11.29 - Kimduyen (type done).

14/9/15
11.29 - Kimduyen (type done).
 • VÂN-ĐÀI LOẠI-NGỮ QUYỂN 3
  Đó là gọi lúa làm hai mùa trong một năm. ( bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào Quảng-chí nói một năm làm hai mùa lúa là đấy ).

  Theo bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào Đại Thanh nhất thống chí, Lợi-Mã-Đậu (Matteo Ricci) có bản-đồ Vạn quốc toàn đồ, đại-lượt nói :
  Thiên-hạ có 5 đại-châu:
  1. Á-tế-á châu ( Asia).
  2. Âu-la-ba châu ( Europa).
  3. Lợi-mạt-á châu (Africa).
  4. Á-mặc-lợi-gia châu. ( America).
  5. Sau cùng được Mặc-ngoã-lạp-nê-gia châu làm châu thứ 5, thì những vùng đất lớn-lao trong lãnh-vực mới được kể hết.

  1. Á-tế-á châu (Asia) là từ Trung- [55a] quốc đến các nước Nhật-bổn, Giao-chỉ và Tây-vực (Ấn-dộ).

  2. Âu-la-ba châu (Europa), phía nam đến biển Địa-trung-hải, phía bắc đến Băng-hải, phía đông đến Mặc-đích-hồ đại-hải, phía tây đến Đại-tây dương ( ocian Atlantique), cộng hết thảy được hơn 70 nước. Từ Quốc-vương đến thứ-dân trong nước theo đạo Da-tô, thờ Thiên-chúa, đấy là quốc-gia mà Lợi-Mã-Đậu sinh ra ở đấy.

  3. Mạt-lợi-á châu ( Africa) có những nước nhỏ hơn trăm quốc-gia.

  VÂN-ĐÀI LOẠI-NGỮ QUYỂN 3

  4. Á-mặc-lợi-gia châu (America) thì đất đai chia làm hai là Nam Á-mặc-lợi-gia ( Nam Mỹ- châu) và Bắc Á-mặc-lợi-gia ( Bắc Mỹ- châu), ở chính giữa có dãy núi liền nước nối liền phần phía nam vá phần phía bắc.
  Đất-đai ở châu này rất to rộng.

  5. Mặc-ngoã-lạp-nê-gia châu là do quốc-vương nước Tây-bả-ni-á quan-niệm rằng trái đất hình tròn, có thể đi từ phía tây sang phía đông, mới sai kẻ bề tôi là Mặc-ngoã-lan đi tìm, đi ven theo phía đông Á-mặc-lợi-gia, đi lệch suốt một năm bỗng tìm được một dãy núi ở biển dài suốt hơn ngàn dặm. [55b] phần đất to ở phía nam vùng biển ấy xa rộng không bờ bến. Vì Mặc-ngoã-lan là người đầu tiên tìm ra đất ấy cho nên người ta lấy tên Mặc-ngoã-lan đặt tên cho đất ấy.

  ( phần này mới chép thêm vào, nguyên thư của Quế-đường Lê-Quý-Đôn không có phần này.

  VÂN-ĐÀI LOẠI-NGỮ
  QUYỂN 3 DỨT

  MỤC - LỤC

  Trang
  Tiểu-sử của Lê-Quý-Đôn 7
  Lời tựa của dịch-giả 19
  Lời tựa của Khiêm-trai Trần-Danh-Lâm 25
  Bài tựa của tác-giả 29
  Mục-lục dẫn 35
  Mục-lục của nguyên-tác 41
  Vân-đài loại-ngữ quyển 1 43
  Lý-khí 45
  Vân-đài loại-ngữ quyển 2 91
  Hình-tượng 93
  Vân-đài loại-ngữ quyển 3 149
  Khu vũ 151
  Mục-lục 289
  phần nguyên-tác chữ hán, từ trang 1 đến trang ccxxxv1  VÂN-ĐÀI LOẠI-NGỮ TẬP 1
  BẢN DỊCH CỦA TẠ-QUANG-PHÁT
  IN 2000 QUYỂN TẠI NHÀ IN
  VIỆT-HƯƠNG 34 LÊ-LỢI - SAIGON.