099. Trang [1065-1076]

10/11/15
099. Trang [1065-1076]
 • PDF
  GoogleDocs

  :rose:

  Trần Quang Quỳnh 539

  Trần Quang Tinh 328, 872. 909, 944, 947

  Trần Quang Tinh 821

  Trần Quang Thái 493, 498, 581, 726, 748

  Trần Quốc Cao 494

  Trân Tiến Bảo 614

  Trán Tiến Triều 77

  Trần Tiến Trợ 396

  Trán Tiến Voi 290

  Trần Toán 868

  Trần Tú 226

  Trần Tuấn Thụv 542

  Trần Thái 172, 176

  Trần Thế Hanh 738

  Trần Thế Quyền

  Trần Thiên Tải 786, 907

  Trần Thụy Quan 247

  Trẩn Thượng Xuyên 91, 100, 111, 112, 127,131,133

  Trần Trọng Huyến 863

  Trần Trứ 192,203

  Trần Vân An

  Trần Văn Bào 331, 575

  Trần Văn Bô 304

  Trần Vàn Búa 293, 353

  Trần Vãn Cường 912

  Trán Vãn Chung 854

  Trần Vãn Đại 562, 858, 881, 953, 971, 993, 998

  Trần Văn Đạo 54

  Trán Vãn Điểu 852

  Trần Văn Hòa 189

  Trần Vãn Hóa 868

  Trần Vãn Hoằng 916

  Trấn Vàn Học 618

  Trần Văn Huyên 798

  Trần Vãn Ký 444. 469

  Trần Vân Lan 253

  Trần Văn Lề 54

  Trần Văn Long 829

  Trần Văn Lộc 766, 863

  Trấn Văn Luật 304

  Trần Văn Lưu 280

  Trần Vàn Mô 480

  Trần Văn Năng 488, 517, 757, 804, 835, 838, 846, 897, 916, 921, 989

  Trần Văn Nhàn 290

  Trần Vàn Phái 301

  Trần Văn phân 767, 872

  Trẩn Văn Phận 984

  Trần Vãn Phú 562, 889

  Trần Văn Phúc 206

  Trần Vân Quế 840

  Trán Văn Quý 798

  Trần Văn Tín 252, 264, 290, 309, 409, 757, 767, 877

  Trần Văn Tính 495, 631, 650

  Trần Văn Toản 562, 968

  Trần Vân Tuân 487, 614, 754, 871, 892, 927, 958, 978, 997

  Trấn Vãn Tự 212, 353

  Trán Vãn Thạc 995

  Trần Vãn Thái 296, 338, 313, 401, 529, 563, 569, 628, 768, 783,878,946

  Trần Văn Thìn 728, 783, 890, 990

  Trần Vân Thịnh 823

  Trần Văn Thông 942

  Trần Vãn Thuyên 331

  Trần Vãn Thức 185, 186, 190

  Trần Vãn Trạc 436, 447, 459, 477, 488, 768,858

  Trần Văn Tri

  Trần Vàn Trí 540, 744

  Trần Văn Trinh 811. 826, 840, 978

  Trần Văn Trung 252

  Trần Văn Xạ 221

  Trần Văn Xung 431

  Trần Viết Bình 614

  Trần Viết Kết 309, 320, 390

  Trần Viết Thành 252

  Trần Vũ Khách 268

  Trần Xuân Bảng 83

  Trần Xuân Cách 28, 748

  Trần Xuân Hiệp 748

  Trần Xuàn Thành 748

  Trần Xuản Trạch 28, 35, 748

  Trấn Biên 72, 11 1, 115, 127, 131, 154, 158, 186, 189, 206, 207,226. 341

  Trấn Biên (kho) 636

  Trấn Biẻn (dinh) 98, 111, 253, 263

  Trấn Di (bảo) 249

  Trần Định 232, 502

  Trấn Định (dinh) 212, 244

  Trấn Định (kho) 636

  Trấn Giang ỉ76, 177, 190, 221, 222,738 Trấn Giang (đạo) 183

  Trấn Hải (dài) 859

  Trán Nam Quan 34

  Trấn Ninh 41, 79. 85, 113, 125, 126,' 157, 179, 575, 588, 634

  Trấn Ninh (lũy) 79, 84, 86, 87, 453,467

  Trấn Ninh (xã) 475

  Trấn Tĩnh 502

  Trâu Đường Vãn 899

  Trâu Tôn 548

  Tre(hòn)227

  Triêm Ân 35

  Triều Cương 71

  Triều Châu 171

  Triều Nghĩa 64

  Triều Phương 58

  Triều Sơn 174

  Triều Sơn (xã) 600

  Triều Tín 83, 84, 85

  Triều Tõ 65, 76

  Triều Tôn (xã) 793

  Triều Vãn 41, 58

  Triệu Bỉnh Trung 918

  Triệu Bồn Nha Xa Kê 865

  Triệu Bổn Nha 770

  Triệu Đại Sĩ 459, 493

  Triệu Phong 29, 447

  Triệu Phụ 233, 669

  Triệu TỔ 25

  Triệu Tường (núi) 26

  Triệu Vãn Thanh 748

  Trinh Nghệ 124

  Trinh Tường 108

  Trinh (phò mã) 68

  Trình Cụ 613, 823, 858

  Trình Lạn (mỏ đồng) 922

  Trình Quang (thành) 158

  Trịnh Bàn 70

  Trịnh Cán 215

  Trịnh Càn 70, 77, 78, 79, 84, 88, 111, 117, 124

  Trịnh Công Tuần 744

  Trịnh Cương 138, 141

  Trịnh Chí 27

  Trịnh Danh Quán 395

  Trịnh Du 575

  Trịnh Doanh 149, 157, 171

  Trịnh Duy Tuấn 26

  Trịnh Đào 55. 57, 58, 60. 63

  Trịnh Đệ 55

  Trịnh Đống 215, 226

  Trịnh Gia 43

  Trịnh Hiến 627, 684

  Trịnh Hoài Đức 237. 248. 291, 383, 389, 413, 495. 594, 627, 654, 739, 840, 862, 871,901. 921.938

  Trịnh Huyên 111, 115

  Trịnh Kiém 26, 29

  Trịnh Kiều 54

  Trịnh Khương 141, 143

  Trịnh Lệ 50

  Trịnh Liều 90

  Trịnh Năng Phát 624

  Trịnh Ninh 66, 70

  Trịnh Nghị Lộc 125, 126, 136

  Trịnh Ngọc Trí 221, 474, 487, 499.

  540, 833, 856

  Trịnh Nhạc 43

  Trịnh Phúc Thường 281

  Trịnh Quang Chiêu 302

  Trịnh Quốc Anh 172, 211

  Trịnh Sâm 171, 176, 179, 180. 183, 184, 185,187,189,214

  Trịnh Tạc 50, 55, 60, 70, 83. 86, 87, 93

  Trịnh Tân Tài 236

  Trịnh Tùng 29. 31, 33, 35

  Trịnh Tường 117

  Trịnh Thế Khanh 77

  Trịnh Thời Tế 77

  Trịnh Thụ 136

  Trịnh Tráng 35, 40. 41, 42, 44, 50, 54, 55, 60, 65

  Trịnh Trượng 65, 66

  Trịnh Vản Thành 743. 972

  Trịnh Vãn 754, 844, 849

  Trịnh Xuân 40

  Trịnh Xuân Trạm 995

  Trịnh Yển 172

  Trọng Hiệp (bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào) 71

  Trú Cám 798

  Trụ Lương 129

  Trúc Dã(Sớ)393

  Trúc Lâm 94, 136

  Trung (hoàng tử) 43

  Trung (cai cơ) 223. 228

  Trung (Tướng) 205

  Trung Am 206

  Trung Chí 234

  Trung Đan(kênh)266, 279

  Trung Hòa (lũy) 55

  Trúc Khê(bảo) 453

  Trung Sơn 502, 730

  Trùng Khánh 502

  Trực (giặc) 224

  Trưng Quốc Còng 25, 545

  Trương Á Lộc 509

  Trương Á Nhị 733

  Trương Bảo Thiện 656, 782

  Trương Bát Quan 228

  Truơng Cầu 122

  Trương Cóng Phụng 186

  Trương cỏng Vỹ 870. 959, 990

  Trương Còng Tuyên 983

  Trương Công Trinh 871, 969

  Trương Chí Lý 494

  Trương Đăng Quế 7, 192

  Trương Đắc Danh 70

  Trương Đình Điéu 335

  Trương Đức Khoan 234, 264, 302, 352.413 Trương Luyện 503

  Trương Minh Thành 510

  Trương Nhạc 334

  Trương Nhưng 143

  Trương Phúc cẩn 854

  Trương Phúc Cương 84, 86, 92, 96, 101

  Trương phúc Dĩnh 181, 182, 187, 188, 214,233, 263, 391

  Trương Phúc Du 164, 166

  Trương Phúc Giáo 219, 221, 237, 821,899 Trương phúc Hùng 65, 66, 73, 76

  Trương Phúc Loan 171, 173, 174, 177, 179,180

  Trương Phúc Luật 223, 225, 233, 238, 250, 255, 263, 281, 298, 302, 304, 318, 319, 320, 321, 354, 356 490, 645, 742, 744, 748, 837, 871. 934

  Trương Phúc Nhạc 217

  Trương Phúc Phan 115, 117

  Trương Phúc Phấn 46, 54, 129 Trương Phúc Phương 493

  Trương Phúc Phượng 253, 504, 768 Trương Phúc Quyền 867

  Trương Phúc Tường 969

  Trương Phúc Thận 346, 351, 352, 354

  Trương Phúc Thuận 351

  Trương Phúc Thức 136

  Trương phúc Vĩnh 142

  Trương Phúc Da 43

  Truơng Quang Hải 956, 999

  Trương Tấn Bửu 252, 516. 573. 581, 655, 684. 780, 843, 844, 860, 902, 935, 984 Trương Tiến Cường 968

  Trương Tiến Lộc 313

  Trương Thặng 170

  Trương Thiêm Lộc 99

  Trương Trà 30

  Trương Triều Lương 57

  Trương Triều Nghị 57

  Trương Văn Bác' 269

  Trương Văn Chính 900

  Trương Văn Dực 131

  Trương Vãn Đa 217, 219, 220, 222

  Trương Văn Giao 217, 219, 220, 222.265,285, 288

  Trương Văn Hán 983

  Trương Vân Hạnh 167

  Trương Văn Khánh 250

  Trương Văn Luân 377

  Trương Vãn Minh 854, 902, 973

  Trương Vãn Ngoạn 743

  Trương Văn Nhuận 681

  Trương Vãn Phúc 266

  Trương Vãn Phụng 309

  Trương Vãn Tại 863

  Trương Vãn Vân 76, 79, 85

  Trường Cơ (lãng) 724

  Trường Dã 422

  Trường Diển (lăng) 724

  Trường Dục (lũy) 44, 57, 58, 84

  Trường Đồn 207

  Trường Đồn (đạo) 340

  Trường Giang 206

  Trường Hưng (íáng) 724

  Trường Mậu (làng) 466, 724

  Trường Nguyên (lãng) 724

  Trường Phong (lãng) 724

  Trường Sa 85, 88

  Trường Sa (bãi) 126

  Trường Sa (lũy) 50

  Trường Thái (lăng) 724

  Trường Thanh (lãng) 724

  Trường Thiệu (làng) 724, 755

  Trường Thọ 129

  Trường Xá 92

  Trường Yên 502


  U

  úc Sơn (báo) 294

  Uông Sì Điển 185 '

  Uy Viển (đổn) 802

  ưu Đàm (bảo) 386

  ứng Hòa 502

  ứng Thiên 502, 725, 726


  V

  Vàm Cô (bảo) 266, 359

  Vàm Có (cẳu) 304

  Vàm Cò(thành) 244

  Vạn Khư (sở) 393

  Vạn Long 94, 102

  Vạn Lộc(phường) 54

  Vạn Lý Trường Sa 164

  Vạn Ninh 33, 719

  Vạn Tượng 41. 46, 167, 530, 559, 588, 649, 747. 810, 863, 893, 962

  Vang Ly Ma Lư 174

  Văn (tên) 33

  Văn ức (cửa) 813

  Vãn Du 68

  Văn Giáo 90

  Vãn Khương 45

  Văn Lan 29

  Văn Lộc 85

  Vãn Nhưng 97

  Vãn Phái 127

  Vãn Phong 36, 44

  Văn Quán 809

  Văn Sùng 89

  Văn Tiến Thê 437, 444

  Văn Tường 66, 69

  Văn Thông i 00

  Văn Thuần 68

  Văn Trai 48

  Vàn Vị 99

  Vân Cát 67

  Vân Dương 760

  Vãn Đồn 656

  Vân Khá 72

  Vân Quan 437

  Vãn Quan (Cửa) 450

  Vân Quang 794

  Vãn Sơn 414, 422, 431

  Vân Sơn(báo)435

  Vãn Sơn(chợ)309

  Vân Thở 149

  Vãn Trạch 78

  Vân Trận 634

  Vi Chuyến Ba 545

  Vi Quáng Vỹ 621

  Vi Bõn Xuy 207

  Vi Hoàng 504, 800

  Vị Nê 187, 299, 329

  Vị Nê (trạm) 408

  VỊ(đạo)311

  Vị Xuyẻn 613

  Vĩ Dã 80

  Viên Chăn (thành) 393

  Viên Kiểu 640

  Việt (cửa) 32, 38, 450

  Việt Châu 502

  Việt Yên 69

  Vinh Li Ma 217

  Vinh Quang 108

  Vịnh Giang (kênh) 507

  Vĩnh An 716

  Vĩnh An (châu) 564

  Vĩnh Bình 716

  Vĩnh Cơ (lãng) 724

  Vĩnh Diên (lãng) 724, 862

  Vĩnh Diễn (lâng)538, 724, 862

  Vĩnh Dinh 503

  Vĩnh Điện 502

  Vĩnh Hòa 730

  Vĩnh Hòa (thôn) 247

  Vĩnh Hưng (lảng) 724

  Vĩnh Khánh 766

  Vinh Lại 33. 712. 815

  Vinh Mậu (làng) 724

  Vĩnh Phong (lăng) 724

  Vĩnh Tế (sòng) 997

  Vĩnh Tường 502

  Vĩnh Thái (lăng) 724

  Vĩnh Thanh 7] 6, 810

  Vĩnh Thanh(lãng) 724

  Vĩnh Thanh (thành đất) 857

  Vĩnh Thuận 502, 640

  Vĩnh Trấn 340, 640

  Vĩnh Trấn (dinh) 208, 244

  Vĩnh Trấn (kho) 636

  Vĩnh Xương 62

  Võ Bá Dìển 263

  Võ Công An 330

  Võ Còng Cửu 252

  Võ Công Chấn 982

  Võ Công Hanh 889

  Vô Công Nhất 840

  Võ Công Tân 982

  Võ Cõng Thìn 845

  Võ Công Tính 875

  VÕ Chấn (mỏ chì) 559

  Võ Danh Trung 500, 748

  Võ Di Minh 320, 331

  Võ Di Nguy 181, 189, 214, 215, 225, 228, 239, 267, 293, 308. 393, 413, 489

  Võ Doãn Thiếp 770, 88 ]

  Võ Doãn Vãn 492, 655, 846

  Võ Đằng Quỹ 987

  Võ Đình Nguyên 493

  Võ Đinh Minh 852

  Võ Đinh Phương 77

  Võ Đức Thông 386. 858, 944.957. 985

  Võ Giáp 331

  Võ Huy Cáp 851

  Võ Huy Đạt 999

  Võ Hữu Bích 781

  Võ Hữu Hợp 656

  Võ Nhai 33, 890

  Võ Nhàn 210

  Võ Phi Thừa 82

  Võ Quang Gia 999

  Võ Quý Dĩnh 783

  Võ Tánh 232, 234, 241, 244, 258, 264. 274. 293, 293, 294,

  296, 299, 308, 310, 314,

  315, 352, 383, 388, 396,

  413, 429, 439, 447, 481,

  955

  Võ Tánh (tự điền) 591

  Võ Tiến Đâu 484, 566

  Võ Tiến Sinh 223, 257

  Võ Thế Nho 786

  Võ Trinh 508, 758, 872, 920, 976

  Võ Văn Anh 998

  Võ Vân Chấn 251

  Võ Văn Chất 251

  Võ Văn Châu 961

  Võ Văn Chỉ 880

  Võ Văn Chiêu 867

  Võ Vãn Chính 219, 968

  Võ Văn Doãn 837, 872, 934, 944

  Võ Vãn Dũng 240, 322, 386, 402.

  404, 405, 416, 430, 435,

  456, 469, 472, 504,531

  Võ Vãn Điện 929

  Võ Ván Hoán 863

  Võ Văn Kế 739. 873

  Võ Văn Lai 1000

  Võ Vãn Lượng 309. 320, 321, 334, 336

  Võ Vắn Ngữ 746

  Võ Văn Nhậm 225

  Võ Văn Phú 566

  Võ Vãn SI 255. 335, 623

  Vô Văn Sáng 950

  Vô Văn Sờn 320

  Võ Văn Sự 410, 430

  Võ Văn Tình 936

  Võ Văn Tục 422

  Võ Vân Thân 906

  Võ Văn Thiêm 66

  Võ Vẫn Trí 872, 883. 895

  Võ Văn Vượng 767

  Võ Viết Bào 925, 977

  Võ Xá 57. 58, 79, 153

  Võ Xuân Biểu 640, 872, 937

  Võ Xuân Cấn 559, 872, 970. 993

  Võ Xuân Lý 494

  Võng Nhi 141

  Vọng Các 209, 211, 221, 223, 225

  Vọng Các (cỏng thần) 688

  Vọng Doanh 502, 583

  Vô Tà ơn 164

  Vu Đảo 730

  Vũ Bách Phúc 76

  Vu Cần Dung (bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào) 40 í

  Vũ Cần Xa (bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào) 701

  Vũ Côn Bảo 288

  Vũ Công Chấn 237

  Vũ Cống Độ 203

  Vũ Công Lể 266

  Vũ Công Quang 67

  Vũ Công Thìn

  Vũ Cơ 600

  Vũ Chân 45

  Vũ Danh Trung 764

  Vũ Doãn Trung 31

  Vũ Duy Nghi 544

  Vũ Đình Lục 809, 844

  Vũ Đình Khanh 718

  Vũ Đình Tử 508, 527

  Vũ Đức Cát 721

  Vũ Đức Cung 34

  Vũ Lao 583

  Vũ Nhai 628

  Vũ Nhàn 186

  Vũ Phạm Khải 202

  Vũ Phi Thừa 84, 90, 934

  Vũ Quý Đĩnh 764

  Vũ Tiên 629

  Vũ Tiến Đẩu 202

  Vũ Tiến Sinh 276

  Vũ Văn Cấn 252

  Vũ Vàn Đoan 863

  Vũ Vàn Dũng 326, 384

  Vũ Văn Kế 259. 681

  Vũ Văn Lân 313

  Vũ Vàn Lượng 255. 262, 293, 295.

  299.304.307, 308

  Vũ Văn Thãn 725

  Vũ Viết Để 891

  Vũ Việt (bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào) 409

  Vũ Xuân Cấn 192, 202

  Vũ Xuân Nùng 155

  Vũ Xương 29, 30. 42. 49. 91. 122, 165

  Vụ Quang 798

  Vũng Diên 308, 319

  Vũng Lấm 299, 310

  X. Lấm 895 Vũng Quýt 356

  Vũng Tàu 287, 293, 318, 346, 407

  Vũng Tàu (dạo) 259, 305

  Vũng Tàu Phan Rang 308

  Vuơng Kiến Tập 34

  Vương Văn Học 433, 832

  Vương Xá 719  X

  Xa Gia 618, 721

  Xa Vãn Tiên 823

  Xá Năng (sông) 861

  Xác Bà Ân 62

  Xí Xương Mã 546. 619

  Xí Da 460

  Xi Khê 536, 839

  Xích Đằng (kho) 713, 906

  Xích Lam 299, 346

  Xích Lam(đạo) 956

  Xích Lam (trạm) 403

  Xích Thố 411

  Xiêm La 89, 114, 118, 133, 165, 171, 172, 206, 210, 215, 220, 223, 284, 298, 605, 318, 337, 358, 365, 402, 417, 576, 657, 681, 690, 691, 735, 741, 757, 761, 770, 792, 810, 828, 839, 845, 849, 858, 885, 889, 900, 934, 956

  Xiêm (nguời) 835, 922

  Xiẽm (quân) 897

  Xoài MÚI (sông) 223

  Xoang Mai 721

  Xuân (tường) 68, 914

  Xuân (giảc) 746

  Xuân (tên) 33

  Xuân Canh (xã) 827

  Xuân Đài 184, 411, 413

  Xuân Đài (cứa) 294, 299. 309, 310

  Xuân Hòa 150, 629

  Xuân Sơn 63. 64, 66

  Xuân Thắng 72

  Xuy Bổn Bột 131

  Xuy Mít (bảo) 320

  Xương Cụm 696

  Xương Ngâm 657


  Y


  Y Na 299

  Ý Thận Huy Na Từ Phi 714

  Yên Cương (Hòn Khói) 183

  Yên Chảu 502

  Yên Du 207

  Yên Khang 552

  Yẻn Khánh 502, 552

  Yên Lãng 809

  Yẽn Lãng (xã) 805

  Yên Quảng 505, 656. 719, 848

  Yên Sơn 798 Yên Tử 33

  Yén Tượng (núi) 422

  Yên Thế 799

  Yên Trị 726

  Yên Việt 502

  Yên Xuân 782

  Yên Vĩ (xã) 809


  MỤC LỤC  [​IMG]Lời giới ihiệit.


  TIỂN BIÊN

  Dụ, Biểu 7

  Phàm lệ 13

  Chức và tên các sử thán 15

  Tổng mục 17[​IMG]

  Thực lục vể Thái tổ Gia dụ hoàng đẻ' 25

  Thực lục vé Hy tởng Hiếu văn hoàng dế 38

  Thực lục vé Thẩn lông Hiếu chiêu hoàng đế 52

  Thực lục về Thái tóng Hiếu triết hoàng đế (thượng) 60

  Thực lục về Thái tổng Hiếu triết hoàng đế (bạ) 80

  Thực lục vể Anh lông Hiéu nghĩa hoàng đế 96

  Thực lục vể Hiên tông Hiếu minh hoàng đè' (thượng) 105

  Thực lục về Hiên tông Hiếu minh hoàng đế (hạ) 120

  Thực lục vể Túc lông Hiếu minh hoàng đế 139

  Thực lục vể Thế cỏng Hiếu vũ hoàng dế 148

  Thục ]ục về Duệ tông Hiếu dịnh hoàng đế (thượng) 169

  Thực lục vể Duê tóng Hiếu định hoàng đế (hạ) 182

  CHÍNH BIÊN

  ĐỆ NHẤT KỶ

  * Dụ, biểu 192

  • Phàm lệ 200

  • Chức và tén các sử thần 202
  THỰC LỤC VỀ THỂ Tổ CAO HOÀNG ĐỂ[​IMG]

  (1778) 204

  (1783) 216

  (1787) 227

  (1789-1790) 240

  (1790-1791) 262

  (1792-1793) 283

  (1794-1795) 305

  (1795-1796) 325

  (1796-1797) 342

  (1798-1799) 365

  (1799) 389

  (1800) 405

  (1801) 427

  (1801) 441

  (1801) 460

  (Gia Long năm thứ 1. ] 802) 479


 • Chia sẻ trang này