Phần 07 - hhongxuan (type done) @purewater110 (soát xong)

24/7/15
Phần 07 - hhongxuan (type done) @purewater110 (soát xong)
 • kênh mới Ba-lai làm giới hạn ; phía nam giáp sông Tiền-giang Ba-lai rồi quan theo cù.lao Trà-luật xuống sông lớn An-đức.

  [50a] TÊN CÁC THÔN :​

  Hòa-mỹ thôn (mới lập) Tân-hiệp thôn Tân-lý tây thôn

  Tân-lý đông thôn Tân-hương tây thôn Tân-hương thôn

  Nhơn-hậu thôn Tân-hương trung thôn Bình-quân thôn

  Nhơn-lợi và Lương-tri Lương-thanh nghị thôn Nhơn-lý tây thôn (lập lại)

  Bình-định thôn Nhơn-thượng thôn Xuân-sanh thôn

  Nhơn-hậu đông thôn Bình-an thôn Nghĩa-lợi thôn

  Dương-hòa thôn Tân-hội đông thôn Tân-hội tây thôn

  Vĩnh-hòa thôn Phú-mỹ thôn Vĩnh-hòa đông thôn

  Mỹ-thạnh thôn Long-định thôn Trường-khánh thôn

  Bình-an đông thôn (mới lập) Phú-khương thôn Phú_thượng thôn

  Thân-hòa thôn Đông-an thôn [50b] Mỹ-phước thôn

  Đông-an thôn (mới lập) Tân-đông thôn Chánh-đông trung thôn

  Tân-thạnh thôn (mới lập ) Tuyên-thạnh thôn.

  *
  * *​


  HUYỆN KIẾN-HÒA​

  Xưa là tổng nay thăng làm huyện, lãnh 2 tổng, 151 thôn ấp. Phía đông giáp đến cửa biển Xoi_rạp và Ba-lai ; phía tây giáp tổng Kiến-thuận huyện Kiến-hưng lấy sông Bảo-định chạy ngang qua sông cái Mỹ-tho đến cửa sông lớn Ba-lai làm giới hạn ; phía nam giáp trấn Vĩnh-thanh lấy sông Tiền-giang, Ba-lai và Mỹ-tho chạy ra biển làm giới-hạn ; phía bắc giáp trấn Phiên-an lấy sông dài Hưng-hòa làm giới-hạn.

  TỔNG KIẾN-THẠNH​

  Có 65 thôn. Phía đông giáp Tra-giang, tổng Hòa-bình chạy ngang qua sông cái Kỳ-hôn Mỹ-tho và Kinh đào đến hạ khẩu sông Ba-lai ; phía tây giáp kinh Hòa-hưng chảy ngang qua sông cái Mỹ-tho đến hạ khẩu sông Ba-lai; phía nam giáp sông cái Mỹ-tho ; phía bắc giáp sông Hưng-hòa.

  TÊN CÁC THÔN :​

  Mỹ-chánh thôn Phú-hội thôn Mỹ-hóa thôn

  Bình-hài thôn Bình-phong thôn Long-hòa thôn

  Thanh-xuân thôn Bình-hạnh thôn An-hòa thôn

  Lương-phú thôn Phú-an thôn Phú-đức thôn

  Mỹ-trung thôn Bình-trung-lộc thôn Bình-phú thôn

  Bình-trị thôn Nhơn-nghĩa thôn Phú-lộc thôn

  Bình-cang thôn Bình-nguyên thôn Bình-thâm thôn

  Phú-long thôn Bình-quí thôn Phú-đà thôn

  Bình-hiệp thôn Bình-định đông thôn Bình-công tây thôn

  Ái-nghĩa thôn Tân-nho thôn Tân-hòa thôn

  Bình-thanh thôn Đông-an thôn [51b] Tân-xuân thôn

  Tân-thạnh thôn Bình-an thôn Bình-dương thôn

  Nhật-tân thôn An-khương thôn Phú-hòa thôn

  Phú-xuân thôn Bình-phước thôn Tân-hưng-long thôn

  Mỹ-hội thôn Tân-an tây thôn Tân-thủy thôn

  Phú-tây thôn Bình-thuận thôn Mỹ-đức thôn

  Thanh-xuân đông thôn Bình-thái thôn Tân-an thôn

  Tân-giang thôn Bình-đăng thôn Vĩnh-phước thôn

  Tân-mỹ thôn Tân-thạnh-lợi thôn Hưng-nghĩa thôn

  Long-trì thôn Long-hựu thôn Tân-trinh đông thôn

  Tân-trịnh thôn Điền-trang thôn Bình-thời thôn

  Mỹ-thuận thôn Tân-hưng thôn


  [52a] TỔNG HÒA BÌNH (mới đặt)​

  Có 86 thôn, phường, ấp. Phía đông giáp cửa Xoi-rạp và cửa đại Ba-lai, tiểu Ba-lai ; phía tây giáp Tra-giang chạy ngang qua sông Kỳ-thôn, Mỹ-tho, đến kênh đào và hạ khẩu sông Ba-lai ; phía nam giáp sông lớn Ba-lai ; phía bắc giáp sông dài Hưng-hòa.

  TÊN CÁC THÔN, PHƯỜNG, ẤP :​

  Bình-phú đông thôn Bình-xuân thôn Bình-sơn thôn

  Bình-hưng thôn Bình-quang thôn Thuận-hòa thôn

  Tân-hóa thôn Long-thạnh thôn Bình-phương thôn

  An-định thôn Bình-thạnh thôn Toàn-thạnh thôn

  Bình-thủy thôn Bình-phục nhứt thôn Tân-nhựt thôn

  Bình-phục nhứt đông thôn Bình-phục nhị thôn Bình-phú chánh thôn

  Vĩnh_hộ thôn [52b] Vĩnh-lợi thôn (mới lập) Vĩnh-an thôn

  Vĩnh-thạnh thôn Bình-long tây thôn Bình-long thôn

  An-long đông thôn An-long tây thôn Tân-cang thôn

  Tân-câu trung thôn Tân-câu đông thôn Bình-nghị thôn

  Bình-ân thôn Tăng-huy An-hòa nhị thôn

  Toàn-phước phường Tân-niên đông thôn Tân-niên tây thôn

  Dương-phước thôn An-hòa ấp Tân-long thôn

  Tân-niên trung thôn

  Bình-thạnh đông thôn Bình-thuận đông thôn Bình-thuận tây thôn

  Bình-công thôn Tân-phước thôn Miếu ông thôn

  Giao-long thôn Phước-an đông thôn Phước-hòa thôn

  Tân-thạnh an-hồ thôn Thái-phước thôn Phước-hậu thôn

  Phú-vinh thôn [53a] Hoàng-long Quí-sơn thôn Phú-an thạnh thôn

  Phú-an-hòa thôn (mới lập) An-hải thôn Giao-hòa thôn

  An-hòa tân thôn Long-phụng thôn Phú-nhuận thôn

  Thanh-long Long-thạnh nhị thôn Phú-mỹ thôn Chân-hưng thôn

  Long-thái thôn Vinh-qui thôn Lộc-thuận thôn

  Tân-định thôn Tân-hội thôn Phú-hòa thôn

  Phước-thuận thôn Lương-thạnh thôn Bình-đại thôn

  An-lộc Tân thôn Thái-hòa thôn Vĩnh-thạnh thôn

  Tân-quang thôn Long-thái Long-hòa thôn Phước-toàn thôn

  Phước-định thôn Phú-thanh thôn Phước-hạnh tây thôn

  Phú-mỹ thôn (mới lập) Phước-hạnh thôn (mới lập)

  Long-hưng thôn (mới lập) Bình-thanh đông thôn

  Phước-hạnh đông thôn (mới lập) Vĩnh-đức-Hòa thôn (mới lập)


  [53b] TRẤN VĨNH-THANH​

  Trấn Vĩnh-thanh nầy nguyên so lập ra châu Định-viễn và dựng dinh Long-hồ ở xứ Cái-bè, sau dời qua ấp Long-an, thôn Long-hồ, lãnh 1 châu, 4 tổng. Năm thứ 2 (1779) đời vua Thế-tổ cao Hoàng-đế đổi tên là Hoằng-trấn dinh, lỵ-sở ở chỗ này, tục gọi là xứ Bãi-bà-lúa. Năm thứ 3 (1780) vì Cao-miên hữu sự, ở xa khó chế ứng, nên đem lỵ sở về thôn Long-hồ, đổi tên làm Vĩnh-trấn-Dinh.

  Năm Mậu-thân (1778) đầu thời trung-hưng, đem 2 đạo Long-xuyên và Kiên-giang nhập về quản hạt, trong ấy có phủ Ba-thắc [54a] nguyên người Cao-miên ở, ngoại trừ ra để làm thuộc địa Cao-miên.

  Năm Mậu-thìn (1808) niên hiệu Gia-long thứ 7, đổi châu (Định-viễn) làm phủ, và Vĩnh-trấn làm Vĩnh-thanh-trấn.

  Năm Gia-long thứ 9 (1810) trích đem Long-xuyên, Kiên-giang thuộc về trấn Hà-tiên.

  Ngày 22 tháng 2 năm Gia-long 12 (1813) đắp thành trì dựng công thự ở địa-phận ấp Bình-an và ấp Trường-xuân thôn Long-hồ. Nơi đây có những dải sông to lớn ràng buộc, chiếm cứ yếu hiểm, làm một hùng-phiên cự-trấn cho thành Gia-định, khống chế Cao-miên, lại có đường thủy của 2 con sông rất tiện lợi về sự giao thông, mà ruộng vườn cũng béo tốt.

  Phía đông giáp huyện Kiến-hòa trấn Định-tường, lấy hạ-khẩu sông lớn Ba-lai làm giới hạn ; phía tây giáp 3 phủ Nam-vang, Linh-quỳnh, Chân-sâm nước Cao-miên ; phía nam giáp 2 đạo Kiên-giang, Long-xuyên trấn Hà-tiên ; phía đông-nam giáp biển lớn : Ba-lai, Ngao-châu, Băng-cung, Ba-thắc, Mỹ-thanh ; phía bắc giáp huyện Kiến-đăng trấn Định-tường, lấy Tiền-giang làm giới hạn [54b]. Từ đông đến tây cách 200 dặm rưỡi, từ nam đến bắc cách 350 dặm rưỡi, phía bắc đến thành Gia-định 240 dặm rưỡi, lãnh 1 phủ, 4 huyện, 6 tổng.

  x
  x x​

  Danh-mục phủ, huyện, tổng, thôn, phường, ấp thay đổi kê ra sau đây :

  PHỦ ĐỊNH-VIỄN​

  Trước là châu nay thăng làm phủ, lãnh 4 huyện, 6 tổng, 353 thôn, phường, ấp, điếm, trại.

  HUYỆN VĨNH-BÌNH​

  Nguyên trước là tổng Bình-dương nay đổi tên là huyện Vĩnh-bình. Lãnh 2 tổng, 100 thôn ấp. Phía đông giáp Tiền-giang lấy cù lao Tân-cù sông Hàm-long và thượng khẩu Cần-đai đến nửa sông Cổ-chiên làm giới hạn ; phía tây lấy Ngư-câu (ngòi cá) đến nửa sông Cái-bồn làm giới hạn ; Phía nam lấy Hậu giang từ Ba-thắc đến nửa sông Cái-bồn làm giới hạn ; phía bắt từ Ngư-câu đến cù lao Tân-củ làm giới hạn.

  [55a] TỔNG VĨNH-TRƯỜNG (mới đặt)​

  Có 52 thôn ấp. Phía đông giáp tổng Tân-minh huyện Tân-an lấy từ cù lao Tân-cù đến thượng khẩu Cần-đài xuống mân-thít đến nửa sông Trà-ôn làm giới-hạn ; phía tây từ ngư-câu đến nửa sông Cai-bồn dọc sông Trà-ôn làm giới-hạn ; phía bắc giáp Tiền-giang từ Ngư-câu đến cù lao Tân-cù làm giới-hạn.

  TÊN CÁC THÔN​

  Long-hồ thôn Bình-an thôn Trường-xuân thôn

  Thanh-mỹ thôn An-thành thôn Bình-lương thôn

  Bình-an Bình-thạnh An-cù tam thôn Phú-thuận thôn

  Phú-hòa thôn Bình-long thôn Tân-cù Tân-bình nhị thôn

  Phước-đức thôn Tân-thái thôn Tân-phú thôn

  Bình-phụng thôn Phước-định thôn [55b] Phú-hưng thôn

  Phú-sơn thôn Phước-lộc thôn Bình-toàn thôn

  Bình-sơn thôn Bình-định thôn Mỹ-tường thôn

  Mỹ-thạnh thôn Sơn-đông thôn Mỹ-hòa thôn

  An-phú-Hòa thôn Xuân-sơn thôn Tân-điền thôn

  Định-thái thôn Hòa-phú-Đông thôn Thủy-thuận thôn

  Tân-hạnh thôn Tân-mỹ đông thôn Tân-hiệp An-phú nhị thôn

  Tân-hội đông thôn Tân-phú đông thôn Bình-an thôn

  Phú-lộc thôn Mỹ-lợi thôn Phú-trường thôn

  Mỹ-thạnh trung thôn Mỹ-phú trung thôn (mới lập) Long-hội thôn

  Bình-thắng thôn An-hội thôn Tân-phước-an thôn

  Phú-trường đông thôn [56a] Long-cù thôn Hạnh-hoa thôn (mới lập)

  An-thạnh-hòa thôn Long-thạnh thôn (mới lập)

  TỔNG BÌNH-CHÁNH​

  Có 48 thôn. Phía đông lấy sông Lãng-the xuống đến nửa sông Cổ-chiên làm giới-hạn ; phía tây lấy sông Ba-kỳ đến nửa sông Tra-ôn làm giới hạn, phía nam lấy sông Hậu-giang và Trà-ôn đến sông Ba-thắc Cổ-chiên làm giới hạn ; phía bắc lấy sông Mân-thít đến nửa sông Lãng-the làm giới-hạn

  TÊN CÁC THÔN :​

  Phước-tường thôn Phú-thái thôn Thái-bình thôn

  Cựu Phước-khánh thôn, Thanh-hưng thôn An-phú thôn

  Thái-khánh thôn (trước là Long-cang thôn) Bình-thạnh thôn

  Phú-nhuận thôn An-toàn thôn Tân-hưng thôn

  Bình-thạnh thôn (mới lập) Quang-đức thôn Hiệp-nghĩa thôn

  An-tường thôn Phước-toàn thôn (trước là Bình-hòa thôn)

  [56b] Phú-đức Bình-mỹ nhị thôn Long-thạnh thôn

  Tân-phú thôn (trước là Tân-toản thôn) Tân-định thôn