Phần 05- ThanhVan (type done)-nhungpham2001 (đã soát xong)

21/7/15
Phần 05- ThanhVan (type done)-nhungpham2001 (đã soát xong)
 • Nhơm-hoà thôn Bình-nhựt thôn Bình-tự thôn
  Tân-đức thôn Tân-an xã đông-giáp An-lý phường
  Bình-dạ thôn Cựu-bình-sơn thôn Hậu-đức thôn
  Cảm-giàng tây thôn Long-tuyền thôn Thạnh-đức thôn
  Thái-bình thượng thôn Bình-thánh thôn Thanh-phước thôn
  Mỹ-an thôn Tân-phủ thượng-thôn Tân-lợi thượng thôn
  Bình-tinh đông thôn Tân-phước thôn Tây-giáp Bình-an thôn
  Dơí-nhựt thôn Thuận-thành đạo Tân-hoá thôn
  Quang-hoá đạo Bình-phú thôn

  TỔNG THUẬN-ĐẠO​

  Có 32 thôn phường: Phía đông giáp sông Xá-hương và giáp biển: phía tây giáp [35a] phủ Tầm-đôn Cao-miên; phía nam giáp Thuộc-lãng, Tra-giang, ngược dòng qua Hưng-hoà đến sông Bát-chiên đạo Tuyên-oai, giáp Cao-miên; phía bắc giáp tổng Bình-cách đến ngã ba nước mặn sông Tranh rồi qua Cai-dao Bô-bô đến địa_giới Cao-miên


  TÊN CÁC THÔN, PHƯỜNG​

  Hậu-đức thôn Tân-trụ thôn Bình-chánh thôn
  Quảng-phủ thôn ( mới lập) Bình-lãnh thôn Bình-dương thôn
  Mỹ-thuận thôn Tân-phong thôn Hưng-thạnh thôn
  Bình-khuê thôn Bình-tung thôn Phú-thạnh thôn
  Long-tang thôn Bình-tang thôn Bình-phú thôn
  Long-thạnh thôn Bình-định tây thôn Bình-lương tây thôn
  [35b] Bình-lương đông thôn An-hoà trung thôn Long-thạnh đông thôn
  Vĩnh-thạnh thôn Cựu Bình-hoà thôn Hưng-thạnh đông thôn
  Toàn-hoà thôn Thuận-nghĩa thôn Long-xuân thôn
  Thuận-hoà đông thôn Thuận-nghĩa thượng-thôn Thạnh-hoà đông thôn
  Bình-cang trung thôn Bình-lương trung thôn

  [36a] TRẤN BIÊN-HOÀ​

  Trấn biên-hoà tựa lưng vào núi, trở mặt ra sông. Khống chế vùng sơn-man, chặn nơi yếu hiểm. Ranh giới cũ: phía đông-bắc đến trấn Bình-thuận lấy nửa sông La-ly làm giới hạn. Năm Mậu-thìn (1808) niên-hiệu Gia-long thứ 7, Chuẩn-định phía đông giáp núi Thần-mẫu, lập trạm Thuận-biên, chạy dài ra phía bắc đều là bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào động của sơn-man; phía nam giáp trấn Phiên-an, trên từ suối Băng-bột qua sông Đức-giang đến Bình-giang bẻ quanh về Tam-giang Nhà-bè, thẳng xuống vũng biển Cần-giờ qua Vũng-tàu ra Thát-sơn, (núi Rái) lấy một dải sông dài làm giới hạn. Phàm đất ở bờ phía bắc con sông là địa giới trấn Biên-hoà; phía đông giáp biển; phía tây đến sơn-man.

  Từ đông đến tây cách 542 dặm rưỡi, từ nam đến bắc cách 587 dặm rưỡi, phía nam đến trấn cách 55 dặm rưỡi.

  Khi đầu đặt trấn [36b] gọi là Trấn-biên-dinh, lãnh 1 huyện 4 tổng, lỵ-sở tại địa phận thôn Phước-lư. Ngày 12 tháng giêng năm Gia-long thứ 7 (1808), cải làm trấn Biên-hoà, đem huyện làm phủ đem tổng làm huyện, xét đất rộng hẹp dân nhiều ít, cứ theo địa thế liên lạc nhau mà chia đều, lại đặt thêm tổng, đều lập giới hạn. Năm Gia-long thứ 15 (1816) tháng 2, đời lỵ-sở đặt thôn Tân-lân, huyện Phước chánh.

  Danh mục các phủ, huyện, tổng, xã, thôn, phường thay đổi liệt-kê ra sau:

  PHỦ PHƯỚC-LONG​

  Trước là huyện nay thăng làm phủ: lãnh 4 huyện, 8 tổng- 310 xã, thôn, phường

  [37a] HUYỆN PHƯỚC-CHÁNH​

  Xưa là tổng Tân-chánh, nay đổi ra Phước-chánh, khi mới khai thác, thì đầu nguồn Đồng-nguyên còn là rừng rậm, thổ dân lấy bãi Tân-chánh làm tổng, thuộc [37a] về dinh Trấn-biên và huyện Tân-binh, sau lại đem những đất rậm biên vào sở thuế, đều lấy chữ Tân đứng đầu. Cho nên trong chỗ hoang tạp lại phức tạp thêm. Mãi đến khi lập thành đồ bản thì mới có đầu mới, và đổi về dinh Trấn-biên, công việc mới nhất định nay theo đó.

  Gồm 2 tổng, 85 xã, thôn, phường. Phía đông giáp bến đò Thị-nghĩa, chợ thôn Bình-dương tổng Long-vĩnh, huyện Long-thành sát đến núi rừng; phía tây giáp man-bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào đầu nguồn; phía nam giáp huyện Bình-an từ núi Chiêm-thái liền đến xứ Ba-đốc sông Thị-kiên; phía bắc giáp Man-bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào rừng lớn.

  TỔNG PHƯỚC-VINH (mới đặt)​

  Có 46 thôn phương. Phía đông giáp bến đò Thị-nghĩa thôn Bình-dương, tổng Long-vĩnh, huyện Long-thành, liền đến rừng núi; phía tây giáp thượng nguyên ba-can và thủ-sở Táo-mộc ( cây táo); phía nam giáp Phước-giang; phía bắc giáp Man-bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào rừng lớn.

  [37b] TÊN CÁC XÃ, THÔN, PHƯỜNG​

  Bình-đa thôn Bình-an thôn Vĩnh-an thôn
  Tân-mai thôn Tân-nhơn thôn Tân-phong thôn
  Phước-thạnh thôn Tân-tục thôn Bình-trúc thôn
  Phụ-hội-đồng miếu Phước-lư thôn Tân-lân thôn
  Bình-thành thôn Tân-lai thôn Bạch-khôi thôn
  Bình-điện thôn Bình-thạch thôn Bình-sơn thôn
  Bình-thới thôn Tân-thạch thôn Tân-thạch đông thôn
  Bình-thuận thôn Bình-thạnh thôn Bình-ý thôn
  Bình-hậu thôn Bình-thảo thôn Tân-xuân thôn
  Tân-triều tây thôn [38a] Tân-triều đông thôn Tân-thành thôn
  Bình-lục thôn Long-phủ thôn Xuân-hoà thôn
  Bình-thanh thôn Bình-định thôn Bình-lợi thôn
  Long-chánh thôn Tân-lộc tây thôn Phú-an thôn
  Tân-huệ tây thôn Tân-huệ đông thôn Tân-quan chánh thôn
  Tân-quan trung thôn Tân-quan đông thôn An-lâm thôn
  Bình-an tây thôn Tân-định thôn

  TỔNG CHÁNH-MỸ​

  Có 39 xã, thôn, phường. Phía đông giáp sông Thị-lộ, tổng Thành-tuy, huyện Long-thành; phía tây giáp thương-nguyên đạo Đường-sứ và thủ Tham-linh, giao-dịch trường (1); phía nam giáp huyện Bình-an từ núi Chiêm-thái đến xứ Ba-đốc sông Thị-kiên; phía bắc giáp Phước-giang

  [38b] TÊN CÁC XÃ, THÔN, PHƯỜNG​

  Tân-phước thôn Tân-phú thôn Tân-vạn thôn
  Tân-bản thôn Bình-tiền thôn Tân-hạnh đông thôn
  ------------
  (1) Giao dịch trường: Thị trường ở cửa rừng để dân Kinh dân Thượng đổi chác phẩm vật.

  Bình-trị thôn Tân-hạnh thôn Phước-hạnh thôn
  Phước-hạnh trung thôn Tân-trung thôn tây giáp Tân-hoa thôn
  Tân-thạnh thôn đông giáp Tân-hội thôn Tân-khánh đông thôn
  Tân-khánh trung thôn Tân-lương thôn Bình-chử thôn
  Bình-hưng thôn Tân-trúc thôn Tân-chánh thôn
  Bình-chữ trung thôn Điều-hoà thôn Bình-chánh đông thôn
  Bình-hoá thôn Tân-hoà thôn Bình-thuận đông thôn
  Bình-hoá tây thôn Tân-lợi thôn Tân-lập thôn
  Tân-lộc đông thôn Tân-định thôn ( có thôn Tân-đức tháp nhập)
  [39a] Tân-lộc thượng thôn Tân-quan thôn Phú-xuân đông thôn
  Mỹ-thạnh thôn Tân-thạnh thôn Tân-quan thượng thôn
  Bình-an Đông thôn

  HUYỆN BÌNH-AN​

  Gồm 2 tổng, 119 xã, thôn, phường, ấp, điếm. Phía đông giáp tổng Thành-tuy huyện Long-thành; từ sông Thị-lội nối đến đống Lão-tố ( giồng Ông Tố); phía tây giáp man-bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào thượng-nguyên Băng-bột; phía nam giáp Bình-giang trấn Phiên-an; phía bắc giáp tổng Chánh-mỹ huyện Phước-chánh; từ núi Chiêu-thới đến xứ Ba-đốc sông Thị-kiên.

  TỔNG BÌNH-CHÁNH​

  Có 50 xã, thôn, ấp, điếm. Phía đông giáp tổng An-thuỷ, từ xứ Ba-đốc đến Gò-trà; phía tây giáp man-bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào nguồn Băng-bột; phía nam giáp Bình-giang, trấn Phiên-an; [39b] phía bắc giáp sông Thị-kiên xứ Ba-đốc tổng Chánh-mỹ huyện Phước-chánh.

  TÊN CÁC XÃ, THÔN, ẤP, ĐIẾM​

  An-phước thôn Long-tuyền thôn Hoà-thanh đông thôn
  Hoà-thuận thôn Hoà-thuận đông thôn An-định thôn
  An-định tây thôn Tân-an xã nhị giáp Tân-an xã đông giáp
  Tân-an xã thuận giáp Tân-an xã hoà giáp
  Tân-an xã lợi giáp Tân-an xã thạnh giáp
  Tân-an xã trung giáp Tân-an xã tây giáp
  Tân-mỹ tây thôn Bến-sắn điếm
  Hoà-mỹ thôn Phú-an ấp Vĩnh-tường thôn
  Bình-nhan tây thôn Phước-hoá thuận thôn Tân-khánh tây thôn
  Tân-phước thôn Vĩnh-phú thôn
  Bình-hoà thôn Tân-đồng thôn Phú-lợi thôn trung giáp
  [40a] Phú-lợi tây thôn Bình-điền thôn Bình-luật tây thôn
  Chánh-an trung thôn Phú-thạnh thôn Phú-thuận thôn
  Hoà-thạnh thôn Chánh-an tây thôn Chánh-an thôn tây giáp
  Chánh-an thôn Chánh-hoà thôn Phú-lợi thôn tây giáp
  Phú lợi thôn Phú-hoà thon An-phú ấp
  Bình-nhan thượng thôn Tân-thái thôn tây giáp
  Tân-thái thôn đông giáp Tông-thái thôn Vĩnh-phước thôn

  TỔNG AN-THUỶ​

  Có 69 xã, thôn, phường. Phía đông giáp sông Thị-lộ tổng Thành-tuy huyện Long-thành liền đến đống Lão-tố Giồng Ông Tố; phía tây giáp sông Gò-thà xứ Ba-đốc tổng Tây-chánh; phía nam giáp Binhg-giang trấn Phiên-an; phía bắc giáp núi Chiêu-thái xứ Ba [40b] đốc tổng Chánh-mỹ huyện Phước-chánh.

  TÊN CÁC XÃ, THÔN, PHƯỜNG​

  Tân-an xã đông giáp Tân-thạnh thôn Phú-mỹ thôn
  Tân-long thôn Lý nhơn tây thôn ( có thôn Phú-xuân tháp nhập)
  Hành-hoa thôn Phước-an thôn An-phú thôn
  Long-quí thôn Phước-thọ thôn Đông-an trung thôn
  Minh-phụng thôn Đông-an thôn Đông-an tây thôn
  Tân-an xã tây giáp Tân-an xã đông giáp
  Bình-chiểu thôn Bình-chiểu tây thôn Bình-chiểu thôn trung giáp
  Bình-xuân phường ( có thôn Bình-xuân đông giáp nhập)
  Bình-thắng tây thôn Bình-thắng phường Hoà-thạnh thôn
  Tân-nhơn thôn Trường-xuân thôn tây giáp Tân-quí thôn thượng giáp
  An-thạnh thôn ( mới lập, có thôn Thạnh-sơn tháp nhập)
  [41a] Xuân-hoà thôn Linh-chiểu thôn tây giáp Bình-đường thôn
  Bình-thạnh thôn Linh-chiểu thông đông giáp Bình-qui đông thôn
  Bình-lợi đông thôn Bình-qui thượng thôn Bình-qui hạ thôn
  Bình-kinh thôn Bình-lợi tây thôn Bình-phú thượng thôn
  Bình-đán đông thôn Tân-lợi thôn Phước-lộc thôn
  Tân-lộ thôn Bình-đồng thôn đông giáp
  Bình-đồng trung thôn ( có thôn Bình-đồng-chánh tháp nhập)
  Bình-đồng thôn tây giáp Bình-kinh tây thôn
  Phú-long đông thôn Long-đức thôn Bình-phú thôn
  Tân-giám thôn Bình-kinh đông thôn Bình-hoà thôn
  Tân-hưng xã Bình-quan thôn Long-qui thôn
  Bình-qui thôn Bình-xương thôn Bình-trị thôn
  [39b] Tân-mỹ thôn Bình-phú trung thôn ( có 4 thôn Bình-lộc, Chánh-thái, Thuận-bình, Phước-đông và Bình-hạnh nhất giáp tháp vào)
  Bình-thuận nhứt thôn Bình-hoà nhứt thôn Bình-hoà đông thôn
  Om-tài thôn Bình-qui thôn An-lợi thôn
  Bình-tâm thôn Bình-phước thôn Mỹ-an thôn

  HUYỆN LONG-THÀNH​

  Trước kia là tổng, nay đổi làm huyện, lãnh 2 tổng, 63 xã, thôn, phường, ấp. Phía đông giáp tổng An-phú huyện Phước-an, từ núi Nữ-ni đến cửa Ngã-bảy; phía tây giáp núi Lượng-ni, tổng An-thuỷ, huyện Bình-an; phía nam giáp sông lớn Nhà-bè; phía bắc giáp xứ Ao-cá, tổng Phước-vinh, huyện Phước-thành.

  TỔNG LONG-VĨNH​

  Có 34 xã, thôn, phường, ấp. Phía đông giáp man-bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào rừng lớn liền đến sông Đồng-môn; phía tây giáp núi Lượng-ni, tổng An-thuỷ; phía bắc sông Trảo-trảo tổng An-thuỷ- phía bắc giáp xứ Ao-cá, tổng Phước-vinh huyện Phước-chánh, upload_2015-7-17_18-57-28.png
 • Đang tải...