Phần 04- hhongxuan (type done) @teddy_M (done)

21/7/15
Phần 04- hhongxuan (type done) @teddy_M (done)
 • Năm Gia-long thứ 10 (1811) [25a] dời lỵ-sở đến chợ Điều-khiển (tức chỗ nền cũ đồn-dinh) xóm Tân-mỹ.

  Năm Bính-tý niên hiệu Gia-long 15 (1816) lỵ sở đổi đến địa phương thôn Hòa-mỹ, phụ phía bắc thành Gia-định. Lãnh 1 phủ, 4 huyện 8 tổng, danh mục phủ, huyện, tổng, xã, thôn, phường, lân, ấp sự thay đổi liệt kê ra sau (trong số mục ấy là cứ theo những người bản thổ có ruộng đấy ở trong xã thôn mà liệt kê, ngoài ra còn hạng người biệt-nạp biệt-tính, có xâu thuế mà không có địa phận riêng thì gọi là ngụ-cư. Lại còn nhiều danh mục hộ khẩu đều chưa gồm vào ở đây).  PHỦ TÂN-BÌNH​

  Trước là huyện nay thăng làm phủ. Lãnh 4 huyện, 8 tổng, 460 xã, thôn, phường, lân, ấp, điếm.


  [25b] HUYỆN BÌNH-DƯƠNG[1]​

  Trước là tổng, nay cải làm huyện. Lãnh 2 tổng, 150 xã, thôn, phường, lân, ấp. Phía đông đến cửa biển Cần-giờ, phía tây vượt qua chằm gò tiếp giáp với miền thượng ; phía nam đến ngã-ba Thị-phổ tổng Tân-long huyện Tân-long, rồi ngược dòng sông Tiểu-phong thẳng lên cửa cống chợ Tân-cảnh đến Lão-nhông, phía đông-nam giáp tổng Bình-cách, huyện Thuận-an.


  TỔNG BÌNH-TRỊ (mới đặt)​

  Có 76 xã, thôn, phường, lân, ấp. Phía đông giáp Bình-giang, từ sông ở trước thành dọc đến kho gian thảo, phía tây giáp đầu suối Bến-nái [26a] đến cầu Tham-lương giáp địa giới phía đông tổng Dương-hòa, phía nam giáp kho gian-thảo qua miếu Hội-đồng đến cầu Tham-lương, phía bắc giáp trấn Biên-hòa, trên từ sông Đức-giang xuống đến bờ phía nam Bình-giang.

  TÊN CÁC THÔN, PHƯỜNG, LÂN, ẤP :​

  Long-hưng thôn Thanh-hoa thôn Tân-phước phường

  An-hòa lân Trọng-hòa thôn Tây-tự lân

  Giang-trạm Tân lộc Tây-hòa lân

  phường (tây giáp)

  Thanh-phú lân Tân-thuận lân Tân-thuận-Nhị lân

  Tân-hội lân Tân-hội-Nhị lân Tân-mỹ lân

  Tân-mỹ-Đông lân Tân-khánh lân Tân-hòa lân

  Tân-thạnh lân Tân-phú lân Vĩnh-quí lân

  [26a] Tân-thái lân Tân-hưng lân Lưỡng-thạnh lân

  Tân-an lân Tân-lộc lân Thanh-bình lân

  Thái-thành lân Tân-định lân Nhân-hòa thôn

  Long-điền thôn Tân-khai thôn Hòa-mỹ thôn

  Phú-mỹ thôn Thạnh-đa thôn Mỹ-hội Tân-an thôn

  Hạnh-thông thôn Hạnh-thông-Tây thôn An-hội thôn

  Bình-quí thôn (t.g) Thái-hòa thôn Phú-nhuận thôn

  Phú-hanh thôn Tân-an xã (t.g) Hanh-thạnh thôn

  An-lộc thôn An-lộc-Đông thôn Anh-thạnh thôn (trung giáp)

  Cựu-Bình-nhan thôn Bình-lý thôn Bình-lý Đông thôn

  Tử-thánh Tân-mỹ thôn đông An-thái thôn

  Mỹ-đức thôn

  [27a] Mỹ-hạnh thôn Tân-đông thôn (đông giáp)

  Tân-đông thôn (tr.g) Tân-đông thôn (t.g) Phước-an thôn

  An-hòa ấp Bình hòa thôn (mới lập) Tân-thạnh trung thôn

  Hưng-thạnh thôn (mới lập)Tân-an-Thạnh thôn Tân-thạnh thôn (đông giáp)

  Tân-thạnh thôn (t.g) Tân-an-Thạch thôn Phú-hòa đông thôn

  Định-hòa thôn Nhuận-đức thôn An-nhơn thôn (tây giáp)

  An-bình thôn (mới lập) Thái-hòa thôn Vĩnh-khánh lân

  Tân-đức thôn Hoa-đăng thôn Mộc-khôi Mỹ-thạnh thôn


  TỔNG DƯƠNG-HÒA​

  Có 74 xã, thôn, phường, ấp. Phía đông giáp biển, phía tây giáp Cao-miên, vượt qua chằm gò tiếp đến sơn-man; phía nam, giáp tổng Tân-phong, huyện Tân-long, từ ngã ba Thị-phổ [27b] dọc theo sông Tiểu-phong qua cửa cống chợ Tân-cảnh đến hồ Lão-nhông; phía bắc giáp sông cái Phước-bình, từ cửa cảng Cần-giờ ngược dòng qua Tam-giang Nhà-bè đến sông Phước-thành; phía đông-nam giáp tổng Lộc-thành huyện Phước-lộc; phía tây-nam giáp bờ phía đông-nam hồ Lão-nhông tổng Tân-phong huyện Tân-long, ôm quanh theo núi Bà-đinh rồi vượt hồ chằm tiếp giáp sơn-man.

  TÊN CÁC THÔN, PHƯỜNG, LÂN ẤP :​

  Bình-định thôn Hòa-thuận Đông thôn An-phú thôn

  Mỹ-hòa thôn Tân-thuận thôn Bình-sơn thôn

  An-định thôn An-sơn thôn An-sơn đông thôn

  Phú-thuận thôn An-thành thôn An-thành thôn (t.g)

  An-hòa trung thôn Thanh-tuyền thôn Trung-hòa thôn

  [28a] Thuận-kiều thôn Thanh-tuyền thôn Thanh-hòa trung thôn

  Tứ-chánh Giao-đức thôn Tân-thái bình thôn Tân-thái đông thôn

  Tân-thái tây thôn Tân-thái trung thôn Tân-thái nhất thôn

  Tân-thái nhì thôn Tân-thái tam thôn Tân-thái tứ thôn

  Mỹ-toàn thôn Tân-thái nhứt thôn (tây giáp) Tân-thái nhị tây thôn

  Xuân-thái thôn Xuân-thái tây thôn Tân-phú thôn (t.g)

  Tân-thông thôn Tân-thông thôn (t.g) Phước-an thôn

  Vĩnh-an thôn An-thuận tây thôn Trung-chánh thôn

  Trung-chánh tây-thôn Phước-tường thôn Vĩnh-an tây thôn

  Tân-lập trung-thôn Tân thông trung-thôn Phước-mỹ thôn

  Vĩnh-hòa thôn (mới lập) Tân-thông-an thôn [28b] Phú-nghĩa thôn

  Long-thanh thôn Cần-giờ anh-thạnh thôn Phú-mỹ tây thôn

  Tân-thuận đông-thôn Tân-vĩnh thôn Đồng-tranh Tân-hòa thôn

  Phụ-đinh-cảo khánh-hội thôn (trước đây là phường Tân-hội)

  Bình-ý thôn Vĩnh-khánh thôn Hòa-trung thôn

  Tân-thạnh thôn Tứ-chánh-điếm Tứ-xuân ấp

  Tứ-chánh-điếm Bình-thuyên ấp Tứ-chánh điếm Tân-an ấp

  Tứ-chánh-điếm, Bình-hòa ấp Bình-an phường

  Tân-cảnh thôn Tân-chân đông-ấp Đồng-văn phường

  Tân-chánh thôn (xưa là Tân-châu thôn) Hòa-dương thôn

  Phú-hội thôn An-nhơn thôn Phước-thạnh thôn

  Mỹ-xuân thôn Tân-thông thôn (đ-g)


  *
  * *​


  HUYỆN TÂN-LONG​

  (Xưa là tổng nay đổi làm huyện)

  Lãnh 2 tổng, 150 thôn, phường, ấp, điếm, [29a] Phía đông giáp tổng Dương-hòa, huyện Bình-dương; phía tây giáp hồ Lão-nhông; phía nam giáp sông cái Thuận-an, phía bắc giáp ngã-ba Thị-phổ huyện Bình-dương đến sông Tiểu-phong, qua cửa cống chợ Tân-cảnh đến cầu Tham-lương.


  TỔNG TÂN-PHONG​

  Tổng nầy có 76 thôn, phường, ấp, điếm. Phía đông giáp chỗ ngã ba Khúc-rang (?), rồi theo chỗ ngã ba sông Biên-bức chạy đến hạ khẩu sông Sa-hà, phía tây giáp hồ Lão-nhông ; phía nam giáp tổng Hưng-long, cách một cái khe đến thượng-khẩu Sa-hà, phía bắc giáp cửa cống chợ Tân-cảnh đến sông Tiểu-phong xuống ngã ba Thị-phổ.

  TÊN CÁC THÔN, PHƯỜNG, ẤP, ĐIẾM :​

  Khánh-hòa thôn Bình-nghi thôn Tân-hóa thôn

  Phú-hưng thôn Long-vĩnh thôn Bình-long thôn

  Cựu An-phú thôn Tân Phú-hội thôn Hiệp-ân thôn

  Thuận-an thôn Tân-thuận thôn Tấn-lộc thôn

  Bình-tây thôn Bình-tiên thôn [29b] Bình-đăng thôn

  Bình-đông thôn Quang-phục thôn Ngũ-phúc thôn

  Tân-thuận thôn Bình-lộc thôn Long-cảnh thôn

  Hội-đức thôn(mới lập) Hòa-định thôn Tân-đồn thôn

  Phú-an thôn Tân-liêm thôn Tân-lạc thôn (đ.g)

  Tứ-chánh điếm Tứ-xuân phường Vạn-xuân thôn

  An-phú thôn Phước-thanh thôn, Tứ-chánh điếm, Tấn-đức phường

  Nhơn-mỹ thôn Bình-đức thôn Tân-phú thôn

  Phước-lộc Đông thôn (mới lập) Toàn-lộc phường

  Tân-quảng thôn Phú-vinh thôn, Tứ-chánh Thái-lộc phường

  Tân-an thôn tây-giáp Tân-an thôn(đ-g) Tân-long thôn

  Giang-trạm Tân-an trung thôn Tân hương thôn

  Nhơn-nghĩa thôn

  [30a] An-thái thôn Tân-phú-thạnh-Đông thôn Tân-hưng thôn

  Tân-khánh thôn Tân-phú-điền thôn, Tân-an xã (đ-g)

  Tân-hội thôn Tân-miên thôn Tân-lộc xã

  Tân-đức thôn Tân-thanh thôn Tân-thành thôn

  Phú-hữu thôn Tân-phú-Lâm thôn Bình-quí thôn

  Minh-phụng thôn Cựu-phú-Lâm thôn Tân-định thôn (mới lập)

  Tân-hòa thôn (đ-g), Tân-hòa thôn tây-giáp

  Bình-hòa thôn Sài phú Tân-an phường

  Tứ-chánh Tân-hòa thôn (mới lập) Tân-tạo thôn

  Bình-trị đông thôn (mới lập) Tân-lộc thôn

  An-hòa ấp Tân-hòa thôn Tân-lạc tây thôn

  Tân-phú đông-điếm.


  [30b] TỔNG LONG-HƯNG​

  Tổng nầy có 74 thôn, phường. Phía đông giáp hạ khẩu Sa-hà, theo ngã ba sông Cần-bột chuyển qua chợ Thị-Đắc ra đến sông Thang-giang (hay Tranh-giang); phía tây giáp hồ Lão-nhông dọc theo khe Miễn-mộ (?) tổng Bình-cách huyện Thuận-an; phía nam giáp sông cái Thuận-an, phía bắc giáp tổng Tân-phong cách ngòi đến thượng-khẩu Sa-hà.

  TÊN CÁC THÔN, PHƯỜNG :​

  Mỹ-thuận thôn Mỹ-thuận-Tây thôn An-lạc phường

  Trung-hưng thôn Phú-mỹ thôn Thái-bình thôn

  Tân-hội Đông thôn Tân-kiên thôn Long-đức thôn

  Tân-nhựt thôn Tân-tảo thôn Tân-hữu thôn

  Tân-phú tây thôn Lương-hòa tây thôn Lương-hòa đông thôn

  Tân-sơn thôn nhị giáp [31a] Sơn-hòa thôn Bình-hưng thôn

  Bình-hưng đông thôn Bình-thạnh thôn Tân-hòa thôn

  Tân-phước-Thiện thôn, Lương-phú thôn (mới lập) Tân-tảo tây thôn

  Tân-nguyên thôn Tân-hồ thôn An-tường thôn

  Bình-trường thôn Bình-chánh thôn Long-thạnh thôn

  Bình-thượng thôn, Tân-tú thôn Hòa-thạnh đông thôn

  Bình-định thôn Tân-hưng tây thôn Bình-an thôn

  An-phú tây thôn An-phước tây thôn Đức-hòa thôn

  An-thạnh thôn Tân-phú-An thôn An-mỹ thôn

  Mỹ-an thôn Tân-phú-An tây thôn Mỹ-hòa thôn

  Mỹ-thạnh thôn Thanh-tuyền thôn Bình-nghĩa thôn

  [31b] Bình-phước thôn Tân-sơn thôn nhứt giáp Tân-kim thôn

  Tú-chánh Phước-lộc thôn (mới lập) Tân-mỹ thôn

  Hưng-long thôn Bình-giao thôn Chân-thái thôn

  Tân-kiều thôn Tân-nhiễu thôn Tân-thủy thôn

  Tân-quí thôn Tân-quí tây thôn Phước tri phường

  Long-thái tân thôn Sông-tra Châu-thạnh thôn Mỹ-hạn thông (lập lại)

  Phú-thạnh thôn Tân-câu tây thôn Ninh-đức thôn (lập lại)

  Tân-liễu thôn Tân-kinh thôn Tân-phong thôn

  Bình-an tây thôn Mỹ-hội đông thôn Qui-hòa thôn (mới lập)


  HUYỆN PHƯỚC LỘC​

  Nguyên trước là tổng, nay cải làm huyện. Khi xưa là tổng Phước-lộc thuộc huyện Phước-long, dinh Trấn-biên; sau khi có địa-đồ, chiếu theo địa thế liên lạc [32a] cho thuộc về dinh Phiên-trấn, nay cũng để y như cũ.

  Huyện nầy lãnh 2 tổng, 95 xã, thôn, phường, lân, ấp, điếm. Phía đông giáp vũng biểu Xoi-rạp; phía tây giáp sông Tranh, tổng Tân-phong, huyện Tân-long; phía nam giáp sông Xá-hương và cửa sông Tranh; phía bắc giáp sông Loát-giang tổng Dương-hà, huyện Bình-dương, rồi qua sông Ô-giang đến sông Biên-bức (giơi giơi).  TỔNG PHƯỚC-ĐIỀN​

  Có 48 xã, thôn, phường, lân, ấp, điếm. Phía đông giáp bến ngã ba sông Xá-hương tiếp đến vũng biển Xoi-rạp; phía tây giáp chợ Thị-đắc và Tranh-giang; phía nam giáp tổng Thuận-đạo huyện Thuận-an; phía bắc giáp tổng Lộc-thành.


  TÊN CÁC THÔN, PHƯỜNG, LÂN, ẤP :​

  Phước-cơ thôn Long-thạnh tây thôn An-xuân điếm

  Hòa-nghĩa thôn Tân-an thôn Phú-long đông-thôn

  Long-đinh thôn Phước-bình phường [32b] Vĩnh-phước phường

  Tân-mỹ thôn Phước lý thôn Long-hưng thôn

  Phước-quảng thôn Phước-toàn thượng thôn Phước-toàn trung thôn

  Phước-nghĩa thôn Long-phú thôn Tấn-long thôn

  Phước-tịnh thôn Phú-thạnh tân ấp Long-hiệp thôn

  Bảo-hòa thôn Bình-an thôn Bình-thiện thôn

  Nhơn-lợi thôn (mới lập) Phú-lợi thôn Long-hựu thôn

  Phước-an đông-phường Phước-an phường Tân-an xã

  Nhơn-hòa thôn Tân-lân thôn Phước-thạnh thôn

  Phước-mỹ thôn Phước-tường thôn Long-mỹ thôn

  Mỹ-lệ thôn Vạn-phước phường Tân-thạch thôn

  Phước-lại thôn Tân-thanh thôn Vĩnh-khánh thôn

  Phước-vĩnh tây thôn Phước-vĩnh đông thôn Phước-khoa thôn

  Long-phụng thôn Long-thạnh-thôn đông giáp Tân-châu-phước phường

  Thuận-an thôn Hòa-xuân thôn

  * *
  *​  [34a] HUYỆN THUẬN-AN​


  Nguyên trước là tổng Bình-thuận: Phía đông giáp sông Xá-hương; phía tây giáp rừng hoang nguồn Quan-hóa phủ Tầm-đôn Cao-miên; phía nam giáp sông lớn Hưng-hòa trấn Định-tường, ngược dòng theo dọc sông Bát-chiên đến thủ-sở đạo Tuyên-oai; phía bắc giáp cửa sông Xá-hương ngược lên sông Thuận-an, ngòi Miễn-mộ giáp chằm lớn ở núi Bà-đinh.


  TỔNG BÌNH-CÁCH​


  Có 33 xã, thôn, phường. Phía đông giáp ngã ba nước mặn cửa sông Tranh, phía tây giáp chằm lớn ở núi Bà-định nguồn Quang-hóa và phủ Tầm-đôn Cao-miên; phía nam giáp Thuộc-lãnh Tra-giang trấn Định-tường; phía bắc giáp sông Đội-ma dọc sông Thuận-an đến ngòi Miên-mộ


  TÊN CÁC THÔN, PHƯỜNG :​

  Bình-thuận thôn Bình-đức thôn Bình-thanh thôn

  Bình-thạnh thôn Bình-cảnh thôn Bình-nghị thôn

  Bình-tường tây thôn [34b] Bình-tường đông thôn Phú-mỹ đông thôn


  [1]Tác giả thích nghĩa: chữ huyện nghĩa là huyền, chữ huyền theo tiếng Việt nghĩa là huyện treo dính với phủ. Chữ tổng nghĩa là tụ hiệp, các làng ở phân tán các nơi, phải tụ hiệp lại để thuộc với huyện.