïtfcipiem du modèle de tiîao-Ly, contemporain de? Orna,

  f'uruees de Minh-Manç : * Que le bonheur de nos pënéraiton* futures < S*MI aussi durable que l'or est brillant et que la pierre est du^e *.


  Ajmee Kv-Kçî du r^gne ot Minh-M&ng-

  HÎNH 38: Sô 21 - Binh îheo mâu cua Giao Ly, thôi Châu.

  Tir tiiông Minh Mang; Câu cho hanh phüc cita câc thê he mai sou si bên viïng nhu vàng luôn simg va ââ luôn cûng ràn ",

  Nüm Kÿ Hüi, niên hiôu Minh Mang,  Fig, — ITALIC1MITALIC2 sa, néçipiem (a graines** Modéia de Tron^ûlii-PliiL

  Epoque de [a dynastie de* Chdu.

  Pensées de Minh-Jiaiigf : < i.es aifatres les plus importantes de l'Empire « sont djsHes qui concernent le colle et Je rnamttea de ta paix* Il est

  * essemiei de se conformer aux ntes pendant tes sacrifices et aussi de

  * je consacrer à la Patrie en cotitnbœm au maiatieii ou ait rétaWbse-

  * ment de la paiï „

  T

  Année K y-H <71 du régne ce .ltinh-AIuPÇf,

  HÌNH 39; số 22 - Bình ngũ cốc - Mẩu Trọng Câu Phù, đời Cháu.

  Tư tưởng Minh Mạng: "Những việc lớn của xâ tấc ỉầ về tế lễ vừ gìn giữ hòa bỉnh, cốt nhất hì phải giữ lễ trọng Ịrơng tế và cũng phải hiến íiãng cho Tợ quốc bằng cãch gìn giữ và lập lại hòa bình ”,

  Nãm Kỷ Hợi, niên hiệu Minh Mạng  Rç. — ,v Récipient ả graines. Modèle « Ngự •; Epoque des « Chủo *.

  Pensées de MmtKÏUftg : * il n'est point so Unseat de copier Its person* r Tugesimpomms tfoî viraient sons les dynasties de*' Hến el 4es Bmmfr : ' N tout sont imiter tes grands liges des trois dynasties trfi ancienne* * des Hạ, des Throng £1 des Gtiỉu. Agir ainsi, c'est s'essorer te - bơnheor éternel *,

  Anuée Kĩ' -H^ri du regĩie de .Minh-Mang*

  t

  HỈNH 40: số 23 - Bình đựng ngũ cốc. Mẩu “Ngự* đơ/ Ctìáư.

  Tư tưởng Minh Mạng: “Không những chì noi theo gương các đanh nhân của thời Hân Đường mà cũng phắt làm thèo các nhà hiền triết của ba thời đại Hạ, Thương và Chu, Hành động như vậy là bẫo đảm hạnh phác trường cửu ”,  Ft%. 41, — S* 34. Vais carré. 3todél*d* l'époque des Übâu* data

  * Kÿ-Oâa »*

  PMI*« do Ülofi*H*njf : « Ce tu« iti carré et mMiif ; T) iaeant* « l'austérité' 3« voua adouiox pu ux frivolités; cela TOUS avilirait,

  * Il faot élr* sévère tarer* soi*méA« et s« montrer toujours équitable,

  * car es MIU lé lai plus grandi préceptes de morale quîl importe

  * d'appliquer **

  Année KV*KTÏ du rigae de Mînh-^eng,

  HINH 41: Sô 24- Cn$u vuông. Miu âài Châu ghi nam "Ky vau .

  «

  Ttf tiïdng Minh Mang: “Châu này vuông và nàng bien bien su trâm îrçng. Dtîng cô dân thân minh vào chuyên nhâmnhi, se trâ thành /tîv tien, Phâi ut nghiêm kfiâc vâi ban thân và luôn lunn to ra công binh âô là n h tin g diêu htân ly thuàrig phâi theo

  Nüm Ky Hcii, nic*n hiêu Mi.ih Mani»  Ttg. 42. — N* *5* V«e du modèle de Biog-Qui tnrc van. Epoque de# Orin.

  Pensée« de tfinh~U*ng : t Cet objet de pris sera utilisé per mes des- * ceoditils qui açiroDt en tomes eirconsianç« de même que riflastre w personnage qui en a légué le modèle *,

  innée Kî-Hiri do règne de Minh-M**tg.

  HINH 42: Sd 25 - Binh mâu “bàng qui trifc vân" dài Châu.

  Ttf tiiofng Minh Mang: "Bô dùng cô giâ tri sê dê cho con châu ta së liành don g (rang moi truàng hop nha câc danh nhân dû dê lûi mâu mue".  Fi*.45. — s* sổ. Vas«. Modèle dsTliủc-Banp-Pliú. Dynastie des Pensées de Mlnli-Mang : « Soit venez-rom bien de ceci : Il né foot « vous montrer ni faible ni trop severe. 11 convient de régler (ouïes choses dans le sens du droti et de la justice. I.es questions parais - • Jsnt presenter le moins d'importance ne doivent pas vans empêcher *■ d y réfléchir avant de les solutionner ».

  Année Kv-Hm du rrfîie de .'linli-Menẹ.

  HỈNH 43: số 26 - Mầu của Thúc Bang Phủ, đời Châu.

  Tư tưởng Mỉnh Mạng: "Phải nên nhớ răng: Không nên tỏ ra yếu đuối hay nghiêm khắc. Phải xữ lý mọi việc theo iẽ phải và công hằn í!. Những vấn đề đù xem như ít quan trợng cũng phải buộc mình phai suy xét trước khi có giải pháp”.

  Nủm Kỷ Hợi, niên hiộu Minh Mạng.


  Fig. 44. — No ij. Vase. Modèle de Thai-Str-Vçog. Dynastie dès Chûo. Pensées de liinb-Jtçng * « L'homme se laine aisément tenter par

  • tes plaisirs beu«» et cependant iine saurai! jamais trop pratiquer

  • niatiwoité et ia iustvce. Que nos descendants lassent de cpla. matin

  • et soir, en sujet ¿t méditations v


  Année Kÿ-ilpî do régne de Mioh-Mao^.

  HÎNH 44: Sô 27 - Binh - Mâu Fhâi SU Vong. desi Châu.

  Tii tiiofng Minh Mang: “Nêtt cû Ûe b\ quyên rü theo nhQng duc vçng tâm thitàng thi không sao co dqo lydm# ly. Con dutti ta sùm chiêu nen suy nghl vê dieu âô

  Nam Kÿ Hili, niên hiçu Minh Many.  Fïç„ 43, — N* î8. — Tasse, Modèle de T£r*ÀL Epoque des Cîiàn- Pensée* de Mtah-Jt#og; * AbeUnei-votii de boire »mnodérémefU de

  * L'alcool. L'abus des boissons vous ¿«citerait sa mel* Pendent les

  * ceremonies* les («tint, si vous prenez du vin que ce soit toujours ■ Avec ta plus grande modération »-

  Année Ky-ltç-i du régne de JJicU-ÎJsftç*

  HINH 45: Sô 28 - Tâch - mâu cua TùÂî, âôi Châu.

  Ttf tifdng Minh Mang: "Dùng nên uông say ruau. Qua chén se clan âên làm bay: Trong liée îtmg nên ciùng dieu â(*'\ <

  Nam Kÿ Htfi, nien hiêu Minh Mang


  F>|L* 4^ — 3p. Yase 1 Ly-Thu >. 31odeé« de l'époque .des Cbâc.

  Pensées de Uiolutienç : < Travaillez tiwii et jour pour essorer te « bonheur de vos administrés, Sï roo* vous montrez actifs, si TOUS ne « nèplipez aucun de vos devoirs, vous contribuerez a En consolidation < « de l'Empire *h


  Année Kf-Hcd do régné de ftinh-31fng*

  HÎNH 46: Sô 29 - Ly Ty Thu" - mâu

  Ttf ttfdng Minh mang: “Làm viêc ngày dêm de bâo dam hanh phûv cfio dân. Nêu Nguài ta ra cân mân hoat bai và không rài moi nhiçm vu nào là cüng cfi viïng châc s du hà xci tdc'\

  Nàm Kÿ Htîi. niên hiêu Minh Mang.


  Fig, 47. — ỈÍ' JOi Vm < tti~rla»ĩ;*&ỉib t eomport&ni I« ổtitỈB dè tẻteẩ-de i'anuflfli fabiiteex dít 4 l.y Medcỉe provenaiti de répoqac de*

  Chầu. ■

  Pen»*rt da #ii&-jf*Df : 4 ¿time il'rup étltt anssị uruuseỉ 4 hahiỉea f|M llllmtri Cbls-Cửigỉ ID cts 0ÙVOI11 too$ dHtotrèriai ■< orfQuIlenx et itaru; rẽữi 0* Itrỉtt' point CDitiỉdỂ^és, Soovcsez *Wen da celft etỉODịet qgẹ rwdtefffert bill encore de ponveir * ¿tre comperes ỉ et gnad persoinụge »-

  Annậe Kỷ-Hợi du rtgee de Jiitih-Jbng.

  HỈNH 47: số 30 Bình nỊôi vẫn ly thủ”, cỏ hình cọn vật truyền thuyết 'Ỳ - Mâu đời Châu.

  Tư tưởng Minh Mậng: “Nêu như cấc người cố tài giỏi, khí'0 léo như Chu Công, nếu cấc người tỏ ra ngạo mạn vầ hẹp hòi thì cấc ngị-.ởi cũng không được trọng vọng. Các ngưdỉ hãy nhô như vậy và cãc người -đang cồn xa vởi môi so sảnh vối bậc anh tài ấv’\  Ftg 48- — 5» 5i Vue « Stm-Ui»?-«')» »- iíodèis proreoanỉ de

  répoíme é« Sán t506 aranl J. c. á MO aprẻs i, c.v

  Penỉé« de Mroh-MỊOg : « Qoand le payi esi calme, obíervei «■icrữpưlecsement les lois. Mona*tt-**ạ* ramtrttt tntemps de gạerre. , (Ị fĩut. selon léỉ Ểireanrtaoees. asícrer lei charge* ciTìies OD dirìỹer «. les ọpénrtíons DiỉHtaKrto >

  \nnèt Rv^Hợĩ cỉo rè^ae ITALIC1Ò€ITALIC2 Minh-Mạĩijr.

  HÌNH 48: sổ 51 - Binh "Sơn Long Ôn" - Mầu thời Hán (206 trước CN đến 220 sau CN).

  Tư tưởng Minh Mạng: "Khi đất mỉớc thái bình, phải tuân ịhũ luật lệ, Phải dũng cảm J rong chiến tranh, Phải tùy thuộc hoàn cành

  để bầo đảm tr( ạn hay điều khiên chiến đau".

  Năm Kỹ Hợi, niên hiệu Minh Mạng.  Fis. — N" Tusse forme tête de baffle, Modèle provenant de r^puifue «« Uün.

  Pensées de MtnMlnnç : * De grands personnages ont pu boire hena*

  - coup, mais ils ne se sont jumáis enivrés. Etant bien moins forts

  - 'punis. ii importe 'jos vues VOÜ$ absteniez taiaieniem de l'usage des boissons alcoofiifaes ■*.

  An lies K*-flirt du r**TKï át Mitih-Mỉing.

  HỈNH 49: Sổ 32 - Chén dạng đẩu trâu, mẫu đời Hán

  Tư tướng Minh Mạng: “CYÍc bậc thánh nhân uống rượu nhiều 'nhưng không bị say. Chúng ta cỏn kém tửu lượng xa Cấc vị cho nền tốt nhất lả không dùng rượu 

  tik.  M

  BÁNG VIII - Các đồ đồng mỹ nghệ thời Minh Mạng

  (Ảnh cua Pirey).

  Ong L. Aurousseau, hội viên Trường Viễn Đong Pháp cỏ nhã ý đã chuyển cho một số Un tức giúp tối ghi thệm những điều sau đây. "Ngự chế minh văn cố khí đồ" là một hảng biểu mãu đồ cố có íìhi lại chữ viét của nhà vua.

  Theo lời ghi chú chung chung và chưa rõ ràn« của các quan trong Nội các, vua Minh Mạng cỏ thế đã cho làm 33 đồ vật dùng xưa theo hình dáng khác nhau, qua nhìèu thời đại khác nhau, nay trưng bày ở Phụng Tiên - phỏng theo các bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào Trung Hoa cố. Cãc khuôn đều làm theo nvẫu đê đúc kim loặi. Khi đúc xong, người ta khắc trên mỗi một dồ dùng một áng văn ngắn cua vua Minh Mạng. Các di khấc này khổng cỏ giá trị lắm dâu nhưng rất lỷ thú vì nỏ nêu lên một cách hình tưựng từng thứ đồ vật ý nghĩa về hình đáng và cách trang trí. Trong lởi ghi chú, có nêu những đồ dùng cổ của Trung Quốc như là cái dĩa đời Thang, ghế và gậy của Võ Vương.

  Thang là thụy hiệu cũ của vị vưạ đầu tiên khai sáng (tiếng An- rtam là Ân) hay Chang (tiếng An-nam là Thương) trị vì từ 1766 đến 1154 trước Công ngu vê n (có kẻ khác cho là 1558 đốn 1102 trước công nguyên, nhưng dều là những niên đại khòng chắc chắn thời bán sử Trung Hoa), Thang đã sống vào thé kỷ XVI hay XVIII (rước Thiên chúa.

  Võ Vương là vị vuạ dầụ tiên oia triều dại thứ 3, nhà Tchiou (tiếng An-nam là Châu) (1122 hav 1050 đến 256 trước Thiên chúa). Như vậy là vào đầu thế kỷ XI trước Công nguyên.

  Đỉnh sỗ 4 bắt chước, như chúng ta thấy cái dính cua Văn Vương của Châu. Vãn Vương là cha của Võ Vương, khai sáng triều dại thứ

  111. sổng vào nửa đầu của thế kv XII trưútc Thiên Chúa. Các chữ mà vua Minh Mạng cho khắc trên dỉnh ấy lầ lời đọng viên noi theo gương sáng về đạo đức cua vị hiền triết Vãn Vương. Cũng cần lưu ý người ta tìm trong các cãu ấy, các thành ngữ đã có từ rất xưa trong chữ Hán nhưng nên ghi nhận vì dược một vị tiền nhận của hoàng dế ngàv nav dùng đến.

  te- ¥ ¥

  Đĩnh số 5 bắt chước đĩnh của Vương Bá đời Châu. Vương Bá là một quận công của triều đại ấy (1122 hay 1050 đán 256 trước Thiên chúa).

  Bình số 10 vào đời nhà Thương. Theo mẵu Tổ Mậu đọc theo Thái Mậu vị chúa của bán sử của triều đại thứ II, trị vì khoảng năm 1637 (có kẻ khác nói là 1475 trước Thiên chúa).

  Minh Mạng có cho khắc trên chiếc hủ số 23 có tên là Ngự vào thơi Châu một cáu để động viên noi theo các gương về đạo đức của ba vị chúa của ba đời vua Trung Hoa:

  a) Hạ 2205 hay 1689 đến 1767 hay 1559 trưâc_ThiẽmehứÍL

  b) An hay Thương 1766 hay 1558 đến 1123 hay 1051 trước Thiên Chúa.

  c) Châu 1122 hay 1050 đến 256 trước Thiên chúa.

  Bình sổ 24 có ghi chép: "Thời đại nhà Châu năm Kỷ Dậu “nghĩa là có thé chọn một trong các năm: 1092 - 1032 - 972 - 912 - 852 - 792 - 732 - 672 - 612 - 552 - 492-432 - 372 hay 312 trước Thiên chúa.

  Mẩu các dụng cụ để dùng số 31: bình Sơn long ôn số 32 chén đầu trâu, và số 33 bồ câu (đúng hơn là xe cừu) từ thời Hán nghĩa là 206 trước Thiên chúa đến 220:sau Thiên chúa.

  Trong nghiên cứu sâu về: "Ngự chế minh văn cố khí đồ" sẽ giải thích tất cả tên của các bình đó. Phần đông các tên đố chỉ một số từ kỹ thuật đế chỉ một lối trang trí nào đó, hay một hĩnh thế nào dó về quai hình hoặc nắp bình, thí dụ các hình số 8, 11, 12, 14, 15, 16, 19, ■21, 25, 29, 30, 31, 32, 33. Cổ nhiều tên gợỉ lại các truyền thuyét tập quán mà la cần biết thật rõ ràng xem số }. 6, 13, 22, 27, 28 v.v... có nhiều tên khác gợi lại những nhân vật nổi bật của bán sử Trung Hoa với những tên có thể không hoàn toàn trùng. Thí dụ; các sé 2,3,4,5, 7,9,10,18, 20, 26 v.v... chỉ có một dụng cụ là ghi gần đúng niên đại thôi dó là số 24.

  Nếu cần phái ghi đụng các câu ấy, phải biết tác phẩm hoặc các tác phẩm Trung Hoa mà Minh Mạng cho tìm cảc mẫu khắc lại. Chuñe ta không phải đi tìm đâu xa mà có thể tỉm trong vòng các tác phẩm sau đây:

  "Bác cổ đồ lục"

  "Tây thanh cổ giam"

  "CỔ ngọc đồ phô"

  Các hướng dẫn này có thể giúp cho nhà sưu tầm, "Bạn của cố đô Huế" để chúng ta hiểu rõ thêm từng thứ của 33 đề dùng mà chúng ta đang quan tâm. Cune có vài điều tôi biết được về số 33, "xe bồ câu" và đồ dùng quen thuộc, nhiều khắp ồ châu Ắ có thể dùng làm đồ chơi hay là dụng cụ cúng tế, trong trườne hợp sau thì chiếc xa còn thêm một cái bình cột trên lưng bồ câu. “Chiếc xa bồ câu” có thể đẽo bằng ngọc. Các bân văn Trung Hoa, là những bản văn xưa cổ thực thụ nhưng lại không nói gì vè các đồ vật này, do đó chúng tôi côn nghi ván không hiél có phải chiếc xa bồ câu cớ phải là gốc Trung Hoa thật khổng. Câu hổi này đặt ra là có lý nhất VỊ những chiếc xe tương tự được khám phá ra Ai Cập và gần như khắp nơí ở châu Âu: trong vùng Cap-ca-dơ, ờ Hungari, ổ Etruỉrie và Xibứi, ở Xiêm v,v... Cũng có thể nghệ thuật Trung Đồng và Sibérie mà nước Trung Hoa có theo cách trang trí mỹ thuật về con sư tử và neựa bay mà trĩnh bày ở châu Á hỉnh con chim đứng trên bánh xe.
 • Chia sẻ trang này