081. Phần 081 - melody(dừng) quyche(type done) -@nhungpham2001 (đã soát xong)

27/12/15
081. Phần 081 - melody(dừng) quyche(type done) -@nhungpham2001 (đã soát xong)
 • -bua. Kêu người làm chứng, cậy người ngó thấy việc, làm chứng cho mình.

  -cứ. id

  -chứng. id

  [ ] Bình-. Chia đồng đều, (phép toán).

  [ ] Sai-. Chia ra phần nhiều, phần ít, khác nhau, (phép toán).

  Một-. Một phần thứ mười trong một chỉ, một tấc; một phần nhỏ mọn.

  Hai- . Hai phần mười trong một chỉ.

  Cân-. Đồng đều.

  Ăn thua-. Chia ra mà ăn, kẻ ít người nhiều; ăn bớt.

  [ ] Quân-. Chia đều

  --Bổ. Chia ra, bổ ra. (công việc làm, tiền góp v v).

  Tương-gia tài. Chia gia tài.

  -bì. So đo, ganh ghể.

  -lê: So đo, ganh ghể.

  - ghể. Phân biệt.

  - khoản. Chửa khoản, chia ra từ khoản.

  - trăm. Một ly, phần thứ một trăm trong một chỉ.

  - ngàn. Một hào.

  [ ] Bất- Cao hạ. Chẳng luận cao thấp, không hay làm thế, kể lớn người nhỏ đều thật tình dãi dẳng một cách.

  Ăn gian nhau từ- từ tấc. Gian lận nhau từ phần nhỏ mọn.

  Nan-. Khó tính, khó xử, khó nói.

  Khó- . id.

  Xuân- . Tiết giữa mùa xuân, ngày đêm gần đồng nhau.

  Thu- . Tiết giữa mùa thu. Id

  Nói- hai. Không nhứt định lời nói, không chắc về bên nào, nõi cữa giữa.

  Hắc bạch- minh. Đen trắng khác nhau không chung lộn, không nhiều ít. (Nói về con mắt).

  -phiên. Chia ra từ phiên, lập phiên thứ.

  -ngôi- thứ. Làm ra cho có vị phân biệt.

  [ ] Tri quan- chức. Phép sắp đặt quan viên hay việc trị dân.

  Mắc xử-. Mắc quở phạt, bị tra hạch, vì đều lỗi việc quan.

  -kỳ. Chia ra từng kỳ (nói về sự trả nợ).

  Tiền-. Tiền kì hẹn tới chừng nào mà trả; tiền ăn thu phân.

  -ưu. Chịu sầu buồn chung.

  -tấm. Chia lòng chia trí, không nhất định.

  -- bất nhứt. Việc lôi thôi không nhất định.


  [ ] Phân.c. Rối rắm.

  [ ] –vân. id.

  Việc-. Việc bề bộn.

  [ ] Bài nan giải-. : Làm cho hết đều ngăn trở, gỡ việc rối rắm cho hai bên, (giải hòa).


  [ ] Phân.n. Phần thú vật để lâu, hoặc những vật người ta dùng mà làm cho đất tốt.

  -phường. id

  Bổ- . Vô phân làm cho đất tốt, làm cho cây trái tốt.

  -. Vô phân làm cho đất tốt, làm cho cây trái tốt.

  Đất-. Đất có trộn phân, bổ phân.

  Thương người dưỡng thể thương thân, ghét người dưỡng thể bỏ- cho người: Thương người là thương mình, ghét người, người lại đặng ích mà mình mang tội.

  -ngựa.

  -trâu, bò.

  -heo. Phân ngựa, trâu, bò, heo để cho rục rồi trộn với đất mà làm cho đất tốt.

  -tằm. Phân tằm để lâu, (thường dùng mà trồng trầu).

  -tro. Phân bằng tro hoặc trộn với tro. (Thường dùng trong các chỗ đất phèn).


  [ ] Phận.c. Số hệ; phân việc phải làm; đăng bậc.

  Bổn-. Phần riêng, công việc riêng mỗi một người, sự thể riêng.

  -sự. id.

  Thân-. id

  Doan-. Doan số, số phận riêng.

  Số- . id

  -hèn.

  -bạc.

  -nghèo.

  -khó. Thân phận khó hèn, vô doan, xấu phước.

  Than thân trách-. Than trách số vận cùng sự mình phải chịu ở đời.

  -mạng. Số mạng.

  -mình. Việc bổn thân, công việc riêng.

  Tủi-. Than thân trách phận.

  Hổ-. Hổ thẹn vì sự thể mình.

  Chút- nữ nhi. Thân gái nhỏ mọn.

  Chức- . Chức sự, đằng bậc phải lãnh việc gì.

  Danh- . id.

  Địa-. Phần đất riêng, phần cai quản ở trong một xứ một nước.

  Làm phước làm- . Làm việc phước, bố thí.

  Tri-.

  Thủ-.

  An-. Biết giữ bổn phận, yên theo số mạng.

  [ ] Việt-. Làm quá phép, quá sự thể mình.

  [ ] Phú quí các hữu định- . Giàu sang đều có số định trước, chẳng phải muốn mà được.


  [ ] Phận.c. Giận hờn, nóng nảy.

  -hận. id.

  -nộ. id.

  Tích-. Tích lấy đều oán hờn.


  [ ] Phấn.c. Thứ bột rất nhuyễn để mà giồi mặt; vật tán ra, nát ra hoặc tự nhiên nhỏ như bột.

  -c. Chì luyện làm ra thứ bột trắng.

  Giồi-. Lấy phấn mà giồi mặt, giồi da cho trắng.

  Đánh- . id.

  Đường công- . Thứ đàng cát trắng hơn hết mà nhỏ hột.

  -cây. Vật rất nhỏ như bột, hay đóng ngoài vỏ cây, lá cây.

  -bướm. Vật rất nhỏ như bột hay đóng cánh bướm hoặc đóng ngoài mình con bướm.

  [ ] Duyên- đại. Vẻ xinh tốt, duyên con gái.

  Son điểm- giồi. Làm tốt.

  Má- . Gái thanh lâu.

  -muồng.

  Tích-. Thứ phấn thiếc người ta dùng mà xức lác.

  Khỉnh-. Thứ phấn rất nhẹ, vị thuốc trị ung độc.

  Cây hoa- . Thứ cây có hoa đỏ vàng nhiều sắc và có hột tròn, mà đen ở trong hột có bột trắng như phấn.


  [ ] Phàn.c. Dấy lên mạnh mẽ, chằm hằm, giục giã, chóng vánh.

  -lực. Xuất lực, lấy lỏng mạnh mẽ.

  -châu. Cách thẻ mạnh mẽ, chông chổi.

  -phát. Dấy lên, nổi lên, làm ra mạnh mẽ.

  -chí. Lấy lòng mạnh mẽ.

  -dồng. Xuất lực, làm dạn dĩ.

  Làm cho-. Làm cho mau, làm cho mạnh mẽ.

  -miễn. Ra sức, ráng sức.


  [ ] Phần.c. Một nô trong số đồng chia ra.

  - bôi. id

  - ăn.

  - thực. Phần chia cho mình, phần mình đặng ăn, đặng lãnh.

  - thưởng. Vật để mà thưởng.

  - kiến. Phần để mà kiến ai (Thịt heo).

  - biếu. Phần để mà mời, (thịt heo, hễ có phần biếu, thì phải đi tiền dải).

  - gia tài. Phần của cải trong nhà.

  - hương hỏa. Phần để mà cũng quái ông bà.

  - dưỡng lão. Phần cha mẹ để riêng mà dưỡng già.

  - tuyệt tự. Gia tài của người không con nối hậu; phần để mà cúng cấp cho người không con ấy.

  - trưởng nam. Phần gia tài chia cho con đầu lòng.

  Trưởng nam thắng nhứt-. Con trai đầu lòng đặng ăn thêm một phần là phần hương hỏa.

  - mình. Phần riêng của mình; bổn phận riêng mình.

  - thiệt hại. Sự thiệt hại mình phải chịu.

  - nhiều hơn. Bên nhiều hơn.

  - đông hơn. Bên đông hơn.

  -xác : Bên xác thịt.

  -hồn. Về việc linh hồn.

  [ ] Kỉ- Phần mình.

  [ ] Kỉ- Bao nhiêu, mấy phần.

  Niên-. Năm mình đương hành sự, (chức việc làng).

  Chia-. Chia ra từ phần.

  Chia đồng-. Chia đều.

  Cân-. Cân để phần cho ai.

  Để- . id

  Dành-. Để dành cho ai.

  Cắt-. Không chia cho, không để phần cho.

  Cán-.

  Gán-. Cần cho ai lãnh phần nào (nói về công việc làm).

  Ăn-. Ăn, lãnh phần riêng của mình.

  Đi buôn ăn- . Đi buôn cho ai mà ăn nhờ trong số hàng hóa mình đã bán.

  Lãnh- . Lãnh phần của mình.

  Bội- . Nhiều lắm, thắng số bằng hai bằng ba.

  Muốn-. Vô số, nhiều quá.

  -thì. Tiếng trợ từ, chỉ việc phân ra nhiều thể, nhiều cách.

  -nào. Ngần nào, đỗi nào, cho tới mức nào.

  Có phước có- . Số mình có phước thì sẽ gặp phước.

  -hơn. Thế lần hơn.

  -thua. Thế phải thua sút.

  -được. Thế được hơn, lần hơn, phải hơn.

  -phải . Chuyện phải, đều phải, lẽ phải cho mình.

  Nói- phải. Nói chữa mình, nói cho mình.

  Giành- phải. Giành lấy phần phải cho mình.

  Xí- . Lựa lấy một phần nào.

  Giành-. id.

  -đất. Một chỗ đất.

  -ruộng. Một sở ruộng.

  -sở. Sở làm công việc.

  Nửa-.

  Bán-. Nửa số nguyên, vật chia hai mà lấy nửa.

  Trây máu ăn-. (Coi chữ ăn).

  -thủ-. Do làng đặt dọc sông để mà canh giữ trong địa phận riêng.


  [ ] Phần. c. Thiêu đốt

  -hỏa-. id.

  -thiêu-. id.

  -hươn-. Đốt hương, đốt nhang khói.

  -mã. Đốt đồ mã, đốt hình nhân, nộm giấy.


  [ ] Phần.c. Mồ mả.

  -mộ. id.

  Mồ . id.

  Phong-. Làm mả, xây mả.

  Tam- . Ba thứ bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào của ba vua đầu hết bên Trung Quốc làm ra.


  [ ] Phân. c. Cứt, phân.

  - chặt. Cứt chặt.

  - lỏng. Cứt lỏng.

  -trừ. Dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ.


  [ ] Phang.c. (Coi chữ phương).


  [ ] Phang.n. Quăng liệng; gọi hớt; trau giồi.

  - liệng. Liệng ngang.

  -cây lên đầu. Liệng cây, đánh cây lên đầu.

  - ngang. Đánh ngang ngửa, hạ cái chi đánh cái nấy.

  Đánh- ngang. id.

  Nói- ngang. Nói ngang nói dọc, vô phép.

  -cho trơn. Đánh lưỡi rìu, qua lưỡi bào cho trơn liền.


  [ ] Phăng. n. Đồ bằng sắt, lưỡi lớn mà dài, thường dùng mà phát cỏ.

  -nắp. Thứ phăng dài lưỡi mà cán vắn.

  -cổ cò. Thứ phăng cổ eo, nghĩa là gần chỗ cán nó eo lại như cổ cò.

  - giò nai. Thứ phăng giống cái giò nai.

  -gai. Thứ phăng vắn lưỡi, thường dùng mà đốn cây gai.

  Đàng-. Một lối dài, phăng đã qua, đã phát rồi.

  Hàng- . Hàng mặt tợ, giống hình miếng chả.


  [ ] Phăng.n.

  Đi- -. Đi một hơi, một bề.

  -tằm. Rải tằm mới nở ra nong nia, xắt dâu cho nhỏ, trộn vật bổ sức mà cho nó ăn lần đầu.


  [ ] Phẳng.n. Tiếng trợ từ.

  -lặng. Lặng lẻ, bình tĩnh.

  Bằng- . Bằng đều, bằng bặng.


  [ ] Phăng.n. Dấy lên mạnh mẽ, (Thường nói về lửa giận).

  --:id

  -lên. id.

  -gan. Nổi giận, bằng gan.

  Lửa- -. Lửa cháy mạnh, lửa cháy đổ.

  Mặt đỏ--. Mặt đỏ như lửa, giận dữ quá.


  [ ] Phanh. n. Banh ra, để tanh bành, banh tành, dở dang.

  -ra. id.

  -phui. id.

  -phôi. id


  [ ] Phành. n. Mở ra, trật ra, vạch ra.

  -ra. id.

  -áo. Vạch áo, trải vạt áo.

  -quần. Vạch quần, trật quần.

  -miệng bị. Mở miệng bị cho rộng; há hoác miệng ra.

  Tám-. Bỏ vải ra.


  [ ] Phao.c.n. Vu vạ, đem vật mà vu vạ; quăng ném; cây xốp làm như trái nổi; chỗ cậy móng tay.

  -vu.

  -phẩn. Vu vạ cáo gian, trở trái làm mặt.

  -đồ tạng. Đem đồ trộm cướp hoặc vật quốc cấm mà vu cho ai giấu đút, oa trừ.

  -vọng. Quăng lưới, vải chài.

  -ưới. Cây làm trái nổi, cột theo giềng lưới.

  -câu. Cây nhẹ đỡ lấy nhợ câu; cục mỡ ở sau hậu con gà hoặc sau hậu chim chóc; cái dậu, cái bầu dầu.

  Câu-. Câu có cột phao theo đàng câu.

  Lồng- . Phá tán, làm quá, không tiếc tiền bạc.

  -tay. Chỗ gốc móng tay đâm ra.

  Giựt-. Chưn móng tay nhớm ra; (ấy là tại trong mình có bệnh nhiệt, nhứt là tại mắc chứng dương mai).

  Cắt tận- . Cắt móng tay phạm cho tới trong cậy móng.


  [ ] Pháo.c.n. Đồ làm ra để mà đốt kêu cho vui, thường dùng giấy cuộn tròn nhiều lớp; chính giữa nạp thuốc súng, nối ngòi mà đốt; cây tròn để làm nề.

  -lời. Đồ làm ra mà đốt cho nổ, tiếng đôi.

  Cây- . id

  -đại. Thứ pháo lớn.

  -tiểu. Thứ pháo nhỏ.

  -tre. Pháo thắt bằng tre.

  -vịt. Pháo thả dưới nước làm như vịt lội.

  -giằng xay. Thứ pháo xây tròn.

  -thăng thiên. Thứ pháo xẹt lên trên không.

  -hoa cải. Thứ pháo đốt ra nhiều ngọn, phun lên giống bông cây cải.

  -chuột. Thứ pháo chuyền dây mà đốt cho nó chạy.

  Đốt- . Châm ngòi cây pháo cho nổ.

  Nói-. Nói phách, nói lớn lối.

  Nói như- nổ. Nói răn rắn mà chẳng làm gì nên, cũng là nói pháo.

  Đột- xông lên. Liều mình chịu làn tên mũi đạn; can đãm không sợ giặc.

  Tiêm la- . Chứng dương mai rất độc, ăn lên thượng bộ.

  Phong-. Một gói pháo kết liền theo nhau.

  - . Thứ cà tròn trái, mà nhỏ.

  Con xe con-. Hai thứ con cờ; tay sai, đứa giúp việc giỏi, tôi tớ giỏi, tay chơn giỏi.

  -xịt. Pháo xì mà không nổ.

  -tắt ngòi. Pháo đốt không cháy không nổ; việc không thành.

  -kêu. Pháo kêu tốt tiếng.

  -nổ. Pháo phát ra tiếng.

  Đặt nề đặt-. Đặt cây kê tròn hoặc đặt nề để mà kéo cây lớn.


  [ ] Phào.n. Tiếng trợ từ.

  Phều- . Bộ ăn ở thật thà; bộ không kĩ lưỡng. Nói chuyện phều phào, (Coi chữ phều).

  Tầm- . Không chắc chắn, không ý chí, không kĩ càng.

  Nói chuyện tầm-. Nói chuyện chơi quấy quá, không đáng sự gì.


  [ ] Phảo.n

  --: Có ý thêm muốn ít nhiều.


  [ ]Phạp.c. Thiếu.

  Khốn-. Khốn đốn, nhọc nhằn.

  Bần- . Nghèo khổ.

  Cùng- . id.

  [ ] Trí giả, bất- kì nhơn. Kẻ trí, chẳng thiếu chi người.

  Khiêm- . Thốn thiếu, khiếm khuyết.


  [ ] Pháp.c. Phép luật, thói quen, lễ nghĩa, tiếng trợ từ.

  -luật. Luật lệ.

  -độ. Phép chế độ, phép ăn ở, lệ thể, khuôn rập.

  -chế. Phép chế biến.

  --môn. Cuộc làm phù phép, đạo thầy pháp.

  [ ] Phù- . Phép thuật, chước dùng mà làm chuyện gì như chữa bịnh, trừ tà.

  -thuật hoặc thuật-. id.

  Thầy-. Thầy làm phù phép.

  Quân-.

  Bình-. Phép binh lính, quân chánh.

  [ ] Hộ-. Thân vưng hộ phép Phật, vì thần đứng trước bàn Phật.

  [ ]Chánh-. Xử quyết, xử tử, chém giết đi.

  [ ] - trường. Chỗ xử tù phạm.

  Tam- . Toà minh oan, xử việc lớn, án nặng, phái viên bộ hình, người bên viện đô sát cùng tự đại lý hội đồng kêu là tam pháp.

  -bửu. Của báu trong chùa như chuông, khánh…v..v.

  Phật- . Luật phép đàng Phật, (coi chữ Phật).

  -tam. Đồ thiêu liệu, đồ khảm (Cũng hiểu là cái yếm bịt ống hút nha phiến).

  Uổng-. Vạy phép, làm trái phép, (mà ăn tiền).

  Đắc-. Nhằm phép; nhằm cách thể.

  Bắt-. Trái phép, làm ngang.

  Bắt công bắt-. id

  Phốp-. Bộ cao lớn, to xương hóc.

  Phương-. Phương thế làm cho được việc.

  Quan- . Phép chung; phép quan; phép cai trị.

  Quốc- . Phép nước.

  Chấp- . Giữ phép, giữ giềng mối.

  Công-. Phép chung, phép công bình.

  Hương- . Phép làng; thói phép riêng trong làng.

  Gia- . Phép nhà, phép giáo hóa trong nhà.

  Thành-. Phép chắc chắn.

  [ ] Nhứt- lập, nhứt tệ sinh. Hễ có định phép gì mới, thì sao cũng có đều tình tệ, vì là pháp ngoại di gian.

  [ ] -ngoại di gian. Quan trên có định lệ mới, phép mới, thì sao cũng có người xấu kiếm điều thêm bớt cho được ăn tiền.

  [ ] Quan- vô thân. Phép công thắng, chẳng vì bà con.


  [ ] Phặp. n. Tiếng gươm dao chém xuống vật mềm.

  Cái- . Id.

  Chém- . Chém xuống một cái mạnh.


  [ ] Phập. n.

  -phồng. Hồi hộp, lo sợ, không yên trong lòng.

  -phồng lá gan. Id.

  -phều. Bộ rung rinh, sập sình như bùn nẩy.

  -phềnh. Bộ phềnh lên, nổi lên không vững chắc.


  [ ] Phát. c.n. Phân ra; bủa ra; sinh ra; dầy lên; nổi lên; chặt tỉa; đưa đi.

  -ra. Đưa ra, ban ra; giao ra; day dức; bày ra.

  Khỉ-. Dấy lên; khởi đầu.

  -tác. Dấy lên, nổi lên.

  -mưa. Mưa, nổi mưa.

  -một trận dông. Nổi dông.

  -gió. Nổi gió.

  -bệnh. Mắc bệnh, đau ốm, nằm bệnh.

  -rét. Làm cử rét.

  -lạnh. Bắt lạnh trong mình.

  -nóng lạnh. Đau nóng rét.

  -nóng. Làm ra chứng nóng mình.

  -nhiệt. id.

  -giận. Nổi giận, nổi gan, nổi nóng.

  -gan.

  -chướng.

  -khí: id

  -khí. Tay chơn mặt mày sưng lên, như khí chơn tay, khí mặt.

  -bỉ. Dày da bụng.

  -thủng. Cả mình sưng dầy lên.

  -đầy-thủng. id.

  -đơn, phung. Làm ra tật đơn, phung.

  -đau. Bắt phải đau ốm.

  Bịnh sơ- . Bệnh mới đau.

  -bệnh dịch. Sinh bệnh dịch, xuống dịch.

  Chân-. Nông nổi.

  -tài. Hóa ra giàu có, được nhiều của cải.

  -đạt. Dầy lên, được mọi điều thành lợi.

  Tân- . Được tân ích nhiều.

  Làm ăn phân- hoặc tân-. Làm ăn nông nổi.

  -lửa. Nổi lửa, lửa cháy.

  -ban. Mọc mụt tăn măn (nhứt là tại trong mình nóng lắm).

  -điên. Hóa ra điên cuồng.

  -cuồng. Cuồng tâm, hóa ra như dại.

  -phì. Hóa ra béo mập thình lình.

  Bạo- bạo tàn. Dầy lên mau thì tàn cũng mau.

  Bá- bá trúng. Bắn trăm lần, trúng trăm lần. Chẳng sai chút nào.

  Nói bá- bá trúng. Nói sắn, nói dại, chẳng kì trúng trật; nói mặt may mà nhằm; nói không chắc chắn.

  -minh. Cắt nghĩa, giải nghĩa.

  -nghi. Hóa nghi.

  -sợ. Hóa sợ.

  -lo. Làm cho phải lo.

  -rầu. Làm cho phải rầu.

  -xung. Nổi xung, nổi nóng.

  -giác. Khai ra, tri hô, làm cho ai nấy biết.

  -tích. Ra mối, bày nguyên tích.

  -đơn. Đem đơn mà cáo trình.

  -án. Bắt đặng vụ trộm cướp, hoặc sát nhơn.

  [ ] Cơ bắt mặt, họa tiền- .Mưu tính không nhẹm, phải mang họa trước.

  -sinh. Trổ sinh.

  Kiếp- . Có án ăn cướp, có kẻ cướp đánh nhà nào.

  -tiếng. Ra tiếng, nổi tiếng, nổi danh tiếng,

  -ngôn. Nói, lên tiếng nói.

  Nói như- tâu. Nói lớn lối.

  -binh. Sai binh đi.

  -vãng Ca-non: Đày đi Côn-nôn.

  -lưu. Đày đi xa.

  -đày. Đày.

  -thệ. Thề, lập lời thề.

  -đoan. Khởi ra trước.

  Phân- . Phân chia.

  Cấp- . Phân cấp cho.

  -lương. Phân cấp tiền lương.

  -đồ ăn. Phân cấp đồ ăn.

  -tiền. Phân cấp tiền bạc.

  -phần thưởng. Phân cấp phần thưởng.

  -hồi. Trả lại, giao lại.

  -cho. Cấp cho.

  -mãi. Bán đi.

  -giá. Lên giá, được giá.

  -tang. Để tang, chịu tang.

  -đồ tang. Phân cấp đồ tang.

  -súng lớn. Bắn súng lớn.

  Bắn một-. Bắn một mũi, một tiếng.

  -tiếng súng. Bắn một tiếng súng.

  -rừng. Chặt đốn cây cối trong rừng, dọn rừng.

  -rẫy. Dọn rẫy.

  -vườn. Làm cỏ vườn cho sạch.

  -cây. Đốn chặt cây cối.

  -cỏ. Chặt dọn, làm cho sạch cỏ.

  -mướn. Làm cỏ mướn.

  Cơm ăn tiền-. Có cơm ăn, có tiền mướn.

  [ ] Hung trung hỏa-. Nổi xung, nổi giận.

  -lộ. Thử gươm trường.

  -giấy mực. Phân phát giấy mực, (cho học trò).

  [ ] Quân tử dỉ tài- thân, tiểu nhơn dĩ thơn- tài. Người khôn vì mình, đứa tiểu nhân vì của.

  [ ] Tăt- . Tiểu lôi.

  -ho. Nổi ho.

  -tức cười. Nín không đặng, phải cười.

  -hành. Lên đường, ra đi, (thường nói về quan cửu).

  -dẫn. id.


  [ ]Phát.c. Tóc.

  Mao- . Lông tóc.

  Loạn- . Tóc rối.

  [ ] Thúc- . Bối tóc.

  [ ] Trỉ-. Gióc tóc.

  [ ] Thi- hoặc thê- . Cạo đầu.

  [ ] Kiết- vi phu phụ. Kết tóc làm vợ chồng, chính nghĩa là làm vợ chồng từ khi biết bối tóc.

  [ ] Ô tu hắc- . Làm cho xanh râu đen tóc, (nói về thuốc hay).

  [ ] Trường- . Người để tóc dài, nguyên là người Trung Quốc không chịu phép nhà Thanh.

  Hạc- . Tóc hạc, tóc bạc trắng.

  [ ] Biện-. Tóc gióc, cái chóp.

  [ ] Tước- phi tri. Cạo đầu mặc áo nu, (thầy chùa).


  [ ]Phạt.c. Gia hình khổ, bắt phải chịu tội, làm tội cho.

  Hành-. id

  Hinh-. Hình khổ.

  Quở-. Quở trách, hoặc bắt phải chịu cực khổ vì tội gì.

  Trách-. id.

  Bắt- .Bắt phải chịu tội, chịu vạ.

  Gia- . id

  Sửa- . Răn dạy, làm cho thin tính nết.

  Giam- . Giam cầm mà phạt tội.

  -tội. Bắt phạt vì tội gì.

  -giam. Bắt phải ở chốn giam cầm.

  -tù. Phạt phải ở tù, cầm tù.

  -tiền bạc. Bắt vạ tiền bạc, bắt phải chịu tiền bạc mà thục tội.

  -công. Bắt phải làm công mà đền tội.

  -tạ. Chịu tội mình đã làm, chịu mình là quấy, hoặc đem lễ vật mà thú phạt.

  Thú-. id.

  -nặng. Làm tội nặng.

  -nhẹ. Làm tội nhẹ.

  -mình. Bắt mình phải chịu cực vì tội.

  Mắc-.

  Bị-. Bị sửa phạt vì tội gì.

  Chịu-. Chịu tội mình, chịu cho kẻ khác phạt mình.

  Chạy tiền-. Lo tiền mà đền vì sự lỗi mình, chạy vạ.

  -khoản. Phần phạt mình phải chịu.

  -cách. Cách phải chịu phạt thế nào.

  -bổng. Cắt bổng, không cho ăn bổng.

  -lương. Cắt lương, không cho lãnh lương.


  [ ]Phạt.c. Đánh, phá, bắt phải chịu phép, làm tội, làm mai, khoe công.

  [ ] Chinh-. Đánh phá làm cho phải chịu đầu.

  [ ] Sát-. Đánh giết, phá hại, làm dữ.

  [ ] Công-. Đánh phạt, xung khắc, làm hại.

  -tội. Gia phạt; đánh nước nào vì tội gì.

  -tì vị. Hại tì vị.

  -mộc. Vỡ gỗ, đốn cây.

  Tác-. Làm mai, làm mối.

  Tự- . Khoe công.


  [ ] Phắt.n

  Phứt- . Vặt vạnh không ra sự gì.

  Nói phứt-. Nói vụ vằn, ăn nói nhỏ mọn.

  Đánh phứt- . Đánh lặt vặt, đánh từ chuyện nhỏ mọn, đánh nhẹ nhẹ.


  [ ] Phất.c.n. Giũ đập, dùng lắc; làm ngang chướng; bồi lợp bằng giấy.

  [ ] -nhiễu. Khuấy rối, làm cho rối rắm, làm cho cực lòng.

  -giễu. id, Giễu cợt.

  -cờ. Đánh lá cờ, đưa cây cờ qua lại, vung lá cờ.

  -phơ. Bộ đưa qua đưa lại, ngã qua ngã lại; bộ không vững.

  -phơ- phưởng. id.

  -qua- lại. Đánh qua đánh lại.

  -ý. Trái ý, làm sái ý.

  -uất: Bực tức, buồn bã.

  Gió- -. Gió đưa nhẹ nhẹ.

  -giấy. Bồi giấy, lợp giấy.

  -diều. Lợp giấy làm ra con diều.

  -quạt. Bồi giấy làm ra cây quạt.


  [ ] Phất.c

  Phưởng- . Mường tượng, gần giống, mơ màng.

  Nghe phưởng-. Nghe thoáng qua, nghe không chắc, không thiệt.


  [ ] Phật.c. Ông tổ đạo Phật.

  -thị. id.

  -môn

  - giáo.

  Đạo-. Đạo Phật, những người theo đạo Phật.

  Thành-. Tu đạo Phật mà hóa ra như Phật.

  Tây phương- . Xứ Phật ở (thì là nước Thiên-trúc).

  - . Tiếng niệm Phật, kinh Phật.

  Niệm-. Tưởng tới Phật, cầu Phật.

  Giữa- . Cuộc chơi bày ra mà thử người tốt nết thấy gái không động: Thường bắt người chịu thử cởi trần truồng, lấy giấy quyền bao ngang lưng quần, để cho đĩ múc nước mà tắm, không rách giấy thì được thưởng.

  -sống. Người tu giữ đạo Phật chín chắn, trọn lành.

  Hằng ha sa số chi-. Phật nhiều như cát sông Hằng; Phật chúng vô số; (vì ai hết lòng tu giữ đạo Phật thì đều thành Phật cả thảy).

  Sùng-. Kính chuộng đạo Phật, hết lòng thờ Phật.

  Lễ- . Làm lễ cúng Phật, lạy Phật.

  Cúng-. id.

  Qui y- . Dốc lòng theo Phật.

  -đường. Nhà thờ Phật, một nhánh trong đạo Phật.

  -pháp. Phép Phật, đạo Phật.

  Hiền như-đúc. Hiền lành quá.

  Ẩn vương nương- . Trốn xâu lậu thuế.

  -thủ. Tay Phật; đồ bình trượng; loại bưởi nhỏ cây có trái giống bàn tay chúm.


  [ ] Phau.n. Một mình ít dùng.

  Trắng- -. Trắng lốp.


  [ ] Phậu.n. Con đòi, thể nữ trong cung.

  Các-. Các con đòi ấy.


  [ ] Phẩu. c. Mổ xẻ.

  -nghiệm. Mổ ra mà xét coi, (nói về tử thi).


  [ ] Phe.n. Phía, đảng, bọn.

  -đảng. Bè đảng.

  Bắt-. Về phe nào, chọn phía nào; chia ra từ bọn, từ phe.

  Chia- . Chia làm nhiều bọn, nhiều đảng.

  Theo- . Về phe nào.

  Giáp- . Người làm lớn trong một phe.

  Lập- kiến, cánh. Lập phe đảng.

  Dua- . A dua.

  -nam. Bọn nam, bên nam, phía con trai.

  -nữ. Bọn nữ, bên nữ.

  -trung. Phía trung, những kẻ trung.

  -nịnh. Phía nịnh, những kẻ nịnh.

  Cả-. Hột kêu tên ấy, người phương Tây hay dùng mà làm nước trà.


  [ ] Phé.n

  Đầy- . Đầy, vun, đầy tràn.


  [ ] Phê. c. Cho chữ, cho phép trong đơn xin, giấy xin việc gì. (Quan).

  -phú, phó. id.

  -đơn. Cho chữ vào đơn.

  -bắt. Bắt đi, đánh chữ không chịu.

  -chuẩn. Cho chữ làm chứng rằng đã cho phép.

  -hồi. Cho chữ trả lời.

  -thị. Rao ra, cho chữ làm chứng.

  [ ] –bình. Xét định.

  [ ] –bình. Cho chữ để là hạng khá.

  -phết . Bộ lượt bượt bộ dài quá, phủ xuống nhiều.

  Ăn bận- phết. Quần dài, áo rộng, ăn bận phủ phê.

  Xích- . Đồ hầu hòa thượng; bộ khoe khoang; bộ làm thái.

  Đi xích-. Bộ đi hưởn đãi, thái thẳm; đi mở hàng hai.

  Phủ- . No đủ dư giả, chẳng thiếu sự chi.

  Ăn mặc phủ-. Ăn mặc no đủ.

  --Bộ sổ sữa mập tốt (thường nói về con nít)


  [ ] Phế.c. Phổi.

  -phủ. Lòng dạ.

  -can. id.

  Tâm-. id.

  -ung.

  -hủy. Chứng đau phổi rất nặng; trong phổi mọc ung độc.


  [ ] Phế.c. Bỏ đi.

  -rẫy. id.

  -đi. id.

  Bỏ-. Bỏ luống, bỏ đi không biết tới.

  Để- , Bỏ đi mà không làm.

  Lưu- . Bỏ luống, bỏ hoang.Ruộng lưu phế.

  -nhơn. Người tàn tật, bất cụ; bất thành nhơn.

  -chỉ. Giấy bỏ, giấy vô dụng.

  -tật. Tàn tật, bất cụ.

  Trâu- canh. Trâu già, bịnh, không dùng được nữa.

  Hoang- . Bỏ hoang.

  [ ]-khí. Bỏ đi, không còn kể.

  -việc. Bỏ việc, hư việc.


  [ ] Phệ.c. Sủa, tiếng chó sủa.

  Khuyển-. Chó sủa.

  [ ] Kê minh khuyển- tương văn. Chỗ người ta ở đông đảo, nhà cữa gần nhau, gà gáy chó sủa nghe chung.


  [ ] Phếch. n (Coi chữ phích).


  [ ] Phệch. n. (Coi chữ phịch).

  Phục- . Bộ béo mập và nặng nề.


  [ ] Phen.n. Ben theo, đua tranh, bắt chước; phiên thứ.

  -theo. Ben theo, dõi theo.

  -kịp. Theo kịp; đồng sức.

  -bì. Phân bì.

  -lê. id.

  -nầy. Chuyện nầy, thứ nầy.

  -sau. Lần sau.

  Một đôi- . Một đôi lần.

  Ghe- . Nhiều lần.

  Đòi-. id.

  Nhiều-. id.

  Mấy- . Mấy lần, mấy thứ.

  - . Có khi.

  Dễ- . Chẳng bì được, dễ bì được.

  Nào-.

  Đầu-.

  Há-.

  Dám-.

  Chỉ-.

  Khôn-.

  Ai-. id.

  -nào. Chừng nào, khi nào.


  [ ] Phèn.c.n. Vật giống như muối mà chua.

  -chua. id

  -xanh. Thanh phàn.

  -đen. Thứ phèn sắt, thợ nhuộm hay dùng mà làm màu đen.

  Nước đánh-. Nước bỏ phèn làm cho trong.

  Nước- -. Nước có thứ phèn vàng xen lộn. (tùy theo chỗ đất, nhứt là đất bằng).

  -lạnh. Thứ phèn hay làm cho lúa má vàng úa, mọc lên không tốt.

  Đất-. Đất có nhiều thứ phèn đen, vàng.

  Xả- . Lấy nước làm cho phèn phai; dã phèn.

  - . Thứ cá sông, nhỏ vẩy nhỏ con, da nó vàng vàng.

  Đắng- . Thứ đắng làm ra từ miếng trong suốt như phèn chua.

  --. Tiếng đánh đồng la.

  Hôi-. Hôi mùi phèn, (nói về người ở ruộng).


  [ ] Phên. n. Đồ làm như tấm vách để mà dừng che.

  Vách- hoặc- vách. id.

  -giại. Phên làm ra mà che mưa nắng, dựng xiên xiên.

  Dừng-. Làm phên mà ngăn, dựng phên.


  [ ] Phện. n. (Coi chữ biệng).

  -đòn. Đánh đòn.

  -lưng. Đánh lưng, đánh nát lưng.


  [ ] Phềnh. v. (Phình) Nổi lên, rán ra cho to.

  Nổi-. Nổi hỏng, nổi phêu.

  Phập-. Phập phều, sập sình như đất bùn.

  -bụng mà chịu. Nẩy bụng, đưa bụng ra mà chịu, ráng sức mà chịu.

  -hông. id.

  -gan. Trải gan, làm gan, ráng sức.

  Ăn- ruột. Ăn no tròn, no nóc.


  [ ] Pheo. n. Tiếng trợ từ.

  Leo- . Thưa thớt; non nớt.

  Thở-- . Thở yếu quá; hơi thở còn bằng sợi chỉ.

  Tre-. Tre, (tiếng đôi).


  [ ] Phèo. n. Ruột non.

  -non. id.

  Te-.

  Lói-. Tiếng tục, chỉ nghĩa là đổ ruột.

  Đánh te-. Đánh đổ ruột (tiếng ngăm đe).

  Phun- . Phun như rắn hổ, phun bọt ra, (coi chữ phun).

  Tâm- . Quấy quả, không nên chuyện gì.


  [ ] Phép. c. Quyền hành, tài năng, sức lực, thế thầu, lý luật, khuôn rập, lễ nghi.

  -tắc. Quyền năng, tài phép, lễ nghi.

  Khuôn-. Sự ăn ở có nề nếp, lễ nghi.

  Lễ- . Việc lễ, việc phép.

  Luật-. Điều luật phải giữ.

  Lệ- . Lệ thể phải giữ.

  Thói- . Cách thói ăn ở theo việc lễ nghi.

  Lễ- . Lý sự.

  -vua.

  -nước.

  -công.

  -quan. Phép chung mọi người phải cứ.

  -làng. Lề lối, quy củ trong làng.

  -binh. Lệ luật cùng những điều phải giữ theo việc binh.

  -lạ. Phép phi thường, quá tài trí con người.

  -mầu.

  - Chúa.

  - Trời.

  - linh.

  -nhiệm. id.

  -thần thông.

  -biến hóa.

  - quỷ thần. Thường hiểu là phép thần quỉ cũng quá trí con người.

  -thuật. Công chuyện khôn khéo, máy móc khó hiểu cũng gọi là phép ma.

  -ma. Công chuyện ma làm ra.

  -. Phép che áng con mắt người ta, làm cho lấy chuyện giả làm chuyện thiệt.

  Có-.

  Có-Có tắc. Có tài riêng, ăn ở có khuôn phép lễ nghi.

  Biết-. Biết lễ nghi.

  Làm- . Làm theo lễ phép, vái van, cầu khẩn cho được hiệu nghiệm gì.

  Làm- lành. Chúc lành.

  Nói-. Nói lý luận.

  Cắt- . Cắt đi, không cho nhớ ơn nhờ phép gì nữa.

  Phải-. Phải lẽ, nhằm lý luật, lễ nghi.

  Cứ- . Cứ theo lệ thể, điều luật, giữ theo luật, giữ theo lễ công; cứ việc mà làm.

  Làm thẳng-. Làm theo phép công thẳng, không lấy vị.

  Cho- . Chuẩn cho làm sự gì, được quiền thế gì.

  Ban- . id.

  Lỗi- . Làm điều lỗi gì, không giữ lễ phép.

  Phạm-. Phạm tới lệ thể, điều luật.

  Phá- . Làm trái thói, bỏ lệ bỏ luật.

  Hết- . Không còn tài năng, không còn mưu chước gì nữa; mãn phép người ta cho mình, không được quyền hành gì nữa.

  Hết-. Hết thế, hết cách, chẳng còn nói năng, làm gì được nữa, quá chừng rồi (tiếng than).

  Chịu- . Chịu tội, chịu lỗi, chịu đầu.

  Xin-. Xin chuẩn cho mình làm sự gì.

  Trộm-.

  Mạo-. Lấy phép riêng mà làm sự gì.

  Bỏ- . Không giữ phép.

  Nói bỏ luật bỏ-. Nói ngang.

  -. Không biết giữ phép, không biết lễ nghi.

  -nào.

  -đâu. Lấy phép ai? Lẽ đâu, lẽ nào?

  Dứt- . Dứt đi không cho nhờ phép gì, (phép đạo).

  Giữ- . Giữ lệ, giữ luật, làm theo lễ nghi.

  Vâng-. Vâng theo lệ phép, vâng theo điều truyền dạy.

  Lấy- ai mà làm?. Có ai dạy biểu mà làm.

  -toán. Lý luật riêng về việc tính toán.

  -đo. Lý luật riêng về việc đo.

  -cưới. Lễ nghi về việc cưới hỏi.

  -giao. Lễ nghi riêng cho hai người nam nữ làm vợ chồng (theo phép đạo Thiên-chúa).

  -thiên văn. Lý luật các tinh tú, điều dạy về việc coi độ số các vì tinh tú.

  -địa lý. Phép dạy về hình thể trái đất, phép coi huyệt mả.

  :rose:
 • Đang tải...